National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Ecology of butterflies in anthropogenic landscape
Kadlec, Tomáš ; Jarošík, Vojtěch (advisor) ; Prach, Karel (referee) ; Kuras, Tomáš (referee)
The dissertation thesis contains six original papers dealing with an influence of isolation, fragmentation and habitat loss on present cultural and urban landscape. Conclusions are based from studies of one species to those of whole butterfly communities. The first two papers deal with autecology of The Hermit (Chazara briseis) from its last viable population in the Czech Republic. During the last 20 years, it retreated from the republic, and recently it is classified as nearly extinct. The papers point to reasons of the rapid decrease: specialized life strategy and habitat losses. Due to high mortality of long-lived females, this species requires the compensation by high population size in large habitats. The next paper refers to habitat requirements of The Hermits' caterpillars. Local habitat conditions at study sites were noticeably similar to the conditions at German localities, at which this species is now practically extinct. Following two papers study an influence of urbanization on butterfly communities in 25 Prague reserves and parks. The first paper points to diversity changes during 30 years and their causes. Average number of species per site remained the same, but there were detected changes in species composition. Remarkable switching of species composition was observed mainly at large...
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Posouzení vlivu managementu na biotu přírodní rezervace Plané loučky
Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Létal, Aleš ; Rulík, Martin ; Kuras, Tomáš ; Rybka, Vlastik
Plané loučky jsou nejvýznamnější mokřadní nelesní lokalitou CHKO Litovelské Pomoraví. V současnosti se z těchto rozsáhlých ploch mokřadů a luk dochovala pouze malá část, právě v přírodní rezervaci Plané loučky a jejím blízkém okolí. První rok výzkumu spočíval ve shromáždění vstupních podkladů a založení monitorovacích ploch, příp. v pokračování již probíhajících průzkumů
Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky‚ NPR Kralický Sněžník): Návrh managementu těchto porostů
Zeidler, Miroslav ; Wild, Jan ; Tuf, Ivan H. ; Treml, Václav ; Stanovský, Jiří ; Souček, Jiří ; Růžička, Martin ; Petr, Libor ; Novák, Jan ; Lešková, Martina ; Kyncl, Tomáš ; Kuras, Tomáš ; Křížek, Marek ; Kočí, Martin ; Kašák, Josef ; Houška, Jakub ; Hédl, Radim ; Černá, Karolína ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Výsledky práce jsou shrnuty ve studiích: Paleontologická analýza profilů Mezikotlí a Keprník, Analýza pedologických dokladů o rozsahu alpinského bezlesí, Teplotní poměry alpinské hranice lesa v Hrubém Jeseníku, Hodnocení růstových parametrů smrkových skupin nad alpinskou hranicí lesa, Vývoj plošného rozšíření klečových porostů - analýza leteckých snímků, Hodnocení růstové rychlosti klečových porostů, Zdravotní stav porostů kleče, Vliv borovice kleče na strukturu půdy v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku, Vliv borovice kleče na půdní ekosystém - případová studie Z NPR Praděd, Vliv klečových porostů na arkto-alpinskou vegetaci svazu Junction trifidi a svazu Nardo-Caricion rigidae, Stav vegeteace na pasekách po odstranění kleče (Pinus mug) v Malé kotlině v Hrubém Jeseníku a Vliv alochtonní borovice kleče na vybrané skupiny bezobratlých.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Sedlák, Pavel ; Rauch, Ota ; Pavelčík, Petr ; Nedbalová, Linda ; Maříková, Petra ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kovařík, Petr ; Kloubec, Bohuslav ; Husáková, Tereza ; Duchoslav, Martin ; Duchoňová, Petra ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva přináší popis stavu řešení projektu po třetím roce jeho trvání (2005). Cílem řešení projektu je kvantifikace vlivu rekreačních aktivit na stav a vývoj ochranářsky hodnotných biotopů ve vybraných horských velkoplošných zvláště chráněných území (Krkonošský národní park, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). Projekt je koncipován tak, že pro každé chráněné území byla vybrána skupina nejvýznamnějších typů aktivit, u nichž lze očekávat nejvýraznější vliv na ochranářsky významné fenomény. Pro řešení projektu byla vybrána skupina relativně nezávislých metod zaměřených na různé hierarchické úrovně studovaných jevů a jejich různou povahu (abiotické jevy, biota několika rozdílných taxonomických a ekologických typů). V letošním roce byla věnována pozornost následujícím jevům: 1. společenstva vyšších rostlin, jejich fyziognomie, vitalita (fenologie, kvantitativně-ekologické parametry), druhová kompozice, vývoj v čase, 2. epigeon, 3. indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy, 4. chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod, 5. geomorfologické procesy, 6. mikroklimatické charakteristiky, 7. vybrané ekosystémové procesy (rychlost dekompozice celulózy).Terénní práce, zpracování a vyhodnocení dílčích dat proběhly v letošním roce u všech výše uvedených bodů. První část zprávy tvoří body 4 až 7.