National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategy for development of environmentally friendly tourism in region Nechanice
Součková, Michaela ; Kašparová, Ivana (advisor) ; Karel, Karel (referee)
This thesis deals with possibilities of tourism development of mikroregion Nechanicko in region Hradec Kralove. The thesis includes analysis of the current region (geography, hydrography, climate, residents and transport) and tourist services and device (accommodation, attractions and events, refreshment). This analysis has been prepared from own investigation ofregion, region strategic plans and other documents. This analysis is a discription of eachvillage in region frompointofview of transport ofand social activities. From this analysis and individual interviews with a representative of each village was made SWOT analysis (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) of region. During analysis wereperformedinterviews with representatives of each village and some local bussinesmen about their products and services and how they to tourism with their products and services in region. It was also proposed several preffered axes. Some of thepriorities are developed in a part of proposed precautionand owen proposals precaution in parts of number 19. and 20. The last part of this thesis are owen proposal for cycling trips. There cycling trips are helped to advertising environmental tourism in this region.
Analysis of tourism in rural region Moravice and proposal of its environmentally friendly development
Manderlová, Jana ; Kašparová, Ivana (advisor) ; Hana, Hana (referee)
The thesis is focused on environmentally friendly tourism. Defined area of interest is the country microregion Moravice. The aim of thesis is to map the most interesting tourist destinations and locations of this microregion, analysis of its facilities of tourism services, evaluation of the current opportunities of tourism and determine its strengths and weaknesses of the services provided to visitors. The used methods for data collection include field surveys, analysis of available books, newspapers and Internet sources, questionnaire survey with visitors, residents and councilors and subsequent discussions with them about the problems. Analysis of the defined area due to the issue of tourism is included in the SWOT analysis, which is the basis for the design of specific projects for the future development of tourism in the microregion Moravice.
Návrh managementu ekologicky šetrného cestovního ruchu v zájmu Biosferické reservace (BR) Krkonoše na území ČR
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie FLE, Kostelec nad Černými lesy ; Kábrt, Milan ; Pulkrab, Karel ; Štursa, Jan ; Špaček, Jan ; Löw, Jiří ; Schwarz, Otakar ; Zdražil, Vladimír ; Kašparová, Ivana ; Vach, Marek ; Houdek, Karel
Vyhodnocení závěrů předchozích etap a aktualizace dříve shromážděných poznatků. Návštěvnost BR, její dynamika a vlivy z dopravní zátěže na životní prostředí a veřejné zdraví. Studie k ověření aktuální návštěvnosti BR Krkonoše. Vyhodnocení dopravní dynamiky z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší a intenzitu hluku na vybraných úsecích. Studie k ověření potenciálu cestovního ruchu a destinačních předpokladů BR Krkonoše. Ověření ekologické stability a zranitelnosti zemědělských půd na základě aktualizace BPEJ. Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability a zranitelnosti lesního biomu, včetně objektivnějších možností odhadu jeho únosnosti k potenciálním aktivitám z hlediska cestovního ruchu. Studie krajinného rázu za účelem vypracování návrhu krajinotvorných limitů BR Krkonoše. Studie vlivů provozu sjezdových tratí na území BR na vybrané složky přírodního prostředí (Analýza vod ve vybraných profilech vodních toků, Analýza makrozoobentosu ve vybraných profilech vodních toků, Analýza ekologické a biotechnické problematiky sjezdových tratí). Návrh metodiky pro ekonomický a socioekonomický monitoring na území BR Krkonoše. Návrh „Manuálu k podpoře šetrného rozvoje a provozování cestovního ruchu na území BR Krkonoše.
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín: Komplexní syntéza dílčích sledování a hodnocení dynamiky vybraných krajinných struktur v bezprostředním zázemí Jaderné elektrárny Temelín a v navazujícím širším krajinném prostoru z hlediska synergického působení na krajinný ekosystém na základě klasifikace ekologické zranitelnosti krajiny ve vztahu k jejímu dalšímu využívání
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Kostelec nad Černými lesy ; Kašparová, Ivana ; Kopecký, Miroslav ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav
Popis metodiky řešení. Na základě současného stavu a dominujících vývojových trendů byly zpracovány dva vývojové scénáře. Součástí zprávy jsou tyto mapy v měřítku 1:75000: Současný stav využívání krajiny v širším zázemí JE Temelín, Scénář A (progresivní) dalšího využívání krajiny v širším zázemí JE Temelín, Scénář B (konzervativní) dalšího využívání krajiny v širším zázemí JE Temelín, Klasifikace zranitelnosti krajiny a míra proveditelnosti rozvojového scénáře - scénář A (progresivní) a Klasifikace zranitelnosti krajiny a míra proveditelnosti rozvojového scénáře - scénář B (konzervativní).
