National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Přehled realizovaných a výzkumných projektů
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Výzkumné evropské projekty. Německé projekty (různé zdroje, demonstrační a komerční projekty). Uskutečněné evropské projekty. Česká realizované projekty. Náhrada uhelných kotlů kotli na spalování biomasy. Vybrané evropské i tuzemské realizované projekty. Vodní energie, biomasa, větrná energie, teplovodní solární systémy, fotoelektrické systémy. Další vybrané projekty výroby elektrické energie ze sluneční energie. Další vybrané projekty vodní energie, skládkový plyn, bioplyn.
Dvoustupňová technologie anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Kramoliš, Petr ; Muňoz, JAIME O. ; Kozák, Jan ; Žídek, Michal ; Juchelková, Dagmar ; Slejška, Antonín ; Kára, Jaroslav ; Váňa, Jaroslav ; Usťak, Sergej
Cílem tohoto projektu je navržení ekonomicky, energeticky a ekologicky efektivní dvoustupňové bioplynové stanice s produkcí elektrického proudu, tepla a kompostu pro zpracování biomasy a komunálních bioodpadů, zhotovení odpovídajícího modelového poloprovozního zařízení a experimentální optimalizace a zefektivnění procesů hydrolýzy při zplyňování biomasy a bioodpadů mechanickým zpracováním, aerobní nebo semiaerobní mikrobiologickou přeměnou a způsobem získávání hydrolýzních produktů. Zpráva obsahuje literární rešerši k předmětu řešení, popis vhodných technologií biozplyňování a model dvoustupňové bioplynové stanice na biomasu a komunální odpady, modelový projektový návrh dvoustupňové bioplynové stanice a metodický popis řešení projektu pro období 2004-2005.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie slunečního záření
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Způsoby využití energie slunečního záření. Současný stav využití energie slunečního záření. Potenciál využití energie slunečního záření. Technologie, termosolární a fotovoltaický systém. Zkušenostní křivky fotovoltaických článků. Návrh solárních systémů.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Geotermální energie
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Původ geotermální energie. Geotermální zdroje, teplá voda, mokrá pára, převažující pára. Vrtání čerpání a odvod teplonosné tekutiny. Využití geotermální energie. Pokročilé geotermální technologie. Ekonomika výroby elektrické energie. Využití geotermální energie v ČR.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Swot analýza
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Swot analýza, použití metody SWOT analýzy pro generování strategií, SWOT matice pro OZE 2050. Komentáře ke swot matici. Obnovitelné zdroje obecně. Energie využití biomasy. Sluneční energie tepelná. Energie využití biomasy. Sluneční energie elektrická. Větrná energie. Hydroenergetický potenciál (malé vodní elektrárny).
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie biomasy
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Význam biomasy jako obnovitelné suroviny. Vlastnosti biomasy. Zero emission. Technologie pro energetické využití biomasy. Logistika, emise. Stanovení potenciálů energetické biomasy na území ČR. Postup řešení. Aktuální sortiment plodin vhodných k energetické konverzi. Potenciál lesní biomasy. Potenciál využití bioplynu. Tabulky ekonomických kalkulací produkce energetických plodin.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Analýza úlohy obnovitelných zdrojů energie při zajišťování zvýšené bezpečnosti území státu v zásobování energií
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Nová skutečnosti zvyšující význam využití obnovitelných zdrojů energie. Základní legislativní dokumenty České republiky vztahující se ke krizovým situacím. Úloha obnovitelných zdrojů energie při zmírňování důsledků krizových situací. Úvaha o nástrojích a postupech zaměřených na snížení rizik vyplývajících z narušení dodávek paliv a elektřiny.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie větru
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Větrná energetika na území ČR do současnosti. Rozvoj větrné energie. Větrný potenciál na území ČR. Faktory rozvoje potenciálu, stanovení klimatologického potenciálu, předpověď výroby energie větrnými elektrárnami. Technologie větrných elektráren.
Dvoustupňová technologie anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Usťak, Sergej
Popis laboratorních testů kofermentace biomasy a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) dvěma způsoby: 1. dvoustupňová anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů klasickou mokrou cestou, kde první stupeň je hydrolýzní fermentace, druhý - metanogenní mezofilní fermentace; 2. dvoustupňová anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů novou vysokosušinovou cestou, kde první stupeň je hydrolýzní a druhý metanogenní. Byly vytypovány vhodné způsoby přípravy vzorků, vybrány vhodné metody pro analýzu vstupních surovin a vytypovány rozhodující parametry pro hodnocení vhodnosti surovin pro produkci bioplynu pro odhad a modelování výsledné produkce bioplynu, analyzovány nerozložitelné složky biomasy a posouzeno její následné uplatnění (pro produkci průmyslových kompostů), vybrány vhodné metody pro analýzu produktů hydrolýzní a metanogenní fermentace a vytypovány rozhodující parametry pro hodnocení procesu produkce bioplynu a analyzován vznikající plyn s ohledem na jeho další využití.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.