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Sedlák, Pavel ; Rauch, Ota ; Pavelčík, Petr ; Nedbalová, Linda ; Maříková, Petra ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kovařík, Petr ; Kloubec, Bohuslav ; Husáková, Tereza ; Hošek, Jan ; Duchoslav, Martin ; Duchoňová, Petra ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva přináší popis stavu řešení projektu po třetím roce jeho trvání (2005). Cílem řešení projektu je kvantifikace vlivu rekreačních aktivit na stav a vývoj ochranářsky hodnotných biotopů ve vybraných horských velkoplošných zvláště chráněných území (Krkonošský národní park, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). Projekt je koncipován tak, že pro každé chráněné území byla vybrána skupina nejvýznamnějších typů aktivit, u nichž lze očekávat nejvýraznější vliv na ochranářsky významné fenomény. Pro řešení projektu byla vybrána skupina relativně nezávislých metod zaměřených na různé hierarchické úrovně studovaných jevů a jejich různou povahu (abiotické jevy, biota několika rozdílných taxonomických a ekologických typů). V letošním roce byla věnována pozornost následujícím jevům: 1. společenstva vyšších rostlin, jejich fyziognomie, vitalita (fenologie, kvantitativně-ekologické parametry), druhová kompozice, vývoj v čase, 2. epigeon, 3. indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy, 4. chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod, 5. geomorfologické procesy, 6. mikroklimatické charakteristiky, 7. vybrané ekosystémové procesy (rychlost dekompozice celulózy).Terénní práce, zpracování a vyhodnocení dílčích dat proběhly v letošním roce u všech výše uvedených bodů. První část zprávy tvoří body 1 až 3.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Romportl, Dušan ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kočvara, Radim ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Tato část závěrečné zprávy přináší shrnutí výsledků řešení jednotlivých tematických okruhů v průběhu realizace projektu (2003 – 2007), vyslovení závěrů a navržení konkrétních doporučení monitoringu a managementu rekreačních aktivit v souladu se zadáním projektu. Ve druhém svazku I. části pokračuje kapitola Zhodnocení dosavadního vlivu rekreačního využívání na dotčené ekosystémy a předměty ochrany na vybraných modelových lokalitách. Zpracování návrhu metod hodnocení a monitoringu vlivů rekreačních aktivit (Shrnutí výsledků za ochranářsky významné druhy živočichů vysokých teritoriálních škál, chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod, geomorfologické procesy, mikroklimatické charakteristiky, vybrané ekosystémové procesy a návrh metod hodnocení a monitoringu vlivů rekreačních aktivit na přírodní prostředí).
Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině
Ekologické služby, s.r.o., Hořovice ; Blahník, Petr ; Svoboda, Tomáš ; Szabó, Péter ; Fellner, Rostislav ; Kočvara, Radim ; Tajovský, Karel ; Kuras, Tomáš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny a na velikosti a tvaru fragmentovaných lesních celků. Předmětem výzkumu populační dynamika invazních a expanzních rostlin. Základním přístupem je stanovení základních charakteristik fragmentované krajiny, stanovit vhodné indikátory pro tyto charakteristiky, definovat limitní hodnoty těchto charakteristik a limitní hodnoty indikátorů.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Romportl, Dušan ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kočvara, Radim ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Obrazové přílohy k závěrečné zprávě tvoří mapy oblastí výskytu rysů, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, vlka, medvěda hnědého v CHKO, mapy zátěže turistických tras v letním a zimním období, mapy intenzity zátěže komunikací v letním a zimním období, mapy lyžařských areálů a sídel v CHKO, mapy zimních a letních aktivit a průvodních jevů v CHKO.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Treml, Václav ; Rauch, Ota ; Novák, Josef ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Maříková, Petra ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kloubec, Bohuslav ; Katrňák, Tomáš ; Hošek, Jan ; Duchoňová, Petra ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Zpráva přináší popis stavu řešení projektu po čtvrtém roce jeho trvání (r. 2006). Cílem řešení projektu je kvantifikace vlivu rekreačních aktivit na stav a vývoj ochranářsky hodnotných biotopů ve vybraných horských velkoplošných zvláště chráněných územích (Krkonošský národní park, NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy). V předložené zprávě jsou prezentovány ucelené výsledky sledování vybraných jevů za r. 2006. Rozpracované výsledky sledování nejsou v této zprávě uvedeny. I. část projektu je věnována následujícím jevům: 1. společenstva vyšších rostlin, 2. epigeon a 3. indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy.
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy‚ Krkonošský národní park‚ CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)
Zeidler, Miroslav ; Treml, Václav ; Romportl, Dušan ; Nedbalová, Linda ; Moravcová, Adéla ; Lukavský, Jaromír ; Kuras, Tomáš ; Kočvara, Radim ; Banaš, Marek ; Hošek, Jan
Tato část závěrečné zprávy přináší shrnutí výsledků řešení jednotlivých tematických okruhů v průběhu realizace projektu (2003 – 2007), vyslovení závěrů a navržení konkrétních doporučení monitoringu a managementu rekreačních aktivit v souladu se zadáním projektu. 1. svazek tvoří kapitoly: Zjištění současného stavu rekreačního využívání CHKO Beskydy, NP a CHKO Šumava, KRNAP, CHKO Jeseníky ve vztahu k ochraně přírody, Zhodnocení dosavadního vlivu rekreačního využívání na dotčené ekosystémy a předměty ochrany na vybraných modelových lokalitách a Zpracování návrhu metod hodnocení a monitoringu vlivů rekreačních aktivit (metodika řešení, shrnutí výsledků za společenstva vyšších rostlin, za bezobratlé a indikačně a ochranářsky významné druhy ptáků a ornitocenózy).

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.