Návrh managementu ekologicky šetrného cestovního ruchu v zájmu Biosferické reservace (BR) Krkonoše na území ČR
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie FLE, Kostelec nad Černými lesy ; Kábrt, Milan ; Pulkrab, Karel ; Štursa, Jan ; Špaček, Jan ; Löw, Jiří ; Schwarz, Otakar ; Zdražil, Vladimír ; Kašparová, Ivana ; Vach, Marek ; Houdek, Karel
Svazek obsahuje přílohy ke kapitolám: A. Návštěvnost BR Krkonoše, její dynamika a vlivy dopravní zátěže na životní prostředí a veřejné zdraví, A.1. Studie k ověření aktuální návštěvnosti BR Krkonoše, A.2 Vyhodnocení dopravní dynamiky z hlediska vlivu ovzduší a intenzitu hluku na vybraných úsecích, B.1. Studie k ověření rozvojového potenciálu a destinačních předpokladů BR Krkonoše, B.3. Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability a zranitelnosti lesního biomu, včetně objektivnějších možností odhadu jeho únosnosti k potenciálním aktivitám z hlediska cestovního ruchu, C. Studie vlivů provozu sjezdových tratí na území BR na vybrané složky přírodního prostředí, C.1. Analýza vod ve vybraných profilech vodních toků, C.2. Analýza makrozoobentosu ve vybraných profilech vodních toků, C.3. Analýza ekologické a biotechnické problematiky sjezdových tratí.
Problematika péče o lesy v okolí hl. m. Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra pěstování lesů, Praha ; Vyskot, Ilja ; Matějka, Karel ; Zdražil, Vladimír ; Kašparová, Ivana ; Pulkráb, Karel ; Kupka, Ivo ; Podrázský, Vilém
Projekt řeší vymezení oblasti příměstských lesů hl. m. Praky na základě současného stavu, dosavadních přístupů řešení a na základě exaktně formulovaných požadavků na plnění rekreačních funkcí lesa. Ve zprávě jsou definovány rámcové směrnice účelového hosppodaření v příměstských lesích a uvedeny modelové situace diferencovaného hopodaření v oblasti příměstských lesů.
Návrh managementu ekologicky šetrného cestovního ruchu v zájmu Biosferické reservace (BR) Krkonoše na území ČR
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie FLE, Kostelec nad Černými lesy ; Pulkrab, Karel ; Löw, Jiří ; Schwarz, Otakar ; Zdražil, Vladimír ; Kašparová, Ivana ; Kábrt, Milan ; Vach, Marek ; Houdek, Karel
Cílem projektu je v koordinaci se Správou Krkonošského národního parku v intencích Evropské charty udržitelného rozvoje cestovního ruchu, rozpracované Národní strategie ochrany biodiverzity doplnit a usměrnit současný monitoring v zájmovém území BR Krkonoše tak, aby došlo k postupnému zavedení moderního managementu ekologicky šetrného, ale zároveň socio-ekonomicky přijatelného rozvoje cestovního ruchu na území BR Krkonoše ČR. Výsledky řešení za rok 2005 v částech: Návštěvnost BR Krkonoše, její dynamika a vlivy dopravní zátěže na životní prostředí, Studie k ověření rozvojového potenciálu a destinačních předpokladů BR Krkonoše ČR, Studie vlivů provozu sjezdových tratí na území BR na vybrané složky přírodního prostředí, Návrh metodiky pro ekonomický a socioekonomický monitoring na území BR Krkonoše, Návrh "Manuálu k podpoře šetrného rozvoje a provozování cestovního ruchu na území BR Krkonoše".
Návrh managementu ekologicky šetrného cestovního ruchu v zájmu Biosferické reservace (BR) Krkonoše na území ČR
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie FLE, Kostelec nad Černými lesy ; Zdražil, Vladimír ; Vach, Marek ; Schwarz, Otakar ; Pulkrab, Karel ; Nováková, Jana ; Martiš, Miroslav ; Kašparová, Ivana ; Houdek, Karel
Cílem projektu je v koordinaci se Správou Krkonošského národního parku v intencích Charty udržitelného rozvoje cestovního ruchu a rozpracované Národní strategie ochrany biodiverzity doplnit a usměrnit současný monitoring v zájmovém území BR Krkonoše tak, aby výstupy projektu vytvořily reálné předpoklady pro konkrétní formulaci a postupné zavedení moderního managementu ekologicky šetrného rozvoje cestovního ruchu na území BR Krkonoše v ČR. V roce 2004 byla provedena rešerše všech dostupných poznatků a příprava věcného zajištění terénního a monitorovacího šetření.

See also: similar author names
4 KAŠPAROVÁ, Iva
2 KAŠPAROVÁ, Iveta
1 Kašparová, Irena
4 Kašparová, Iva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.