National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Long-term air quality projections for Prague and Central Bohemia region: application of the SUDPLAN modelling tool
Bízek, Vladislav ; Mertl, Jan ; Gidhagen, Lars ; Engardt, Magnuz
Air quality projections of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, PM10 and ground-level ozone for Prague and the Central Bohemia region till 2030 were developed using the SUDPLAN (Sustainable Urban Development Planner) modelling tool which enables simulation of the impact of emissions and climate change on the concentration of both primary and secondary pollutants in the atmosphere at both macroscopic and microscopic levels. Emission projection till 2030 was taken from the GAINS (Greenhouse Gas-Air Pollutants Interactions and Synergies) model. In addition, the impact on air quality was simulated for three typical situations: substantial change in operation of a large combustion plant (close-down, doubled thermal input), completion of the Prague city highway bypass and hypothetic construction of three satellite settlements in the north-western and south-eastern outskirts of Prague.
Fulltext: Download fulltextPDF
Vývoj emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z veřejné energetiky a výroby tepla v ČR v letech 1990–2012
Rollerová, Miluše ; Mertl, Jan
The impact of public electricity and heat production on the environment in the Czech Republic has significantly declined since 1990. Nevertheless, the public electricity and heat production in the Czech Republic has remained the category with the highest share on the total aggregated greenhouse gas emissions and also have a significant influence on the state of the environment. The positive trend of pressures on the environment from public electricity and heat production during the last 25 years was influenced by investments on the environment, by implementation of new measures aimed at decreasing the level of pollution and by dynamic technological development. On the other hand, there has been no significant decline of the consumption of brown coal for electricity and heat generation; therefore, the current efforts aimed at decreasing carbon intensity of the economy by means of increasing the share of “green” alternatives (especially renewable energy sources) in the energy mix can be seen as ineffective from environmental perspective. Moreover, the Czech Republic has a significantly negative and growing balance of international trade with electricity, which is an exception amongst European countries. In the consequence, the additional burden on the environment is caused by electricity generation.
Fulltext: Download fulltextPDF
Návrh systému hodnocení politik mezi jednotlivými systémy uživatelských informací ve vazbě na efektivní využití výsledků na rozhodovací a informační chování podle modelů a principů udržitelného rozvoje včetně testování a prezentace nástrojů znalostní báze životního prostředí
Ing. Lubomír Nondek, CSc. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Bartoš, Lubomír ; Rollerová, Miluše ; Kodetová, Alžběta ; Cikánková, Jarmila ; Fereš, Jaroslav ; Valta, Jiří ; Kobližková, Edita ; Helová, Simona ; Matoušková, Leona ; Mertl, Jan ; Olivová, Lenka ; Pokorný, Jan ; Doubrava, Pavel ; Nondek, Lubomír
Zpráva popisuje výstupy projektu, jehož cílem bylo navržení ucelené metodické a institucionální základny, která bude vytvářet podklady pro rozhodování, přípravu strategických materiálů a umožní vypracovávat scénáře vývoje životního prostředí. Součástí projektu je návrh hodnocení vytvořených koncepčních materiálů. V rámci projektu byl vypracován přehled standardních technik rozhodování, ověřena aplikovatelnost metody analýzy obalu dat (DEA) a testovány analýzy časových řad. Byl připraven návrh na propojení práce expertů při přípravě pravidelně vydávaných zpráv o stavu životního prostředí a při práci na tvorbě výhledů a scénářů. Byl vypracován návrh na vytvoření pracovní skupiny a koordinačního centra GAINS CENIA pro analýzu scénářů politiky životního prostředí a jeho propojení se souvisejícími aktivitami. Byly zkoumány modely GAINS a LCA model IWM-2. Zpráva obsahuje podrobnější popis výsledků v jednotlivých přílohách.
Population health by regions in Czech Republic
Zemanová, Ivana ; Durdisová, Jaroslava (advisor) ; Mertl, Jan (referee)
This bachelor thesis deals with population health. Population health is important discipline bordering with medicine, statistics and public sector economics. It is monitoring method of collection medical information in Czech Republic. It interprets selected indicator and compares them between regions of Czech Republic. It finds probable causes of differences. They we can divide into socioeconomic factors and differences caused by the system of medical statistic evidence. The thesis evaluates and generalizes factors, which influent population health.
