National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
The study of the behavior of track chassis using dynamic simulation
Hudec, Karel ; Kašpárek, Jaroslav (referee) ; Jonák, Martin (advisor)
This thesis deals with the study of the undercarriage, their components and organization. Further, this work is focused on selected types of machines with tracked chassis moving in forestry or for operation in forest ground. The second part of the thesis deals with the design of the tracked chassis for the forwarder and the subsequent verification of the functionalities by dynamic simulation.
Adaptive Traffic Junction Controller
Hudec, Karel ; Straka, Martin (referee) ; Strnadel, Josef (advisor)
This work will study intelligent systems for traffic control and will design an application which will control existing traffic junction. From formal specification to an implementation. It will be a real time application. That means it will work in real time. We will also study real time operating systems and we will choose the most suitable for our application and we will implement our application on this operating system.
Apartment building on a sloped site
Hudec, Karel ; Bečkovská, Tereza (referee) ; Bečkovský, David (advisor)
Subject of master´s thesis is an apartment building in Uhersky Brod. Subject is designed on a sloped site in central urban area of the city. Apartments are placed on three floors above the ground level, in underground floor is situated a garage. Vertical load-bearing structures in lower floors are made of monolithic reinforced concrete, upper floors are made of ceramic blocks HELUZ. Whole building is insulated with external thermal insulation composite system. Horizontal structures are made of monolithic reinforced concrete. Roof is partly mono-pitched, partly double-pitched truss roof.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Významné krajinné prvky, přírodní parky a ÚSES v urbanizovaném prostoru
Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Zimová, Eliška ; Löw, Jiří ; Hudec, Karel ; Culek, Martin ; Lacinová, Yvona ; Bínová, Ludmila
Kritické vyhodnocení údajů o přírodních parcích, významných krajinných prvcích a územních systémů ekologické stability, zpracování typologie těchto nástrojů podle zákona 114/92 Sb. a návrh legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů, které umožní rozvoj těchto prvků v urbanizovaném území.
Péče o krajinu II: Významné krajinotvorné prvky
Löw a spol, s.r.o., Brno ; Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Praha ; Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie LF, Kostelec nad Černými lesy ; Faina, Richard ; Přikryl, Ivo ; Schwarz, Otakar ; Macků, Jaromír ; Nováková, Eliška ; Petříček, Václav ; Hudec, Karel ; Hartl, Pavel ; Zimová, Eliška ; Míchal, Igor ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav ; Kovářů, Věra ; Culek, Martin ; Löw, Jiří ; Lacinová, Yvona ; Bínová, Ludmila
Zpráva shrnuje závěry dílčích projektů 3 - 8. Projekt 3: Významné krajinotvorné prvky - Lesy: na základě analýzy současné situace stavu lesů je navrhován systém diferencované péče o lesy jako o významný krajinotvorný prvek. Rybníky: je navržena typologie rybníky a postup adekvátní péče. Jsou diskutovány vlivy, které rybníky poškozují. Registrované významné krajinné prvky: kritické zhodnocení dosavadní evidence, kvantifikace i přístupu k ochraně a péči těchto prvků. Jsou shrnuty hlavní problémy péče o tyto prvky a navržena některé zlepšení. Projekt 4: Přírodní parky - je popsán legislativní rámec a předloženo kritické zhodnocení současného souboru přírodních parků. Vymezení typů přírodních parků reprezentujících krajinu po stránce přírodních, kulturních, estetických a funkčních hodnot. Projekt 5: Experimentální zakládání skladebných částí ÚSES uvádí metodické postupy sledování nově založených částí ÚSES (abiotické faktory, vývoj dřevin, botanické výzkumy, bezobratlí živočichové, motýli, drobní savci, velcí savci, ptáci). Předkládá návrh na další monitorování vývoje experimentálně založených biokoridorů na Jižní Moravě. Projekt 6: Krajinný ráz obsahuje regionalizace prostoru ČR z hlediska typů krajinného rázu. Chápe krajinu jako vrstvu vztahů a popisuje primární, sekundární a terciální krajinný systém. Zásadní je vnímaní krajiny společností a individuální život člověka v ní. Projekt 7: Biologické hodnocení předkládá problematiku vymezení biologického hodnocení podle právních norem a uvádí, jak probíhá stanovení náležitostí pro biologické hodnocení.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.