National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Podklady pro stanovení návrhů adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Janovská, Alice ; Branžovský, Antonín
Kompaktní materiál shrnující závažné problémy, které ohrožují systém ekologické stability krajiny. Studie podrobně rozebírá již prokázané důsledky změny klimaty a rizika z nich vyplývající. Jsou diskutovány negativní důsledky klimatické změny v nejrůznějších oblastech lidské činnostech (využití půdy, hospodaření s vodou, hospodaření v lesích). Jsou popsány nástroje, které jsou v ČR k dispozici pro prosazování ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Jsou uvedena adaptační doporučení pro krajiny s převahou lesních ekosystémů, s významným podílem travinných ekosystémů, se zemědělskou výrobou, pro vodní plochy a toky, pro krajiny horských oblastí. Je hodnocen podíl účasti veřejnosti, politika regionů a přístup státních orgánů z hlediska schopnosti zabývat se adaptačními opatřeními.
Strategické dokumenty systému péče o krajinu z hlediska kvality života obyvatelstva v období očekávané klimatické změny
Janovská, Alice
Studie "Strategické dokumenty systému péče o krajinu z hlediska kvality života obyvatelstva v období očekávané klimatické změny" je zaměřena na aktuální dokumenty v současné době platné, přičemž analýza je cílena k problematice udržitelného rozvoje. V analýza se konstatuje, že péče o krajinu je rozdetailována do mnoha dílčích odborností a že v současné době neexistuje tendence ke koordinaci na úrovni stabilizace ekologického systému krajiny. Varující jsou některé vykazované skutečnosti (např. počty populací ptáků v krajině), které dokazují zhoršování environmentálního stavu krajiny přesto, že všechny parciální ukazatele a indikátory životního prostředí se snaží prokázat opak. Studie doporučuje aplikaci holistických přístupů při řešení problémů krajiny.

See also: similar author names
3 JANOVSKÁ, Anna
2 Janovská, Alena
6 Janovská, Andrea
3 Janovská, Anna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.