National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Zdeněk Lahoda's novels within the context of Czech mystery fiction of the 1960s to 1990s
Hudečková, Hana ; Janáček, Pavel (advisor) ; Menclová, Věra (referee)
The goal of this work was to develop a biographical characteristics of the writers and translators Zdeněk Lahoda, characterize his works of fiction with regard to his efforts to the translation and its integration into the development detective fiction genre in the context of criminal czech literature since the 60 to 90 of the 20 century. The work seeks to define a genre thriller. This paper summarizes the work of Zdeněk Lahoda soothe and compares his own work, and his translation work. Greater efforts to Zdeněk Lahoda dedicated his translation activities, often translated socrealistic ideological literature, detective stories, adventure tales and stories. His own work has not fit into the context of 90th Years, and therefore do not issue his work again.
Response to novel s in verse in Czech literature
Janečková, Gabriela ; Mravcová, Marie (advisor) ; Menclová, Věra (referee)
This thesis is focused on response to novel in verse in Czech Literature of 19th century. The form of novel in verse becomes attractive for authors in Czech Literature since the second half of 19th century, especially after familiarizing with Puškin's Evžen Oněgin. In this work we try to cover questions of novel in verse, then to put near responses to Evžen Oněgin in Czech context (picked pieces by J. Neruda, B. Kaminský, F. Táborský, K. Leger, M. A. Šimáček). Subsequently there is more space given to first try of handling the genre - Pan Vyšínský - by Gustav Ptleger Moravský, and supreme realization of novel in verse - Josef Svatopluk Machar's Magdalena.
Romantic short stories of Karel Sabina
Hesová, Petra ; Vaněk, Václav (advisor) ; Menclová, Věra (referee)
The thesis deals with the prose work written by KAREL SABINA in the period from 1835 till 1848. The starting point of the thesis is an analysis of Hesperidky (Ervín), a not very wellknown story, through which the author shows general features of romantic literature in the Czech as well as in the European context. In the next chapter we can find characteristic of the typical heroes of Sabina's works, in particularit means a tramp, a gravedigger, an executioner and different images of female characters. The last two chapters deal with an analysis of texts that have remained unnoticed by the professional literature so far - unpublished prose Čech and tales Obrazy a květy snů. The work also includes an extensive supplement with a list of Sabina's prose works written before March 1848, and with an edition of the manuscript of Čech and a transcript of the novel Vesničané.
Josef Václav Sládek - the founder of Czech "American studies"
Vosmanská, Jana ; Menclová, Věra (referee) ; Kalivodová, Eva (advisor)
Sládek's American experience influenced all fields of his work. This thesi s analyzed Sládek a s a publisher, editor and translator, i t also focused on hi s correspondence and essays. Sládek admired America and strived for national confidence in our country a s well. The enthusiasm about America was j oined by Sládek' s de sire for hi s homeland 1 for freedom in Czech lands; generally1 for the improving of Czech situation. In his correspondence 1 Sládek wrote more about his physical problems and pains and he mentioned more negatives of American life. We can find there also more Sládek's own negative opinions. As far as the essays are concerned1 I focused on two of them: "Ústava Spojených obcí severoamerických" ("The Constitution of U ni ted States of America") and "První století severoamerické republiky" ("The First Century of the North-American Republic"). Also, I looked at Sládek's activity in Lumír (a Czech magazíne of 19th century) 1 where I was trying to find which translations Sládek published there. Finally1 Sládek as a translator is very sensitive to the relationships between poetical form and content. Though 1 we can say that his tendency is to nivelize the intensity of romantic dramatic expres s ion. On the other side 1 hi s translations of poems that resemble songs are perfect.
The graveyard as a literary place in the 19th century Czech fiction
Procházková, Žaneta ; Menclová, Věra (referee) ; Vaněk, Václav (advisor)
V české epice nacházíme nejrůznější přístupy autorů ke smrti, odrážejí tak onu mozaikovitost názorů člověka 19. století, navíc se v nich mísí prvky kulturně sociální s prvky předchozí literární tradice, přitom jde, jak jsme si ukázali, o vlivy pocházející z různých historických období. Hřbitov bývá označován jako zahrada mrtvých, svaté pole, místo posledního odpočinku, příbytek věčnosti… Tato pojmenování v sobě skrývají některé z možných přístupů k prostoru hřbitova, popř. hrobu. V epice se setkáváme s koncepcí hřbitova jako zahrady či pole, dále se hřbitovemlabyrintem a (okrajově) hřbitovem-bytostí, hrob bývá přirovnáván k lůnu, loži či příbytku. V zásadě můžeme vypozorovat tři základní situace, kde a za jakých okolností se v české epice objevuje prostor hřbitova: hřbitov vytváří hlavní kulisu děje, vrací se jako leitmotiv nebo se vyskytne v ději pouze jednou, vždy však na místě výrazně exponovaném. Na umístění v rámci textu pak závisí funkce, kterou prostor hřbitova plní.
