No exact match found for Kohout,, Jan, using Kohout Jan instead...
National Repository of Grey Literature 55 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Biotic threats to garden monuments: algae, cyanobacteria and invasive plant species
Pergl, Jan ; Perglová, Irena ; Albrechtová, J. ; Antl, Tomáš ; Abarenkov, K. ; Baldrian, Petr ; Cihlářová, L. ; Klečka, Jan ; Kohout, Petr ; Kvasničková, Jana ; Maršálek, Blahoslav ; Maršálková, Eliška ; Pejchal, Miloš ; Petružálková, M. ; Petřík, Petr ; Pyšek, Petr ; Sádlo, Jiří ; Štefl, Lukáš ; Tedersoo, L. ; Větrovský, T. ; Vlk, Lukáš ; Vojík, Martin ; Vosátka, Miroslav ; Zezulka, Štěpán
Chateau, city parks and gardens are perceived as harmonious parts of the landscape. Unfortunately, even these areas have to face various threats, and they can be a threat to the surrounding environment. The exhibition /catalogue presents a look at the organisms that threaten parks. These threats cover unwelcomed invaders covering invasive plants and small microorganisms in the soil, on facades, statues or in water. On the other hand, some species that are intentionally brought to the parks can be risky not only the gardens themselves but also their surroundings.
Fulltext: Download fulltextPDF
Fatigue resistance and mechanisms of the fatigue damage in materials for high temperatures
Petráš, Roman ; Kohout,, Jan (referee) ; Weidner, Anja (referee) ; Polák, Jaroslav (advisor)
Superaustenitická korozivzdorná ocel typu 22Cr25NiWCoCu určená pro vysokoteplotní aplikace v energetickém průmyslu byla studována za podmínek nízkocyklové únavy při pokojové a zvýšené teplotě. Jednotlivé vzorky byly podrobeny různým zátěžným procedurám, což umožnilo studium materiálové odezvy spolu s mechanismem poškození. Křivky cyklického zpevnění/změkčení, cyklického napětí a Coffin-Mansonovy křivky byly vyhodnoceny. Únavová životnost materiálu byla diskutována s ohledem na uplatňované mechanismy poškození, které se vyvinuly za specifických zátěžných podmínek. Standardní izotermální únavové experimenty byly provedeny při pokojové a zvýšené teplotě. Hysterezní smyčky zaznamenané během cyklického zatěžování byly analyzovány pomocí zobecněné statistické teorie hysterezní smyčky. Pro různé amplitudy napětí byla určena jak distribuce hustoty pravděpodobnosti interních kritických napětí (dále PDF), tak rovněž zjištěn její vývoj během cyklického namáhání. Zjištěné průběhy PDF byly korelovány s vývojem povrchového reliéfu a vnitřního dislokačního uspořádání zdokumentované pro obě teploty pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) vybavené technikou fokusovaného iontového svazku (FIB), která umožnila rovněž efektivní studium nukleace povrchových únavových trhlin. Při cyklickém zatížení při pokojové teplotě byla pozorována lokalizace cyklické plastické deformace do perzistentních skluzových pásů (PSP). V místech, kde tyto PSP vystupují na povrch materiálu byly pozorovány perzistentní skluzové stopy (PSS) tvořené extruzemi a intruzemi. Postupné prohlubování intruzí, zejména na čele nejhlubší intruze, vede k iniciaci únavové trhliny. Odlišný mechanismus tvorby trhlin byl zjištěn při únavové zkoušce při zvýšené teplotě, kde zásadní roli hrál vliv prostředí. Rychlá oxidace hranic zrn a jejich následné popraskání představuje dominantní mechanismus v I. stádiu nukleace trhlin. Aplikace desetiminutové prodlevy v tahové části zátěžného cyklu vedlo k vývoji vnitřního (kavitačního) poškozování. Mechanismy vnitřního poškozování byly studovány na podélných řezech rovnoběžných s napěťovou osou zkušebních vzorků. Trhliny a jejich vztah k hranicím zrn a dvojčat byly studovány pomocí difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Vliv prodlevy na únavovou životnost byl korelován s vývojem povrchového reliéfu a vnitřního poškození. Vzorky z uvedené oceli byly rovněž podrobeny zkouškám termomechanické únavy (TMF), při nichž se v čase mění jak zátěžná síla tak i teplota. Termomechanické únavové zkoušky v režimu soufázném (in-phase) a protifázném (out-of-phase) byly provedeny jak s prodlevou, tak i bez ní. Ve všech případech bylo pozorováno rychlé cyklické zpevnění bez ohledu na použitou amplitudu deformace, u vzorků testovaných v out-of-phase režimu byla zjištěna tendence k saturaci. Zkoumáním povrchového reliéfu za pomocí technik SEM a FIB byla odhalena přednostní oxidace hranic zrn a následné praskání těchto hranic kolmo k ose zatížení. Prodlevy v cyklech při maximálním napětí vedly ke zvýšení amplitudy plastické deformace a následně ke creepovému poškození ve formě vnitřních kavit a trhlin. Interkrystalické šíření trhlin bylo pozorováno na vzorcích testovaných v režimu in-phase. Vývoj poškození v režimu out-of-phase nebyl principiálně ovlivněn zařazením prodlevy do zátěžného cyklu. Charakteristickým znakem namáhání v režimu out-of-phase je nukleace několika trhlin v homogenní oxidické vrstvě jdoucích napříč zrny kolmo k ose zatěžování.
