National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
A comparison between Malcolm Knowles` and Jack Mezirow`s theories of adult learning
Jurečka, Pavel ; Dvořáková, Miroslava (advisor) ; Šerák, Michal (referee)
The aim of this bachelor thesis comprise of a presentation and a comparison between Malcolm Knowles's theory of Andragogy and the Transformative learning theory of Jack Mezirow. Both theories are very popular in the USA, but there is not a sufficient attention dedicated to them in the Czech literature. The comparison is built on the basis of three criterions. The fisrt criterion includes inspirational sources of the authors, the second criterion takes into consideration the conception of the adult educator and finaly the conception of the learner constitutes the third criterion. Keywords Malcolm Knowles, Andragogy, Adult education, Jack Mezirow, Transformative learning theory
A comparison between Malcolm Knowles` and Jack Mezirow`s theories of adult learning
Jurečka, Pavel ; Dvořáková, Miroslava (advisor) ; Šerák, Michal (referee)
The aim of this bachelor thesis comprise of a presentation and a comparison between Malcolm Knowles's theory of Andragogy and the Transformative learning theory of Jack Mezirow. Both theories are very popular in the USA, but there is not a sufficient attention dedicated to them in the Czech literature. The comparison is built on the basis of three criterions. The fisrt criterion includes inspirational sources of the authors, the second criterion takes into consideration the conception of the adult educator and finaly the conception of the learner constitutes the third criterion. Keywords Malcolm Knowles, Andragogy, Adult education, Jack Mezirow, Transformative learning theory
Možnosti tepelné dekontaminace (starých zátěží) masokostní moučky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava ; Jurečka, Pavel ; Rusín, Jiří ; Kuča, Roman ; Schwarz, Otto ; Stročková, Miroslava ; Dědicová, Jana ; Fiedor, Jiří ; Šutarová, Petra ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
Cílem řešení je výzkum stanovení podmínek pro spalování masokostní moučky vedoucích k její termické dekontaminaci, a tím k vytvoření předpokladů pro energetické využívání masokostní moučky ve formě komponenty pro výrobu alternativních paliv nebo pro spoluspalování v zařízeních pro výrobu energie jakožto případné alternativy k odstraňování masokostní moučky ve spalovnách odpadů. V experimentálním programu projektu je zařazena i dílčí etapa pyrolýzy masokostní moučky příp. jejího co-processingu s jinými vhodnými materiály s cílem její transformace na ekologicky vyhovující produkty s vyšší užitnou hodnotou. V roce 2004 se v rámci úkolu řešilo: literární rešerše k tématu, identifikace materiálových a hmotnostních toků masokostní moučky (MBM - z angl.), analytické práce zaměřené na identifikaci MBM z hlediska základních charakteristik, studium a identifikace procesu anaerobní digesce v provozních podmínkách, laboratorní výzkum přímých oxidačních procesů likvidace MBM.
Možnosti tepelné dekontaminace (starých zátěží) masokostní moučky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava ; Schwarz, Otto ; Jurečka, Pavel ; Stročková, Miroslava ; Holcová, Pavla ; Rusín, Jiří ; Kuča, Roman ; Fiedor, Jiří ; Šutarová, Petra ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
Řešení projektu je zaměřeno na studium možností energetického využití masokostní moučky a je současně ovlivněno i související problematikou veterinární asanace, tj. odstraňováním těl uhynulých zvířat a dalších odpadů živočišného původu, včetně produkce masokostní moučky v kafilériích a nakládání s ní, se zahrnutím dalších problémů a opatření souvisejících se zabráněním šíření nemocí patřících do skupiny transmisivních spongiformních encefalopatií. Jsou zde shrnuty základní související okolnosti včetně legislativních opatření, které mají nebo mohou mít významný vliv na jakékoliv nakládání s výchozími materiály, procesem jejich zpracování v asanačních podnicích, vyrobenou masokostní moučkou i na možnost jejich dalšího využití (energetického, případně i materiálového) nebo likvidace.
Corporate culture
Jurečka, Pavel ; Srpová, Jitka (advisor) ; Tomková, Eva (referee)
Presented thesis describes theme "Corporate culture" in business organization. It gives the overview of theoretical approaches of different authors about points at issue corporate culture. In thesis are depicted topics such as factors of direction and control, motivation and organizational structure. It narrates the way from identity to image of business organization. Practical part is devoted to analysis of corporate culture in organization WEBCOM-AXPERIENCE a.s. and the main aim is to suggest precautions, which will better contribute to accomplishing the organizational long-range goals.

See also: similar author names
4 Jurečka, Peter
1 Jurečka, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.