National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Point of view. The iconography in modern Latinoamerican photography and fantastic literature
Holcová, Pavla ; Štěpánek, Pavel (referee) ; Housková, Anna (advisor)
Na tématu ikonografie v moderní latinskoamerické fotografii a literární fantastice jsme chtěli dokumentovat, že pro latinskoamerickou kulturu existuje několik emblematických témat, kterými se latinskoamerická kulturní sféra od evropské liší. Výběr fotografického a beletristického uměleckého žánru by pak měl ilustrovat fakt, že různé umělecké žánry v latinskoamerickém kulturním kontextu nespojuje jen výběr témat, ale i jejich zpracování. Zároveň se v několika kapitolách snažíme objasnit myšlenku, že tato specifická volba témat i jejich zpracování derivuje z hlubokého latinskoamerického kulturního povědomí, ve kterém se zrcadlí jak tripolatrita původních kultur (indiánská, hispánská a černošská), tak utopické představy Evropanů či touha po vlastní identitě a potřeba vlastní kulturní reflexe. Tematické oblasti, které jsme si zvolili (I-Maskulinita, machismus a kult osobnosti, 2-Město, 3-Mýty, náboženství a fantastika všednodennosti) nemají ambice vyčerpat celou škálu emblematických latinskoamerických témat (sem by bezesporu patřila i témata jako Román a fotografie džungle, Latinskoamerický syndrom utopie, Kýč ... ), ale spíš si kladou za cíl ilustrovat původní myšlenku, že taková témata vůbec existují. Tyto tři výše citované tematické okruhy byly zvoleny na základě četby klasických autorů hispanoamerického...
Výzkum spalování odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava ; Paluska, Radim ; Holcová, Pavla ; Ferkovič, Jaroslav ; Rusín, Jiří ; Kuča, Roman ; Schwarz, Otto ; Stročková, Miroslava ; Dědicová, Jana ; Vlček, Jozef ; Obalová, Lucie ; Fiedor, Jiří ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
Cílem projektu je další vývoj a rozpracování databáze termochemických vlastností spalitelných odpadů z jednotlivých odvětví průmyslové výroby i z komunální sféry, získání podkladů pro optimalizaci energetického využití odpadů ve spalovacích pecích na odpad, rozšíření poznatků o termomechanických procesech probíhajících ve spalovacích pecích za účelem zpřesnění technologických procesů spalování odpadů s využitím výše uvedených výsledků. Zpráva je zaměřena především na výsledky dosažené v roce 2005 a na shrnutí celkových výsledků řešení projektu v letech 2003 až 2005. V roce 2005 byla práce zaměřena na: zpracování podrobné literární rešerše dosud publikovaných sdělení ve vztahu k dané problematice, laboratorní výzkum termochemických vlastností spalitelných odpadů, tvorbu databáze termochemických vlastností spalitelných odpadů, zpřesnění navrženého matematického modelu tvorby vsázky do spalovací pece pro dvě základní verze skladování odpadů a zpracování programů pro počítač, realizaci měřených provozních experimentů za účelem ověření navržených modelů a vytvořených programů a efektivnosti metodiky tvorby vsázky spalovaného odpadu, identifikaci energetických toků procesu spalování odpadu a návrh optimalizačních opatření pro proces a provozní ověření složení spalin před, respektive i za procesem jejich čištění.
Možnosti tepelné dekontaminace (starých zátěží) masokostní moučky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava ; Schwarz, Otto ; Jurečka, Pavel ; Stročková, Miroslava ; Holcová, Pavla ; Rusín, Jiří ; Kuča, Roman ; Fiedor, Jiří ; Šutarová, Petra ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
Řešení projektu je zaměřeno na studium možností energetického využití masokostní moučky a je současně ovlivněno i související problematikou veterinární asanace, tj. odstraňováním těl uhynulých zvířat a dalších odpadů živočišného původu, včetně produkce masokostní moučky v kafilériích a nakládání s ní, se zahrnutím dalších problémů a opatření souvisejících se zabráněním šíření nemocí patřících do skupiny transmisivních spongiformních encefalopatií. Jsou zde shrnuty základní související okolnosti včetně legislativních opatření, které mají nebo mohou mít významný vliv na jakékoliv nakládání s výchozími materiály, procesem jejich zpracování v asanačních podnicích, vyrobenou masokostní moučkou i na možnost jejich dalšího využití (energetického, případně i materiálového) nebo likvidace.

See also: similar author names
2 Holcová, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.