National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Studie výskytu persistentních organických látek v ovzduší a jejich depozice na území České republiky: Díl 1: Persistentní organické polutanty v ovzduší a půdě na území ČR
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Ústav hygieny a epidemiologie, Praha ; AXYS - VARILAB, s.r.o., Vrané nad Vltavou ; Černá, M. ; Bencko, V. ; Minářová, J. ; Jech, Libor
Předmětem práce je studium obsahu POP v ovzduší a v půdě na různých místech v ČR. Dále byl proveden biologický monitoring expozice obyvatelstva ČR těmto látkám. V průběhu řešení úkolu bylo analyzováno 50 vzorků ovzduší na 17 různých lokalitách, zahrnujících průmyslové, residenční, venkovské a pozaďové typy prostředí. Na většině míst byla provedena dvě měření v létě a v zimě. Na měřícím místě v Praze Libuši byl obsah POP v ovzduší sledován celoročně.
Studie výskytu persistentních organických látek v ovzduší a jejich depozice na území České republiky
AXYS - VARILAB, s.r.o., Vrané nad Vltavou ; Jech, Libor
Předmětem řešení projektu je získání základních informací o výskytu persistentních organických látek (POP) v ovzduší a jejich depozici na území České republiky. V roce 2001 byl hlavní objem práce věnován analýze vzorků ovzduší a půd z různých regionů republiky s cílem mapovat jejich výskyt a zjišťovat souvislosti s jejich zdroji. Dále byla analyzována zbývající část vzorků ovzduší a půd z regionu ČR a bylo provedeno podrobnější studium zatížení prostředí specifických lokalit emisemi POP a příspěvkem dopravy k celkovému zatížení prostředí těmito škodlivinami. Zpráva se omezuje jen na popis technických aspektů řešení a získaných výsledků. Interpretace výsledků a jejich hodnocení je součástí souhrnné zprávy za celou dobu řešení.
PCB/PCT
Zdravotní ústav - Národní referenční laboratoř ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Grabic, Roman ; Jech, Libor ; Vučka, Václav ; Eckhardt, Pavel ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB v právních předpisech ČR.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Kontaminace složek životního prostředí
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Hofman, JAkub ; Provazník, Karel ; Sáňka, Milan ; Vácha, Radim ; Zbíral, Jiří ; Čupr, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Kohoutek, Jiří ; Novák, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Holoubek, Ivan
Výskyt POPs je sledován v jednotlivých složkác ŽP (atmosféra, hydrosféra, půda, biomonitoring) a dále v krmivech, surovinách a pomocných látkách k jejich výrobě, v kalech z ČOV. Jsou popsány existující informační systémy pro monitorování jednotlivých složek a výsledky projektů, které se monitorování zabývaly.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Výroba, použití, nespotřebované zásoby, odpady, hot spots, kontaminovaná místa, emisní inventura
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Kohoutek, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Adamec, Vladimír ; Machálek, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Čupr, Pavel ; Petira, Oldřich ; Matoušek, Jiří ; Matoušek, Milan ; Holoubek, Ivan
Analýza oblastí pro hodnocení chemických látek v rámci implementace Stockholmské úmluvy zahrnuje legislativu, výrobu, import/export, použití, zásoby a kontaminovaná místa. V rámci těchto oblastí je zkoumáno zacházení s jednotlivými skupinami POPs látek.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.