The year 1848 in Czech literature
Kácovská, Jana ; Menclová, Věra (referee) ; Vaněk, Václav (advisor)
Revoluce 1848 ve svém beletristickém zobrazení v české literatuře obvykle nestojí v centru pozornosti autorů. Je využívána spíše jako prostředek kompoziční, jako pozadí či kulisa, před níž leží vlastní jádro literárního díla s jinými společenskými tématy. Autorům tak slouží nikoli jako cíl jejich práce, ale spíše jako zatraktivňující prostředek k jeho dosažení. Historičnost revolučních událostí je v českém beletristickém obrazu roku 1848 jevem sekundárním, pouze u některých autorů vstupuje do díla prostřednictvím dokumentárních popisů (například bojů na barikádách, rozmístění vojsk během svatodušních bouří apod.). Významová heterogennost této látky je tak obměňována pouze prostřednictvím reflexe toho období českých dějin, kdy jednotlivé texty s danou problematikou vznikaly. Beletristický obraz revoluce 1848 v českých zemích se začal utvářet v podstatě bezprostředně po samotných událostech. Pomineme-li letáky a politické písně, které vnikaly paralelně s historickou událostí či krátce po ní, rozsáhlejší reflexe revoluce přináší již tvorba 60. let, kdy po pádu bachovského absolutismu nastává doba možností svobodnějšího projevu.
The Ještěd's novels by Karolina Světlá from the point of romantic concepts of female protagonists
Votrubová, Renata ; Heczková, Libuše (advisor) ; Menclová, Věra (referee)
Tématem diplomové práce Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů ženy je snaha postihnout hlavní hrdinky ještědských románů Karoliny Světlé v několika aspektech. Vycházet budeme z teoretické části, která se zabývá inspiračními zdroji, jež Karolinu Světlou ovlivnily. Nejprve se pokusíme nastínit problematiku rané německé romantické filosofie. V českém prostředí jako první Arne Novák ve svém díle Podobizny žen poukázal na propojení díla Karoliny Světlé s německým romantismem. V počátcích se zaměříme na obecné tendence této filosofické koncepce. Následně se budeme zabývat konceptem nové mytologie a fenoménem romantického génia. Schlegel, Fichte a Schelling budou pro nás svými pracemi představovat zdroj nezkreslených úvah o německé romantické filosofii. V rámci romantické koncepce se pokusíme definovat pojem romantismus. Druhým výchozím inspiračním zdrojem se stane samostatná kapitola ženyspisovatelky!. Nejprve si utřídíme dějinná fakta (kdy vstupují ženy-autorky do literatury ajakjsou přijímány nejen čtenáři, ale hlavně svými kolegy muži-spisovateli) a následně se budeme věnovat významné ženské spisovatelce 19. století George Sand. George Sand bude představovat přímý inspirační vzor, na který Karolina Světlá ve své tvorbě navazuje. Třetí oblastí, kterou budeme sledovat, je učení...
Exotism in French and Czech literature from 18th to 20th centuries
Binarová, Moe ; Menclová, Věra (referee) ; Kořená, Markéta (advisor)
Ve světové literatuře se odpradávna objevují prvky z cizího, dalekého, někdy i neznámého prostředí, ať už se jedná o pojmenování rostlin, ovoce, zvířat a věcí, názvy míst, popis lidí, jejich vzhledu a obyčejů, nebo o přímé zobrazení vzdálených a neznámých zemí, jejich obyvatel ajejich života. Přítomnost cizokrajných prvků v nesčíslné řadě literárních děl nabývá někdy výrazné převahy, stávají se jejich tématy, motivy atd., a to v poezii, próze či dramatu. Tato díla patří často ke klenotům světové literatury, stejně jako jiná téhož druhu nacházíme v zábavné a populární četbě. Přes jejich rozdílnost a literární úroveň je spojuje právě záliba v cizokrajnosti, tzv. exotismus. Slovo exotický je řeckého původu, prefix exo znamená ven, mimo, vně, z čehož vyplývá, že základním rysem veškeré exotické literatury je cizorodost, odlišnost. Exotismus v literatuře je neoddělitelně spjat s dějinami lidstva, vývojem společenských mravů, dějinami myšlení, filozofie, a dokonce i náboženství. Váže se k němu také technický pokrok, který se stal předpokladem objevitelských cest a poznání světa. V souladu s těmito evolučními změnami nabývá exotismus v literárních dílech různých a mnohotvárných podob. Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala sledování základních proměn exotismu v české a francouzské literatuře od 18. století do...
