No exact match found for GEOMEDIA s.r.o., Praha, using GEOMEDIA s r o Praha instead...
National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.02 seconds. 
Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Zemánek, Slavoj ; Frydrych, Václav ; Myslil, Vlastimil
Revitalizační opatření v krajině, změny přírodního režimu oběhu vody v krajině, klasifikace a kategorizace typů krajiny, optimalizace a efektivnost krajinotvorných opatření, význam zpětného zadržení vody v krajině. Modelová řešení vybraných území: povodí Kopaninského potoka, povodí Malé Úpy, povodí Třebýcinky na Klatovsku, povodí Kouby na Domažlicku.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Bilance podzemních vod v povodí Ohře a Bíliny
Geomedia, s.r.o., Praha ; Hydroprojekt a.s., Praha ; Trachtulec, Jan ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Zpráva nově analyzuje dostupná data pro účely hydrogeologického modelování. V příloze je uveden Návrh systému pozorovacích vrtů a jejich výstroj. Byly připraveny sady hydrogeologických pozorování na vrtech
Vytváření vhodných podmínek v krajině ve vztahu k povodním
GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Frydrych, Václav ; Myslil, Vlastimil
Zpracování studie se soustředí na možnosti ovlivnění krajiny vlivem povodní, význam poldrů v horní, střední a dolní části povodí větších a menších vodních toků, posouzení vytvořených poldrů na hydrogeologický režim jejich okolí, význam dočasné funkce poldrů pro krajinu a vodní režim a možnost začlenění poldru jako krajinného prvku.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely: Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Popis činnosti spoluřešitelů. GFÚ - kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla, doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR. CITYPLAN - rozbor vývoje cen energií a předpověď dalšího vývoje do roku 2016, instalace tepelných čerpadel. Zprávy o činnosti ČGS a Geofondu v rámci řešení úkolu. ČVUT - přehled řešených projektů, možnosti využití zemního plynu pro pohon tepelných čerpadel na geotermální energii. TERRATEST - databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin v moravské části Vídeňské pánve, databáze nejhlubších vrtů s měřenými teplotami hornin v oblasti Vídeňské pánve a Karpatské předhlubně, doplnění databáze vrtů s měřenými teplotami hornin o popis současného technického stavu objektů s přihlédnutím na jejich případné využití jako zdrojů geotermální energie, databáze dostupných vrtů s měřenými teplotami hornin z území bývalého Severomoravského kraje.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Shrnutí prací vykonaných na jednotlivých dílčích úkolech: DÚ 01 - Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin, DÚ 02 - Doplnění měření tepelného toku na starších i nových vrtech v ČR, DÚ 03 - Členění ČR podle možnosti uplatnění tepelných čerpadel, DÚ 04 - Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel, DÚ 05 - Kombinace využití zemského tepla se sezónním skladováním tepla získaného solárními panely nebo z jiných zdrojů např. odpadního tepla, DÚ 06 Projektová studie možnosti využití hlubinné geotermální energie pro energetické účely. Příprava projektu pro využití geotermální energie k energetickým účelům v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Grafická dokumentace regionálních vyhodnocení
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Výstup tvoří 40 obrázků - mapy a grafy. Například: rozložení vrtů podle hloubky, mapy tepelného gradientu, izolinie tepelného gradientu, mapy tepelného toku, izolinie tepelného toku, mapy teplot v úrovni 0 m n.m., izolinie teplot v úrovni 0 m n.m., mapy teplot v hloubce 200 m pod povrchem, mapu teplot v hloubce 3000 m pod povrchem, mapa průměrných ročních teplot, geotermální členění Krkonošského národního parku, geotermální členění národního parku Šumava, geotermální členění okresů Most a Mělník.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Zemánek, Slavoj ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Doplněk závěrečné zprávy z března 2003 k dílčím úkolům 04 a 06. Doplněk A - Pilotní projekty pro využití TČ. Doplněk B - Ekonomické posouzení primárních zdrojů tepelných čerpadel. Doplněk C - Plošné hodnocení možností využití geotermální energie v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Přehled výstupů řešení jednotlivých dílčích úkolů: DÚ 01 - Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin, DÚ 02 - Měření tepelného toku, DÚ 03 - Členění ČR podle možnosti uplatnění tepelných čerpadel, DÚ 04 - Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel, DÚ 05 - Inovativní aplikace tepelných čerpadel, DÚ 06 Hodnocení možnosti využití hlubinné geotermální energie.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.