National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Spoil heap toxicity and possibilities for remediation
Venclovská, Lenka ; Frouz, Jan (advisor) ; Lukavský, Jaromír (referee)
The content of this diploma thesis is to verify of possibilities for remediation spoil heap toxicity in Sokolov area, by the help of creating biological crusts. The main question of this work is the possibility of using algae to create biological crust on toxical substrates, which could improve the properties of substrates and contribute to the acceleration of succession. The correctness of this theory was tested using two tests on toxic soils in spoil heaps near Sokolov. In the first test (laboratory test) have been chosen two of the soils and the higher plants, in most cases, even did not germinate. That is why we decided to verify the second option to create biological crust in these phytotoxic soils. Therefore we applied selected kinds of algae in the field, some areas were liming, and the field has been monitoring and sampling during next three years. The results show that the application of dolomitic limestone does not affect progress of biological crusts. The result of the fluorescent microscopy clearly shows, that Klebsormidium algae was the only one of the tested algae, which survived and progressed compact visible crusts.
Phytoplankton in experimental ponds: colonization and seasonal succession
Hrušková, Lenka ; Nedbalová, Linda (advisor) ; Lukavský, Jaromír (referee)
Artificial ponds are excellent for the study of phytoplankton ecology. They permit repeatable initial conditions and sufficient replication of independent experimental units in complex experiments to test hypotheses about the control of structure and function in natural communities. There were 20 experimental ponds constructed in Kokoř nsko Protected Landscape Area, from which samples were taken and analyzed. This study was part of the EU BIOPOOL. During the first two years after the filling of the ponds the colonization and the seasonal development of phytoplankton communities in the ponds were examined. The phytoplankton species composition was determined, then species richness and relative abundance of individual taxa were quantified. Species composition data were compared with the environmental parameters measured (temperature, oxygen concentration, pH, transparency, conductivity, depth, chlorophyll-a concentration, and zooplankton). In the spring 2007, the ponds were periodic, and followed a similar trend over time (February- April). There were dominated by the following taxonomic groups: Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, and Euglenophyta. After installing foil on the bottom of the ponds, the ponds were of permanent character. In terms of environmental parameters, the individual ponds...
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Sedlák, Pavel ; Rauch, Ota ; Pavelčík, Petr ; Nedbalová, Linda ; Maříková, Petra ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kovařík, Petr ; Kloubec, Bohuslav ; Husáková, Tereza ; Duchoslav, Martin ; Duchoňová, Petra ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva přináší popis stavu řešení projektu po třetím roce jeho trvání (2005). Cílem řešení projektu je kvantifikace vlivu rekreačních aktivit na stav a vývoj ochranářsky hodnotných biotopů ve vybraných horských velkoplošných zvláště chráněných území (Krkonošský národní park, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). Projekt je koncipován tak, že pro každé chráněné území byla vybrána skupina nejvýznamnějších typů aktivit, u nichž lze očekávat nejvýraznější vliv na ochranářsky významné fenomény. Pro řešení projektu byla vybrána skupina relativně nezávislých metod zaměřených na různé hierarchické úrovně studovaných jevů a jejich různou povahu (abiotické jevy, biota několika rozdílných taxonomických a ekologických typů). V letošním roce byla věnována pozornost následujícím jevům: 1. společenstva vyšších rostlin, jejich fyziognomie, vitalita (fenologie, kvantitativně-ekologické parametry), druhová kompozice, vývoj v čase, 2. epigeon, 3. indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy, 4. chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod, 5. geomorfologické procesy, 6. mikroklimatické charakteristiky, 7. vybrané ekosystémové procesy (rychlost dekompozice celulózy).Terénní práce, zpracování a vyhodnocení dílčích dat proběhly v letošním roce u všech výše uvedených bodů. První část zprávy tvoří body 4 až 7.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Sedlák, Pavel ; Rauch, Ota ; Pavelčík, Petr ; Nedbalová, Linda ; Maříková, Petra ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kovařík, Petr ; Kloubec, Bohuslav ; Husáková, Tereza ; Hošek, Jan ; Duchoslav, Martin ; Duchoňová, Petra ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva přináší popis stavu řešení projektu po třetím roce jeho trvání (2005). Cílem řešení projektu je kvantifikace vlivu rekreačních aktivit na stav a vývoj ochranářsky hodnotných biotopů ve vybraných horských velkoplošných zvláště chráněných území (Krkonošský národní park, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). Projekt je koncipován tak, že pro každé chráněné území byla vybrána skupina nejvýznamnějších typů aktivit, u nichž lze očekávat nejvýraznější vliv na ochranářsky významné fenomény. Pro řešení projektu byla vybrána skupina relativně nezávislých metod zaměřených na různé hierarchické úrovně studovaných jevů a jejich různou povahu (abiotické jevy, biota několika rozdílných taxonomických a ekologických typů). V letošním roce byla věnována pozornost následujícím jevům: 1. společenstva vyšších rostlin, jejich fyziognomie, vitalita (fenologie, kvantitativně-ekologické parametry), druhová kompozice, vývoj v čase, 2. epigeon, 3. indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy, 4. chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod, 5. geomorfologické procesy, 6. mikroklimatické charakteristiky, 7. vybrané ekosystémové procesy (rychlost dekompozice celulózy).Terénní práce, zpracování a vyhodnocení dílčích dat proběhly v letošním roce u všech výše uvedených bodů. První část zprávy tvoří body 1 až 3.