Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání archaického obchodního systému, tradičního kupeckého práva a moderního práva obchodního
Ledvinka, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent) ; Brezina, Peter (oponent)
Stará antropologická otázka srovnání mezi archaickým a tradičním obchodním právem na jedné straně a moderním obchodním právem na druhé straně je revidována prostřednictvím konceptualizace empirického výzkumu právních komparací uskutečňovaných v rámci reálných rozhodovacích procesů při fungování současného českého právního systému. Samo obchodní právo je konkretizováno na úroveň jediného právního institutu - práva reciprocity (comitas gentium) - jež reguluje kooperaci právních autorit z různých zemí a různých právních systémů potenciálně dopadajících na příhraniční obchodní spory. Čtenáři je nejprve ukázána závislost jakéhokoliv právního srovnávání na kontextu a pramenech na příkladech od reprezentací práva a feudu v Jemenu v rámci azylového řízení až po právní systémy regulující obchodní kontrakty v Afghánistánu v příhraničních sporech. Idea srovnávání právních systémů jako autonomních sociálních jednotek je opuštěna ve prospěch průzkumu komparativních praktik malé populace českých právních autorit, jež poskytuje čtenáři množství otázek ohledně sociální organizace právní kognice. Tato dizertace se nesnaží dosáhnout závěrů na základě právních komparací, spíše se zaměřuje na limity a překážky uspořádávání pramenů (symbolických reprezentací) práva druhých, vyplývajících ze sociální organizace a...
Formalismus v právu
Brezina, Peter ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Škop, Martin (oponent)
Resumé Tématem této práce je "formalismus v právu" jakožto pojem, který se prolíná podstatnou částí moderního právního myšlení. Tato práce ukazuje, že bývá obvykle vnímán jako pojem kritický, avšak bez jednoznačného a ustáleného významu. V nedávné době se však diskuse zahrnující tento pojem proměnila tak, že již zahrnuje také osoby, které se k formalismu pozitivně hlásí. Právě přehled vývoje této diskuse, které se ovšem českého prostředí dosud týkala jenom okrajově, tvoří podstatnou část této práce. Její druhou podstatnou část tvoří samostatné promyšlení místa formalismu v právu, a to v různých jeho ohledech - při interpretaci a aplikaci práva, při jeho tvorbě, i při jeho výuce a v právní vědě. Tato práce je rozdělena do tří nestejných částí, z nichž první se dále člení na tři oddíly. První část se věnuje formalismu jako tématu právněteoretické diskuse během celého 20. století, a jejím záměrem je přiblížit tuto diskusi českému čtenáři. V prvním oddíle se věnuje tématu, které se s kritikou formalizmu v právu v západní právní vědě typicky pojí, a to vystoupení amerického právního realismu v meziválečném období. Ukazuje, že je výrazným a viditelným završením dřívějších kritických snah viditelných na obou stranách Atlantiku již od konce 19. století. Druhý oddíl první části se věnuje situaci po druhé světové...

Viz též: podobná jména autorů
5 Březina, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.