National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Zdokonalování technologií využití biomasy.
Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Ekologické centrum spol. s r.o., Černošice ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dlouhý, Tomáš ; Jirouš, František ; Doležal, Karel ; Holeček, Oldřich ; Knorr, Luděk ; Suchý, Petr ; Jiránek, Jiří ; Horejš, Jan ; Neubaerová, Libuše ; Malecha, Jiří ; Koutský, Bohumil ; Hrdlička, František ; Vošta, Jan
Zpráva k dílčímu úkolu 02 obsahuje závěrečnou zprávu etapy 02-01 Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy za roky 1999-2002 (kinetika spalování plynu z dřevní hmoty, persistentní organické látky při spalování biomasy), dále závěrečnou zprávu etapy 02-02 Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a závěrečnou zprávu etapy 02-03 Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace).
Komplexní strategie omezení látek znečišťujících ovzduší z provozů výroby a zpracování kovů v ČR: Systém monitorování emisí znečišťujících látek z provozů výroby a zpracování kovů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Hutnictví železa a.s., Ostrava ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SVÚM a.s. - slévárenství Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kret, Ján ; Jungwirtová, Vladimíra ; Trojan, Václav ; Chamrád, Jiří ; Koutský, Bohumil ; Machálek, Pavel
Řešení dílčího úkolu DÚ 02 bylo zaměřeno na zmapování způsobu monitorování emisí a technických údajů o zdrojích znečišťování ovzduší a o procesech v oblasti výroby a zpracování kovů. Hlavním cílem bylo poskytnutí objektivních informací o současném stavu problematiky. Pozornost byla věnována zejména využitelnosti informací pocházejících od provozovatelů zdrojů, kontrolních orgánů a státních i oborových institucí, k plnění mezinárodních požadavků na inventarizaci emisí. Svazek obsahuje zprávu z etapy E 03: Analýza stávajícího systému monitorování emisí a doporučení k jeho optimalizaci a doplnění.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.