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Romportl, Dušan ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kočvara, Radim ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Tato část závěrečné zprávy přináší shrnutí výsledků řešení jednotlivých tematických okruhů v průběhu realizace projektu (2003 – 2007), vyslovení závěrů a navržení konkrétních doporučení monitoringu a managementu rekreačních aktivit v souladu se zadáním projektu. Ve druhém svazku I. části pokračuje kapitola Zhodnocení dosavadního vlivu rekreačního využívání na dotčené ekosystémy a předměty ochrany na vybraných modelových lokalitách. Zpracování návrhu metod hodnocení a monitoringu vlivů rekreačních aktivit (Shrnutí výsledků za ochranářsky významné druhy živočichů vysokých teritoriálních škál, chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod, geomorfologické procesy, mikroklimatické charakteristiky, vybrané ekosystémové procesy a návrh metod hodnocení a monitoringu vlivů rekreačních aktivit na přírodní prostředí).
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Romportl, Dušan ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kočvara, Radim ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Obrazové přílohy k závěrečné zprávě tvoří mapy oblastí výskytu rysů, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, vlka, medvěda hnědého v CHKO, mapy zátěže turistických tras v letním a zimním období, mapy intenzity zátěže komunikací v letním a zimním období, mapy lyžařských areálů a sídel v CHKO, mapy zimních a letních aktivit a průvodních jevů v CHKO.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Treml, Václav ; Rauch, Ota ; Novák, Josef ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Maříková, Petra ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kloubec, Bohuslav ; Katrňák, Tomáš ; Hošek, Jan ; Duchoňová, Petra ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva přináší popis stavu řešení projektu po čtvrtém roce jeho trvání (r. 2006). Cílem řešení projektu je kvantifikace vlivu rekreačních aktivit na stav a vývoj ochranářsky hodnotných biotopů ve vybraných horských velkoplošných zvláště chráněných územích (Krkonošský národní park, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). V předložené zprávě jsou prezentovány ucelené výsledky sledování vybraných jevů za r. 2006. Rozpracované výsledky sledování nejsou v této zprávě uvedeny. I. část projektu je věnována následujícím jevům: 1. společenstva vyšších rostlin, 2. epigeon a 3. indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Romportl, Dušan ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kočvara, Radim ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Tato část závěrečné zprávy přináší shrnutí výsledků řešení jednotlivých tematických okruhů v průběhu realizace projektu (2003 – 2007), vyslovení závěrů a navržení konkrétních doporučení monitoringu a managementu rekreačních aktivit v souladu se zadáním projektu. 1. svazek tvoří kapitoly: Zjištění současného stavu rekreačního využívání CHKO Beskydy, NP a CHKO Šumava, KRNAP, CHKO Jeseníky ve vztahu k ochraně přírody, Zhodnocení dosavadního vlivu rekreačního využívání na dotčené ekosystémy a předměty ochrany na vybraných modelových lokalitách a Zpracování návrhu metod hodnocení a monitoringu vlivů rekreačních aktivit (metodika řešení, shrnutí výsledků za společenstva vyšších rostlin, za bezobratlé a indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy).
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Treml, Václav ; Rauch, Ota ; Novák, Josef ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Maříková, Petra ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kloubec, Bohuslav ; Katrňák, Tomáš ; Hošek, Jan ; Duchoňová, Petra ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva přináší popis stavu řešení projektu po čtvrtém roce jeho trvání (r. 2006). Cílem řešení projektu je kvantifikace vlivu rekreačních aktivit na stav a vývoj ochranářsky hodnotných biotopů ve vybraných horských velkoplošných zvláště chráněných územích (Krkonošský národní park, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). V předložené zprávě jsou prezentovány ucelené výsledky sledování vybraných jevů za r. 2006. Rozpracované výsledky sledování nejsou v této zprávě uvedeny. II. část projektu je věnována následujícím jevům: 4. chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod, 5. geomorfologické procesy a 6. krajinný ráz a faktor pohody.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Lukavský, Jindřich
7 Lukavský, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.