National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Songs in the English Education.
Moravcová, Tereza ; Tichá, Alena (referee) ; Volavá, Iva (advisor)
The diploma thesis called A Selection and Use of Songs in English Language Teaching discusses the idea of a positive impact of music on language acquisition and tries to stimulate the English teachers to think about the interconnetion of these two areas. In the first part, a current situation of using music in ESL teaching in the Czech republic and abroad is described. The second part focuses on the most important aspects of psychological, language and musical development of a child. A musical view on English phonetics and phonology completes the theoretical background of the thesis. The third part suggests activities and materials suitable for use in ESL classes including lesson plans that may inspire English teachers without musical education to use music and songs in their classes. A separate supplement of this thesis, a CD, provides materials processed in context with ideas of this work.
Everyone's heroine. Filmic representation of Jean d'Arc
Moravcová, Tereza ; Hanáková, Petra (advisor) ; Klimeš, Ivan (referee)
Tato diplomová práce je základním úvodem do problematiky filmové reprezentace Jany z Arku. Pokusila jsem se ji reflektovat v širším dějinném i teoreticko-filmologickém kontextu. Z nedostatku prostoru jsem ve své práci opomenula velmi důležitou a zajímavou otázku, proč si režiséři vybrali zrovna postavu Jany z Arku, rovněž jsem se nevěnovala osobě Karla VII., která tvoří jakýsi pandán k Janině figuře. To vše je otázkou budoucího výzkumu, stejně jako zvážení dalších možností i případných limitů mnou navrhované metody, která se věnovala elipsám v rámci narativního příběhu, ovšem nezabývala se spojením těchto výpustek, což je nesmírně podstatný krok k prohloubení této metody. Mým cílem nebylo podat ucelený obraz o Janě z Arku ve filmu, ale seznámit čtenáře s bohatou filmografií o této postavě a navrhnout metodu, jak je možné na historické filmy pohlížet. Snad se mi alespoň do jisté míry podařilo vykreslit Janin obraz a její reprezentaci na filmovém plátně v její mnohavrstevnosti, neboť právě v neuchopitelnosti této figury spatřuji její největší kouzlo - a snad právě proto mě stále "případ Jana z Arku" zajímá, vzrušuje i provokuje. 105
Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Stepková, Kateřina ; Eleková, Hana ; Svačinová, Veronika ; Cagalová, Simona ; Skovránek, Lukáš ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Kuča, Roman ; Kaloč, Miroslav ; Obalová, Lucie ; Obroučka, Karel
Projekt je zaměřen na řešení problémů souvisejících s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, v daném případě na posuzování a ověřování technologií anaerobní kofermentace zemědělských odpadů s dalšími druhy biologických odpadů z hlediska environmentálních rizik plynoucích z dalšího využití, případně odstranění digestátu (kapalného produktu anaerobní digesce). Jedním z hlavních cílů, stanovených pro tuto oblast výzkumu, je "Dosáhnout lepších užitných vlastností obnovitelných zdrojů energie (OZE) se zvláštním zřetelem k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů…". Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů (kejda,…) s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Zpráva popisuje práce provedené na úkolu v roce 2007.
Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Spanilá, Věra ; Stepková, Kateřina ; Cagalová, Simona ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Obalová, Lucie ; Kuča, Roman ; Obroučka, Karel
Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Projekt pokračoval ve čtyřech etapách, ve kterých se zabýval: vypracováním literární rešerše, provedením laboratorních prací a stanovením analytických ukazatelů pro vybrané skupiny prvků a CHSK, sestavením databáze obtížně využitelných organických hmot, studiem důsledků procesu fermentace a kofermentace bio-látek různého původu (za různých procesních podmínek) na kvalitu a vlastnosti digestátu na laboratorních fermentorech, studiem důsledků procesu na vznikající digestát na poloprovozním fermentoru, posouzením dalších možností materiálového využití digestátu a možnostmi energetického využití digestátu.
Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Spanilá, Věra ; Stepková, Kateřina ; Cagalová, Simona ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Obalová, Lucie ; Kuča, Roman ; Obroučka, Karel
Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Na základě provedených analýz vstupních surovin, vstupních směsí a modelových zkoušek kofermentace za zvolených podmínek s následným zhodnocením množství a kvality bioplynu a složení digestátu, bylo možno posoudit vhodnost jednotlivých organických materiálů (odpadů) pro proces kofermentace a navrhnout technologický postup kofermentace dané vstupní suroviny. Byly provedeny experimenty ověřující možnost alternativního využití digestátu pro energetické využití s možností následného využití tuhých zbytků.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.