Alternative methods of financing health services in the distribution of costs in the population
Koubek, Jan ; Durdisová, Jaroslava (advisor) ; Mertl, Jan (referee)
This bachelor's thesis deals with the options of financing health care through the distribution costs of health insurance to inhabitants of the Czech Republic. In the first chapter the thesis focuses on the demographic trend in our country, because it is directly related to the complexity of health financing options and the possible distribution of these costs in the population. The most important is the process of aging and the associated increase in the volume of requests for the provision of health care in the current decline of contributions to the system. Another part describes the growth of expenditure on health in the country. Next chapter focuses on the typology of health financing. Therefore it deals with three basic types of financing health care and their advantages and disadvantages. The last chapter is a theoretical analysis of variations in the distribution of health care costs in two variants. There were selected The Nominal premium and The Special health tax.
Economic aspects of health in modern society
Mertl, Jan ; Krebs, Vojtěch (advisor) ; Slaný, Antonín (referee)
Předmětem zkoumání jsou specifika zdravotní péče jako ekonomické kategorie, zdraví a jeho determinanty, význam a postavení zdravotnictví v moderní společnosti, ekonomické a institucionální charakteristiky tří odlišných zdravotnických systémů (Německo, Spojené státy americké, Velká Británie) a zejména vývoj a perspektivy českého zdravotnictví. Cílem práce je analyzovat ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti v kontextu historie a současnosti zdravotnických systémů a zhodnotit relevantní implikace pro české zdravotnictví. Práce vychází z vlastností zdravotní péče jako ekonomického statku, konceptu investic do zdraví a významu zdraví pro lidský kapitál. Diskutuje rizika a příležitosti rostoucí potřeby a spotřeby zdravotní péče vyplývající z ekonomického rozvoje, stavu determinantů zdraví a změn v chování lidí, které sebou přináší rychlý vývoj současného světa. Přibližuje měnící se roli státu ve zdravotnictví a zkoumá otázky obecné dostupnosti zdravotní péče v moderní společnosti. Zabývá se vymezením vazeb ekonomických aspektů zdravotnictví ve vztahu k souvisejícím medicínským, etickým, sociálním a institucionálním aspektům, jež zpětně determinují prostředí a podmínky pro racionální rozhodování a jednání aktérů zdravotnického systému. Identifikuje a srovnává významné ekonomické a institucionální charakteristiky zdravotnických systémů v rámci zvolené typologie, včetně zhodnocení problematiky jejich konvergence. Ukazuje logiku jejich vnitřního fungování a příčiny jejich typických problémů (čekací seznamy, deficity, nerealizovaná péče). Zjištěné poznatky jsou využity v diskusi o perspektivách českého zdravotnictví a vyúsťují v analýzu možností využití ekonomických nástrojů se zaměřením na implementaci spoluúčasti pacientů a na další rozvoj pluralitního prostředí zdravotních pojišťoven (variabilní sazba zdravotního pojištění a stropy pro spoluúčast).
Možnosti doplňkového systému zabezpečení na stáří
Košťálová, Denisa ; Krebs, Vojtěch (advisor) ; Mertl, Jan (referee)
Diplomová práce analyzuje jednotlivé možnosti doplňkového zabezpečení na stáří s akcentem na komparaci penzijního připojištění a důchodového pojištění poskytovaného finančními ústavy.
Zdravotní politika v České republice
Benešová, Lucie ; Stočková, Olga (advisor) ; Mertl, Jan (referee)
Obecná část diplomové práce se zabývá vymezením základních pojmů souvisejících se zdravotnictvím (zdraví a péče o něj, zdravotnické služby, zdravotní politika a zdravotnictví), zdravotnickým systémem a jeho typologií, možnostmi financování a úhrad zdravotní péče. Analytická část je věnována českému systému zdravotnictví, výdajům na zdravotnictví v ČR a možným návrhům na zlepšení situace.

See also: similar author names
6 Mertl, Jakub
4 Mertl, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.