Travel books of 19th century - picture of foreign countries in the works of Jan Neruda and Aleko Konstantinov
Petkanova, Antonia ; Menclová, Věra (referee) ; Kříž, Vladimír (advisor)
DIPLOMOVÁ PRÁCE S NÁZVEM "CESTOPISECTVÍ 19. STOLETÍ- OBRAZ CIZINY V DÍLECHJANANERUDY A ALEKA KONSTANTINOVA" SE ZABÝVÁ TEMATICKOU A STYLISTICKOU ANALÝZOU CESTOPISNÉ LITERATURY JANA NERUDY A ALEKA KONSTANTINOVA. PŘI ROBORU JEDNOTLIVÝCH KAPITOL KNIHY "DOMOV A SVĚT", "RŮZNÍ LIDÉ", "Do CHICAGA A ZPÁTKY" A "BAJ GANJO" SE ZAMĚŘÍM NA ÚVAHOVÉ AKCENTY A UTOROV A MONOLOGU A VYTIČÍM ZÁKLADNÍ MYŠLENKOVÉ BODY, KTERÉ CESTOPISCI ZVOLILI JAKO JÁDRO PROCESU POZOROVÁNÍ REALITY. MÝM CÍLEM JE POUKÁZAT NA DOMINÁ TNÍ NOVINÁŘSKÝ RÁZ V BELETRISTICKÉ LITERATUŘE OBOU SPISOVATELŮ, V NÍŽ SUBJEKTIVNÍ POHLED AGENSE OVLIVŇUJE ORIGINÁLNÍMI A EXPRESIVNÍMI PROSTŘEDKY NÁZOR ČTENÁŘE. V ANAL YZOV ANÝCH TEXTECH BUDEME SLEDOVAT, JAK NERUDA A KONSTANTINOV PROBÍRAJÍ AKTUÁLNÍ SOCIÁLNÍ PROBLÉMY: FUNGOV ÁNÍ DEMOKRATICKÉHO SYSTÉMU, UPLATNĚNÍ LIDSKÝCH PRÁVA OSOBNÍ SVOBODY OBČANŮ NA POZADÍ TECHNOLOGICKÉHO POKROKU ZÁPADNÍ CIVILIZACE. PODROBNÝMI PŘÍKLADY SE BUDU SNAŽIT DOKÁZAT EXISTENCI SHOD MEZI DÍLY OBOU AUTORŮ, PROBÍHAJÍCÍCH NA TEMATICKÉ, STYLISTICKÉ A UV AHOVÉ ORGANIZACI TEXTŮ, KDE JAKO NEJPODSTATNĚJŠÍ OBJEKT JE ZASAZÉN PROBLÉM DUŠEVNÍHO VÝVOJE JEDINCE A KULTURNÍ REGENERACE SPOLEČNOSTI NA CESTĚ K MODERNIZACI. PRÁ VĚ V SUBJEKTIVNÍ VOLBĚ TÉMATŮ, SOUSTŘEĎUJÍCÍCH SE NA SOCIÁLNÍ, POLITICKÉ A ZALEŽITOSI MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ V KAŽODENNÍM ŽIVOTĚ SE ODRÁŽÍ...
František Herites's small-town scenes
Adamová, Bohumila ; Menclová, Věra (referee) ; Vaněk, Václav (advisor)
V poslední čtvrtině 19. století žili v jihočeských Vodňanech tři tehdy významní spisovatelé. Ve starobylém lékárnickém domě vedle kostela bydlel František Herites, lékárník, purkmistr a autor maloměstských povídek. Opodál, v jiném domě na náměstí, měl notářskou kancelář Heritesův vrstevník a přítel Otakar Mokrý, básník a překladatel polské poezie, dodnes nazývaný "básníkem Jihočeských melodií". Do třetice v domě U Čápů žil několik let spisovatel z této trojice nejslavnější, Julius Zeyer. Příznivé okolnosti dovolily těmto třem různorodým (a přesto si v mnohém podobným) osobnostem potkat se a důvěrněji se poznat. Během krátké doby se vytvořilo v malém venkovském městě uskupení, které vešlo do místních dějin pod názvem "vodňanský literární trojlístek". Tehdy to byli autoři místním obyvatelstvem poměrně oblíbení a čtení, dnes je jejich dílo polozapomenuté. V dějinách literatury je z těchto tří autorů nejznámější dílo Julia Zeyera. Otakar Mokrý a František Herites jsou pouhá jména jihočeských rodáků, která mají pro dnešní dobu význam již jen historický. Dílo Františka Heritese je velmi různorodé a značného rozsahu: souborné vydání veškerých jeho textů by zahrnovalo nejméně dvacet svazků. Literární věda jim doposud nevěnovala náležitou pozornost, většina z dostupných informací vychází především z biografických...

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.