National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
History of the Congregation of Sister of Mercy of St. Boromeo and of its actvities in the territory of Prague
Panská, Veronika ; Jirkovský, Daniel (advisor) ; Haluzíková, Jana (referee)
It is a historically descriptive bachelor thesis, which briefly describes the history of the Congregation of the Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo. The paper documents the establishment of the Congregation in the 17th century in France, the arrival of the first nuns to the Czech lands and first years of their work in our country. Elaborately is described the origin and development of the Hospital of Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo and of the first motherhouse of the Congregation in Bohemia which was once an integral part of the hospital. Equally thoroughly pay thesis attention to the monastery in Praha 6 - Řepy, which was also founded by the Congregation and where used to be an orphanage, a prison for women and an institute for oligofrenics. Vividly portrayed are the activities of the Congregation during the Second World War and its destiny after the communist takeover in 1948. For completeness is also mentioned history after the 1989 and current activities of nuns in the Czech Republic. At the end of the paper is described the functioning of the nursing school run by the Congregation during the time period from 1939 to1952. For better context is this chapter preceded by a description of the history of nursing education in the Czech from the 19th to mid-20th century.
Psychological stress of selected group of nurses at work
Setničková, Monika ; Jirkovský, Daniel (advisor) ; Haluzíková, Jana (referee)
Bachelor work focuses on the perception of mental stress of nurses working at the standard ward on the Internal and Surgical cloníc of 2nd Fakulty of Medicine Charles University, and 3rd Surgial Clinict of 1.LF. The theoretical part of this thesis is focused on the definition of occupational nurses and the role for which it stands. The next section describes the definition of the concepts of mental stress and related types of stress, course and symptoms of stress, stress management and prevention. Are described somatic and psychological problems caused by chronic stress. After that there conclude in the theoretical part, there is burnout, which is the worst result in long-term effects of stress on the nurse. The empirical part of the thesis presents the results of a survey carried out by nurses at mentionet clinics in FN Motol. The questionnaire survey was conducted using a standardized questionnaire Meister, which determines the perception of mental stress. The aim of this thesis was to bring the findings of the questionnaire survey and propose improvements in this field. In addition to group and individual diagnosis of mental stress assessment and subjective perception of mental stress of a selected group of nurses. The aim was to present the results of a survey using primary and statistical...
The level of knowledge of nurses to provide first aid
Sirotková, Gabriela ; Jirkovský, Daniel (advisor) ; Haluzíková, Jana (referee)
Bachelor dissertation "Nurses knowledge level about first aid administration" investigates theoretical preparedness of nurses to administer first aid care. The thesis consists of theoretical and empirical parts. Theoretical part focuses on main principles to administer first aid. Empirical part includes the results of research in selected sample of nurses. The research was conducted at four types of inpatients clinic of Faculty hospital Motol by means of structured questionnaire. Conclusion summarizes research results and evaluates aims of study.
Satisfaction of seniors in a residential facility of social services - in a senior home
Herčíková, Kateřina ; Jirkovský, Daniel (advisor) ; Haluzíková, Jana (referee)
The bachelor's thesis "Satisfaction of seniors in a residential facility of social services - in a senior home" examined, compared and evaluated the satisfaction of seniors with care and life in a residential facility of social services. The aim of the work was to find out what main factors influenced the satisfaction of seniors with their lives in a senior home and whether their satisfaction differed depending on gender, age and length of stay. The theoretical part of the thesis explained the key concepts and legal definitions, from which the conditions for the life of seniors in various facilities in our country are derived. The topicality of the topic was emphasized due to the aging of the population on one hand and the increasing quality of medical care and thus the length of life on the other - it is clear that the population of seniors will grow and so will the need for health and social services. It also structured the forms of senior care in our country. The empirical part of the work covered the results of its own research and their comparison with the results of other similar works. Method: questionnaire survey - self-designed questionnaire. Results: 140 respondents from the original 156 respondents, ie 89.74%, participated in the research. Conclusions: The satisfaction of seniors depends...
The quality of life of patients with atrial fibrillation
Nejedlá, Svetlana ; Jirkovský, Daniel (advisor) ; Haluzíková, Jana (referee)
Cíl: Cílem práce Kvalita života u pacientů s fibrilaci síní bylo zjistit, do jaké míry onemocnění zasahuje do kvality života pacientů a jak je ovlivňována kvalita života v souvislosti s věkem, pohlavím a formou tohoto onemocnění a rodinným stavem. Získaná data jsou dále také porovnána s daty běžné populace. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky o tomto onemocnění, mechanizmus vzniku, léčbu, s ní související komplikace apod. Zavedení nových perorálních antikoagulancií do léčby oproti Warfarinu se jeví jako léčba s menšími komplikacemi a praktičtější pro pacienty. Nárůst katetrizačních výkonu také přispívá ke zlepšení kvality života pacientů. Metody: Vlastní šetření proběhlo formou dotazníkového šetření standardizovaným dotazníkem WHOQOL-BREF, který byl doplněn demografickými údaji respondentů a formou onemocnění s jakou je pacient léčen. Výzkumné šetření proběhlo v nemocnici ve Slaném, osloveno bylo 214 respondentů, z toho 123 pacientů bylo ochotno dotazník vyplnit. Výsledky vlastního šetření jsou prezentovány v tabelárních přehledech doplněných komentářem. Výsledky: Z dotazníkového šetření byla zjištěna mírně zhoršená kvalita života pouze v doméně "Fyzické zdraví" oproti běžné populaci, částečně ovlivnění kvality života pohlavím a formou onemocnění fibrilace síní. Závěr: Závěrem lze...
Harmonization family a working life of czech nurses
Kučerová, Dana ; Jirkovský, Daniel (advisor) ; Haluzíková, Jana (referee)
Background: The bachelor's thesis "Harmonization of family and work life of Czech nurses" deals with the possibility of reconciling family life with the demanding profession of nurse. Aims: The aim of the questionnaire survey was to find out how Czech nurses are able to manage shift work and family life. Another goal was to find out what share is divided between the division of leverage in their households and the subsequent care of the child. File and methods: Data collection took place in the University Hospital in Motol and in the Regional Hospital in Kladno, data was collected in an inpatient types and outpatient types of workplaces. The target group of respondents consisted of general and practical nurses. The Program Microsoft Excel was used to process the data and the program Statistica CZ 12 was used for the processing of basic statistical analysis and the elaboration of frequency tables. Results: The results showed that of the two hospitals surveyed, when the total number of respondents was 165 (70 respondents for ON Kladno and 95 respondents for Motol University Hospital), the division of household work is mostly in the hands of women, participants could express this part of the questionnaire in a percentage. Conclusion: Based on the results of the bachelor's thesis, I consider it...

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.