No exact match found for DHV CR, s.r.o., Praha, using DHV CR s r o Praha instead...
National Repository of Grey Literature 52 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFOODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Rychlíková, Dagmar ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
V roce 2003 byla založena redakční rada portálu INFOODPADY, rozvinuta metodika její práce a odzkoušeno posuzování vstupů pro portál. Portál www.infoodpady.cz byl technicky doprojektován a otevřen pro další dolaďování a naplňování.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Cílem dodatečného modulu Plus - pilotního projektu "Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu" je sledovat chování veřejnosti po provedené kampani - informování veřejnosti o správném způsobu nakládání s odpadem z domácností, tj. odsledovat, jak se mění přístup k separaci odpadů po provedené informaci
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFO-ODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Kašková, Jana ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Řešení Modulu č. 3 spočívalo v r. 2004 v provozování a dolaďování internetového portálu INFOODPADY. Byly provedeny a vyhodnoceny 3 uživatelské průzkumy a další vstupy na portál. Zavedena byla služba zasílání novinek e-mailem.
Návrh inventarizace zařízení obsahujících PCB v ČR
DHV CR, s.r.o., Praha ; Nondek, Lubomír ; Kašpar, Alan
Studie obsahuje několik variant návrhu na inventarizaci zařízení, která obsahují PCB. Vychází ze Směrnice 96/59/ES ke zneškodňování polychlorovaných bifenylů a z požadavku Evropské komise.
Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné směrnice týkající se TK‚ PAHs‚ PM10 a benzenu: Analýza předpokládaného vývoje aktivit (doprava, energetika, průmysl) a s nimi spojených emisí a odhad kvality ovzduší v roce 2005 a 2010
Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; DHV CR, s.r.o., Praha
V první fázi byla provedena analýza dostupných strategických dokumentů v oblastech relevantních z hlediska znečišťování ovzduší, ve druhé fázi regionální analýza (na úrovni krajů) ve vybraných emisně významných aktivitách (energetika, průmysl, doprava). Základním indikátorem ekonomické úrovně územní jednotky je vytvořený hrubý domácí produkt na obyvatele za rok. Třetí fází byla identifikace emisních problémů ve vybraných krajích - analýza významných zdrojů znečišťování ovzduší s ohledem na tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, amoniak a benzen. Základní analýza byla provedena v kraji Vysočina a v Libereckém kraji.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Vavřínek, Jiří ; Kupčíková, Leona ; Suchánek, Zdeněk ; Pacák, Jaromír
Projekt je zaměřen na výzkum dobrovolných aktivit podnikatelské sféry v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. Cílem projektu je zpracování návrhu programů dobrovolných nástrojů z pohledu udržitelné výroby, udržitelné spotřeby a strategií pro dosažení změn, které budou vycházet z analýzy některých nástrojů udržitelné spotřeby a výroby. Výstupy I. a II. etapy projektu: odborné diskuse, vyhodnocení dotazníkového průzkumu, SWOT analýza, výběr tří odvětvových systémů výroby a spotřeby. Návrh programů a mechanismů podpory dobrovolných aktivit. Návrh malé dobrovolné dohody pro oblast výroby domácích spotřebičů.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Suchánek, Zdeněk ; Pacák, Jaromír
Projekt je zaměřen na výzkum dobrovolných aktivit podnikatelské sféry v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. Cílem projektu je zpracování návrhu programů dobrovolných nástrojů z pohledu udržitelné výroby, udržitelné spotřeby a strategií pro dosažení změn, které budou vycházet z analýzy některých nástrojů udržitelné spotřeby a výroby. V rámci projektu bude vypracována metodika pro vyhodnocení používání dobrovolných nástrojů udržitelné výroby a spotřeby v podmínkách podnikatelské sféry. Zároveň budou navrženy mechanismy dobrovolných aktivit podnikatelské sféry pro vybrané systémy výroby a spotřeby a návrh jejich pilotní realizace. Součástí projektu jsou dva workshopy za účasti aktérů, jež mohou významně ovlivňovat využívání dobrovolných nástrojů udržitelné.
Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné směrnice týkající se TK‚ PAHs‚ PM10 a benzenu: Analýza předpokládaného vývoje aktivit (doprava, energetika, průmysl) a s nimi spojených emisí a odhad kvality ovzduší v roce 2005 a 2010
Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; DHV CR, s.r.o., Praha ; Fiala, Jaroslav
Uvedená analýza stavu a vývojových trendů národního hospodářství ČR jako celku a hlavních emisně relevantních sektorů (energetiky, dopravy a zpracovatelského průmyslu) je podkladem pro formulaci možných scénářů vývoje emisí zájmových znečišťujících látek (tuhých znečišťujících látek, těkavých organických látek, polycyklických aromatických uhlovodíků a těžkých kovů) v časových horizontech 2005, 2010 a 2015 s výhledem do roku 2020.
Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné směrnice týkající se TK‚ PAHs‚ PM10 a benzenu
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Machálek, Pavel ; Fiala, Jaroslav
Cílem je zabezpečení dostatečných podkladů k posuzování a řízení kvality ovzduší, včetně nezbytných technických údajů pro modelové hodnocení úrovně dotčených znečišťujících látek v rámci daných technických možností s využitím kapacit hrazených ze státního rozpočtu. Zhodnocení kvality ovzduší založené na asimilaci údajů z měření a výsledků modelování rozptylu a přenosu územně rozlišených emisních toků. Pro zaměření nápravných opatření budou určeny oblasti překračování limitů daných směrnicemi a národní legislativou Analýza očekávaného ekonom. vývoje odhadne vývoj emisí s cílem ověřit, zda bude dosaženo takového stavu kvality ovzduší, kdy k termínům, do nichž národní legislativa a směrnice EU vyžadují, aby stanovené limity nebyly nadále nikde a nikdy překračovány. Budou navrženy scénáře ozdravných opatření, které by měly vést k snížení emisí těchto látek a v těch oblastech, kde na základě odhadů očekávaného vývoje by po termínech stanovených legislativou docházelo k překračování limitních úrovní dotčených látek. Projekt je rozdělen do tří dílčích projektů: DP1. Zajištění územně rozlišených údajů o emisích dotčených znečišťujících látek, DP2. Posouzení kvality venkovního ovzduší na základě měření a modelování TK, PAHs, PM10 a benzenu, DP3. Analýza předpokládaného vývoje ekonomických aktivit (doprava, energetika, průmysl) a s nimi spojených emisí a odhad kvality ovzduší v roce 2005 a 2010.
Návrh Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR)
DHV CR, s.r.o., Praha
Pracovní verze Plánu odpadového hospodářství ČR č. 2.2/D/2/519, která je předkládána k posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 244/1992., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (SEA.)

National Repository of Grey Literature : 52 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.