National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Zpracování vědeckého expertního řešení‚ jehož obsahem bude kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy‚ ke které došlo na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v SR v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Smítka, David ; Schneider, Jiří ; Melicharová, Alice ; Kupec, Petr ; Hrůza, Petr ; Fialová, Jitka ; Vyskot, Ilja ; Procházka, Stanislav
Jde o formu pomoci České republiky k odstranění následků živelní pohromy, která postihla lesní oblasti TANAPu. Ústav tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vypracoval metodu kvantifikace a kvantitativního hodnocení funkcí lesů (Vyskot, I. a kol., 1996 - 2003), s aplikací na hodnocení škod na životním prostředí způsobené újmou na celospolečenských funkcích lesa. Předkládaná zpráva vyhodnocuje škody na životním prostředí vyjádřené újmou celospolečenských funkcích lesů, aplikací výše uvedené metody modifikované na lesní poměry Slovenské republiky. Dílo je vypracováno na základě dohody ministerstev životního prostředí České a Slovenské republiky kolektivem pracovníků Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů‚ návrh revitalizačního managementu (řešení pro modelové povodí)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory ; Smítka, D. ; Melicharová, A. ; Kotásková, Pavla ; Kupec, Petr ; Synková, Jana ; Hrůza, Petr ; Vyskot, Ilja ; Stíbal, František
Výsledky průzkumu antropogenního narušení vodního režimu v povodích toků Hučinka a Lesní potok. Výsledky řešení vlivu lesní dopravní sítě na poškození lesních ekosystémů a antropogenního narušení v transportním segmentu lesní správy Stožec. Bylo provedeno hodnocení celospolečenských funkcí lesa.
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů‚ návrh revitalizačního managementu (řešení pro modelové povodí)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Neruda, Jindřich ; Ulrich, Radomír ; Ševelová, Lenka ; Špičáková, Hana ; Schneider, Jiří ; Kozumplíková, Alice ; Kotásková, Pavla ; Kupec, Petr ; Synková, Jana ; Hrůza, Petr ; Vyskot, Ilja
Stěžejním úkolem pro obnovení rovnováhy a revitalizaci území lesních ekosystémů je posouzení míry narušení sekundární hydrickou a lesní dopravní sítí a ekosystémová optimalizace vodního režimu, parametrizace cestních komunikací v synergii s vysokou polyfunkční efektivitou účinností lesních ekosystémů a jejich celospolečenských funkcí. Řešení projektu bylo věcně diferencováno mezi nositelem a spolunositelem projektu. Dílčí závěrečná zpráva dokumentuje rezultáty cílů ve zpracovatelské kompetenci spolunositele, Ústavu tvorby a ochrany krajiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Specifikace cílů a adekvátních vědeckých metodických postupů byla směrována do reprezentativních modelových území, která tvoří záměrově charakteristická povodí Hučinky a Lesního potoka o rozloze cca 6 km čtverečních. Metodické postupy řešení jsou vyděleny do samostatných tvůrčích celků, specifikovaných pro hydriku území, lesní dopravní síť a celospolečenské funkce lesa. Návrhová část projektu podává věcná doporučení.

See also: similar author names
3 HRŮZA, Pavel
1 Hrůza, P.
3 Hrůza, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.