National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Doplnění vědeckých a technických podkladů pro inventarizaci emisí znečišťujících látek podle standardně používané metodiky CORINAIR
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; KVASAR, s.r.o. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Stehlík, Jaromír ; Hlavicová, Jitka ; Dubový, Vladimír ; Bretschneider, Boris ; Machálek, Pavel
Hlavní cil, novelizace systému sběru dat o zdrojích znečišťování ovzduší pro zajištění inventarizace emisí látek znečišťujících ovzduší, byl v celém projektu řešen zejména s ohledem na nezbytnost plnění mezinárodních požadavků v této oblasti. Zároveň však, spolu s přípravou nové legislativy v ochraně ovzduší, bylo přihlíženo ke změnám organizační, formální i věcné stránky toku informací pro emisní inventarizace. V neposlední řadě bylo přihlíženo k současným technickým možnostem při pořizování a zpracování dat a jejich přenosu.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie: Vyhodnocení metod provádění emisních inventarizací pro území státu, regionů a subregionů, srovnání s EU, nové postupy emisních inventur
TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Hlavicová, Jitka ; Machart, Jiří ; Machálek, Pavel
Bylo provedeno zpřesnění a doplnění emisní inventury těžkých kovů a POPs, sestavena nová databáze emisních faktorů POPs. Za použití zpřesněných emisních faktorů a kapacitních dat byla vypracována emisní inventura POPs za rok 2001 a porovnána se stávající emisní inventurou. Do emisních inventur těžkých kovů byly zařazeny emise z kategorií zdrojů, které nebyly v minulých letech v rámci emisních inventur vykazovány a emise vykazované provozovateli zdrojů. Situace v EU - srovnání s ČR.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie: Emisní inventury škodlivin v rámci protokolů k CLRTAP
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Dubový, Vladimír ; Bretschneider, Boris ; Hlavicová, Jitka ; Hnilicová, Helena ; Machálek, Pavel
Projekt je zaměřen na vyhodnocení metodik provádění emisních inventarizací podle požadavků EU a Protokolů k CLRTAP. Zpráva této části řešení projektu shrnuje nové poznatky, týkající se emisních inventuru jemných prachových částic, těžkých kovů a persistentních organických polutantů. Bylo provedeno srovnání řešení této problematiky v ČR a v zemích EU. Řada podkladů byla čerpána ze zahraničních studií a odborných materiálů (evropských a US EPA) a pozornost byla věnována i legislativě a organizační stránce emisních inventarizací v zemích EU. Podrobněji byla sledována činnost nizozemské organizace InfoMil. Zpráva obsahuje také úvodní podklady pro emisní inventarizaci jemných prachových částic PM 10 a PM 2,5 a podrobné emisní bilance těžkých kovů (TK) a persistenstních organických polutantů (POPs).
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie: Vyhodnocení a úpravy stávající metodiky provádění emisních inventur pro škodliviny sledované v rámci protokolů CRLTAP a pro evidence potřebných údajů poskytovaných v rámci implementace směrnic EU
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Srněnský, Radomír ; Hnilicová, Helena ; Hlavicová, Jitka ; Machálek, Pavel
Řešení bylo v roce 2002 zaměřeno především na implementaci emisních inventur s Evropskou unií podle Protokolů přijatých k Úmluvě CLRTAP a podle novelizované struktury emisních inventur EMEP. Zpráva o výsledcích je rozdělena do tří kapitol: 1. Emise PM 10, 2. Emise těžkých kovů, 3. Emise VOC (kapitola není ve svazku uvedena).
Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné směrnice týkající se TK‚ PAHs‚ PM10 a benzenu: Zajištění územně rozlišených údajů o emisích dotčených znečišťujících látek
České vysoké učení technické v Praze ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Hlavicová, Jitka ; Hnilicová, Helena ; Machálek, Pavel
Pro zpracování emisních dat stacionárních a mobilních zdrojů pro účely hodnocení kvality ovzduší byly použity standardní výstupy databáze REZZO provozované ČHMÚ, emisní faktory získané měřením na provozovaných zdrojích znečišťování ovzduší, individuální údaje provozovatelů zdrojů a emisní faktory vybraných škodlivin, převzaté popř. odvozené z inventarizace emisí pro mezinárodní účely (CORINAIR) a z jiných zahraničních metodik pro inventarizace emisí. Pro účely řešení projektu byla provedena lokalizace všech bodových zdrojů a vymezení plošných zdrojů (čtverce). Další řešení se zaměří na hodnocení významnosti jednotlivých skupin zdrojů a hodnocení vývoje hlavních ukazatelů, ovlivňujících emisní bilanci. Tyto podklady by měly být využity pro provedení odhadů územně rozlišených emisí dotčených látek pro roky 2005 a 2010.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Hesoun, Roman ; Vicherek, Vítězslav ; Machart, Jiří ; Hnilicová, Helena ; Hlavicová, Jitka ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Stručná zpráva o průběhu plnění k datu závěrečného kontrolního dne 1. 12. 2006: DP 1- Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky. DP 2- Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí. DP 3 - Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocování a optimalizace. Přehled výstupů řešení jednotlivých DP k datu závěrečného kontrolního dne. Čerpání finančních prostředků.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.