National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Modul M1: komunální odpady (Model nákladů odstraňování domovního odpadu a jeho materiálového využití v závislosti na účinnostech odděleného sběru využitelných složek; Model nákladů odstraňování domovního odpadu a jeho materiálového využití s příspěvkem osob povinných ke zpětnému odběru obalového odpadu; Model celkových nákladů hospodaření s komunálním odpadem; Porovnání dat modelových řešení s dostupnými statistickými údaji a zobecnění modelových řešení; Návrh opatření v oblasti administrativních, ekonomických a jiných nástrojů řízení OH v obcích). Modul M2: Obaly a obalové odpady (Ekonomické ukazatele hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky; Závislost nákladů a účinnosti tříděného sběru komunálních odpadů). Modul M3 : Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech (Možnosti rozšíření využívání nástrojů pro vybrané odpady; Vyhodnocení ekonomických souvislostí nakládání s vybranými odpady vzhledem k tvorbě makroekonomického modelu OH). Modul M4: Zařízení na odstranění a využití odpadů (Rozpracování prací kvantifikace nákladů komunální odpad, spotřebitelské obalové odpady a vybrané druhy odpadů nebo výrobků). Modul M5: Tabulkový model. Modul M6: Makroekonomický model národního hospodářství (Modelování nákladů odpadového hospodářství- teoretická východiska; Formulace a ekonometrický odhad modelu; Projekce). Modul M7: koordinace vazeb mezi odpadovým hospodářstvím a makroekonomickým modelem národního hospodářství. Modul M8: koordinace projektu a ekonomické aspekty.
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Analýza legislativních opatření, administrativních a ekonomických nástrojů, které v zásadní míře ovlivňují hospodaření s komunálními odpady. Obaly a obalové odpady. Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech. Zařízení na nakládání s odpady. Specifikace modelových řešení nakládání s odpady a kvantifikace vývojových trendů investic a provozních nákladů zařízení pro využívání a odstraňování odpadů a cen za služby pro nakládání s odpady. Makroekonomický model národního hospodářství.
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Modul M1: komunální odpady (Definování modelového regionu z hlediska územních, demografických, sociometrických a jiných faktorů, vztahujících se k hospodaření s komunálním odpadem; Soustředění dostupných informací o technických, provozních a ekonomických charakteristikách, jejich analýza a zobecnění, doplňující šetření požadovaných údajů; Zpracování nákladových modelů hospodaření s komunálním odpadem a jejich variant v závislosti na variabilitě ovlivňování faktorů). Modul M2: Obaly a obalové odpady (Vymezení modelových řešení; Nákladové modely hospodaření s odpadem ze spotřebitelských obalů; Duální systém nakládání s odpadem ze spotřebitelských obalů; Zálohový systém; Identifikace datových zdrojů pro modelová řešení). Modul M3 : Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech (Přehled a zhodnocení legislativních, administrativních a ekonomických opatření a nástrojů ovlivňujících nakládání s vybranými odpady; Soustředění informací o technických a ekonomických charakteristikách vybraných odpadů; Analýza existujících a navrhovaných legislativních a ekonomických opatření; Zpracování modelů nakládání s vybranými druhy odpadů). Modul M4: Zařízení na odstranění a využití odpadů (Kvantifikace vývojových trendů investic a provozních nákladů zařízení a cen za služby pro nakládání s odpady; Kvantifikace nákladů pro vybrané druhy odpadů nebo výrobků; Příprava podkladů pro vstupy mikromodelu vlivu politiky OH na nakládání s odpady). Modul M5: Tabulkový model. Modul M6: Makroekonomický model národního hospodářství (Problematika modelování odpadového hospodářství- komunální a průmyslový odpad).
Posouzení vlivu Plánu odpadového hospodářství (POH) na životního prostředí (SEA POH)
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie LF, Kostelec nad Černými lesy ; Říha, Josef ; Mikoláš, Jan ; Zimová, Magdalena ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav
Předmětem Posouzení je verze Plánu odpadového hospodářství ČR ze dne 21. 10. 2002. Posouzení se soustřeďuje na závaznou část POH (kapitola 3), při čemž ovšem přihlíží k vazbám této kapitoly k ostatním částem POH, tzn. jak k jeho zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění), vymezenému poslání a k jeho analytické části v uvedené verzi, tak k v této verzi obsažené části směrné a k relevantním přílohám.
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2004
Mikoláš, Jan
Zpráva o stavu plnění Plánu OH včetně závěrů z metodiky jeho zpracování, hodnocení a stavu plnění úkolů a výsledků hodnocení.

See also: similar author names
2 Mikoláš, Jaroslav
3 Mikoláš, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.