Basic Mechanism of Fatigue and Combined Fatigue/Creep Damage of Ni-based Superalloys MAR-M 247 and IN 713LC
Horník, Vít ; Kohout, Jan (referee) ; Pantělejev, Libor (referee) ; Kunz, Ludvík (advisor)
The thesis is focused on clarifying fatigue damage mechanisms and fatigue-creep damage mechanisms of MAR-M 247 and IN 713LC polycrystalline Ni-based superalloys. This thesis begins with basic information about nickel-based superalloys and their microstructure, followed by a description of fatigue and creep mechanisms and their mutual interaction. The next part contains experimentally obtained results describing the behavior of MAR-M 247 and IN 713LC superalloys under various sets of conditions. Three testing temperatures - 800, 900 and 950 °C were used for the measurement of fatigue properties under symmetrical loading cycle, because in the temperature range 800 – 950 °C, the mechanism of fatigue crack propagation of both superalloys should change from the originally crystallographic at "lower" temperatures (800 °C) to non-crystallographic at "higher" temperatures (950 °C). In addition the effect of processing technology on fatigue properties was studied on the superalloy IN 713LC. High-frequency cyclic loading (about 120 Hz) with high mean stress at elevated temperatures was applied to induce fatigue-creep interaction. The combined fatigue-creep loading was performed on the IN 713LC superalloy at 800 °C and on the MAR-M 247 superalloy at 900 °C.
Microscopic Observations of Active Mass Structures of the Negative Electrode of a Lead-Acid Battery
Zimáková, Jana ; Dostál, Zdeněk (referee) ; Kohout,, Jan (referee) ; Bača, Petr (advisor)
This doctoral dissertation deals with the study of the effect of additives on the properties of the negative electrode of a lead-acid battery. The work focuses on the investigation of the additive/base material interface for the negative electrode (so-called active mass) using atomic force microscopy (AFM). A lead sheet was used as the base material, on which the given additive was applied. The effects of carbon, TiO2, glass fibers and Indulin AT were specifically investigated. The negative electrode was cycled by a potentiostat in a defined manner and the morphology of the electrode surface was continuously scanned by AFM. This created a time sequence of images on which events on the surface of the electrode during its charging/discharging were captured. These records serve to better understand the effect of additives on the resulting properties of constructed lead-acid cells, specifically on the ability to form or dissolve PbSO4 crystals, which are formed during cell discharge and are responsible for the decrease in total capacity - gradual surface sulfation.
Extremely low cycle fatigue life of non-ferrous alloys
Judas, Jakub ; Kohout, Jan (referee) ; Zapletal, Josef (advisor)
This thesis is focused on fatigue behaviour of aluminium alloy 2024-T351 in low cycle and extremely low cycle fatigue regime. Test specimens were firstly subjected to quasi-static tensile and compression tests to establish basic mechanical properties of the experimental material. Fatigue tests were conducted in strain-control mode, when cyclic plastic response and S-N curves were determined. All of the experiments were conducted at room temperature. Shapes of mechanical hysteresis loops are dependent on the strain amplitude and clearly exhibit cyclic plasticity of the alloy. Cyclic deformation curve was fitted by power regression function and subsequently compared with the tensile test. Experimental data of the S-N curves were fitted by Manson-Coffin and Wöhler-Basquin law. The discrepancy of the fatigue data was observed in the extremely low cycle fatigue regime. Based on this phenomenon, new regression function was used to overcome shortening of fatigue life in the extremely low cycle regime.
Influence of asymmetry loading cycle on fatigue crack growth of alloy Inconel 625
Kander, Jan ; Kohout, Jan (referee) ; Věchet, Stanislav (advisor)
The main subject of this bachelor thesis was to evaluate influence of asymmetry of loading cycle on fatigue crack growth rate in a nickel-based superalloy Inconel 625. Experimental part of this thesis was carried out in Material and metallurgical research Ltd. Company in Ostrava, it’s main aim was to study the influences of loading cycles with parameter of asymmetry R = 0,1 and R = 0,7 on crack growth rate. Theoretical part deals with structure of nickel-based superalloys and fatigue crack growth rate.
The Stateful Packet Processing in P4 Language
Kohout, Pavel ; Martínek, Tomáš (referee) ; Kořenek, Jan (advisor)
With the growing speed and complexity of computer networks, arise requirements for creating powerful devices that are capable of collecting statistics and changing their own functionality according to the demands of network administrators. These requirements can be described using specialized programming languages such as P4. In this bachelor thesis a design, implementation, testing and integration of register and counter stateful memory modules into P4 compiler system for FPGA technology was made. The created system supports the collection of statistics described in P4 language at speeds up to 100 Gbps.
The Analysis of Databases Suitable for IoT Environment
Kohout, Petr ; Vrána, Roman (referee) ; Kořenek, Jan (advisor)
In recent years, the volume of data stored in applications of all types has increased. As the volume of data grows, the demands on databases increase. The classic relational databases are no longer suitable. Therefore, it is switching to new, non-relational storage (called NoSQL). During this work, NoSQL databases focusing on processing large data volumes were analyzed and compared for their performance and system requirements. In addition, requirements for new sensor data storage for IoTCloud project were specified. Driver for database Cassandra was implemented and integrated into the IoTCLoud project.

National Repository of Grey Literature : 55 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.