National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Integration of social life with urban space syntax
Al-Ibrahim, Najeh Mohammed Mohammed ; Kyselka, Mojmír (referee) ; Šilhánková, Vladimíra (referee) ; Fridrich, Lubor (referee) ; Wittmann, Maxmilian (advisor)
Studium prostorové syntaxe a prostorového poznání (vnímání) ukázalo a určilo statistický vztah mezi vlastnostmi prostoru a prostorovým poznáváním (schopnost jednotlivců připomenout a představit si mapu prostoru). Disertační práce zdůrazňuje aspekt prostorového poznávání, který je založen na podobě a kvalitě prostředí. Prezentuje myšlenku, že poznávací mapování jako proces je kulturně vymezený. Jeho výsledky jsou přejímány a filtrovány z prostředí, v němž lidé žijí. To znamená, že mohou vznikat různé výsledky poznávacího mapování a různé výsledky založené na lidských hodnotách. Pokud by se prokázalo, že proces je ovlivněn hodnotami lidí a jejich kulturními návyky, znamenalo by to, že existuje další faktor individuální mentální reprezentace prostoru. Ten zahrnuje aspekty, které pomáhají jednotlivcům získat specifické povědomí o tom, co je pro ně vyhovující prostředí. Cílem disertační práce je analyzovat tento předpoklad zkoumáním vztahu mezi vlastnostmi prostoru a prostorovým poznáváním a prokázat, že rozdíl v kultuře lidí ovlivňuje tento vztah. V práci jsou zodpovězeny dvě klíčové otázky: První - zda existuje souvislost mezi prostorovým vnímáním a satisfakcí lidí z jejich životního prostředí, a druhá - zda taková spokojenost ovlivňuje vztah mezi prostorovým uspořádáním a prostorovým poznáním. Další otázka plynoucí z analýzy zní: Které kulturní hodnoty jsou spojeny s procesem prostorového poznání? Mezi hlavní nástroje a postupy používané v práci patří: software prostorové syntaxe, analýza vlastností prostoru v rámci dvou studijních oblastí - Brno centrum města (Česká Republika) a staré Město Damašek (Sýrie), dotazník zkoumající spokojenost lidí, test prostorového mapování a pozorování chodců. Z analýzy vyplývá: Za prvé - existuje vztah mezi prostorovým poznáním a satisfakcí, za druhé - prostorové poznání má tendenci být ovlivněno nejen strukturou prostoru, ale také způsobem, jakým ho lidé vnímají a jaký mu přisuzují smysl. Práce se snaží celkově objasnit vliv prostorové konfigurace na vztah mezi lidmi a prostorem, zvlášť na vztah mezi prostorovou konfigurací a množstvím lidí v prostoru.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.

See also: similar author names
1 Fridrich, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.