National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The methodology of preservation and presentation of multimedia data
Získal, Bohuš ; Bohuš Získal ; Cubr, Ladislav ; Berka, Roman ; Svatoňová, Kateřina
This methodology was created within the implementation of the project "Laterna magika. History and Present, Documentation, Preservation and Accessibility ”DG16P02H005 funded by the Program to Support Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity for the years 2016 to 2022 (NAKI II). The methodology is based on the need to describe the procedures for the description, storage and presentation of digital information objects created during the processing of documentation of historical performances of Laterna magika and to define these procedures in such a way that they are applicable to other works of a similar nature. The methodology responds to a situation where at the national level, and for some specifics of the content or at the global level, there are no defined standards of care for this type of cultural heritage, which would cover all the necessary activities. The above-mentioned specifics include the form of a live performance using technologies and elements, which significantly contribute to the informational and aesthetic form of the work, and the combination of which as a whole is difficult to document. The methodology is intended for memory institutions, their partner organizations or suppliers who participate in the creation, processing, presentation and storage of data generated during the digitization, reconstruction and description of documentation of multimedia performances. Best practices and data structures take into account the situation where physical (data) objects related to works are in the collections of different institutions or individuals, and it is not possible or desirable to collect all physical objects under one common administration. The methodology was verified by the researchers of the project for the Národní filmový archiv, Prague, CESNET and the Institute of Intermedia at CTU FEE on selected data created for the presentation and preservation of historical performances of Laterna magika.
Fulltext: Download fulltextPDF
Technologies for visual simulation of reality, their availability and exploitation in mass media and their influence to the mainstream culture
Chalásová, Jaroslava ; Získal, Bohuš (advisor) ; Svobodová, Lucie (referee)
This diploma thesis examines digital visual effects (vfx) as a technology for visual simulations of reality and its influence to the representation of contemporary Hollywood cinematography. It focuses mailnly on the exploration of narrative forms and style through the comparison of film theory research during classical and post-classical film era. First part analyzes the film as a classical medium through a conventional paradigm, which provides post-war film theory. It looks at film from an ontological perspective, asking the basic question about the relationship of film representations and reality.Then it examines film methodological analysis from a semiotics point of view, narrative theory, issues of time and space. The end of this section is devoted to the general impact of technology on cinematic style. Another section is devoted to the history of computer graphics (CG) in the film and describes methods for creating digital visual effects. It also outlines the social and economic transformation of film media under the influence of new digital technologies. Technological changes bring film into the post-classical era. The penultimate block of this thesis belongs to this era. It is dealing with phenomena such as intermediality, hyperreality, digital assembly or visual attraction, and their...
Methodology for design of digital archives
Získal, Bohuš ; Souček, Jiří (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Bratková, Eva (referee)
Bohuš Získal Methodology for design of digital archives Summary: This work examines how concepts and recommendations defined within the ISO 14721:2003 standard could be applied to archives in audiovisual industry and how its key components and processes relate to the corresponding structure of real production archives. A basic overview of audiovisual content formats, storage solutions and metadata structures is provided with respect to long time content preservation. The most common standards (international, industry and proprietary ones) specific for this area are discussed within the perspective of inevitable data migration process. As certain types of organisation have their archive deeply integrated in the production process and its functional and organisational parts could not be easily distinguished from the rest of the structure, the various approaches to the complex archive design are evaluated, including a brief introduction to MAM system role and implementation. The data migration to new solutions also means the integration with the existing technologies, where a rather higher level of dependence on commercially available solutions is often involved. As the interoperability standards are not widely adopted yet, some decisions are inevitably tied with previously adopted technologies. Changes in...
How Application of Similar Instruments Influence the Form of Computer Games and Cinema, Is There a Convergence?
Baštýř, Marek ; Získal, Bohuš (advisor) ; Šisler, Vít (referee)
The goal of thesis is to analyze agrements and diferences, which originate in fields of movies and computer games, in case of use of similar technical instruments. The text describes historic developement of both of media and its expressive instruments. This thesis is simultaneously focused on points of contact of movies and games - its technical instruments and its utilisation. Thesis also refers to mutual inspiration between both medias and also analyses crucial diferences in specific methods of movie a and computer games naration.
Information systems and visualization - overview and analysis
Hons, Petr ; Pálka, Peter (advisor) ; Získal, Bohuš (referee)
Tématem diplomové práce jsou informační systémy využívající informační vizualizaci a její metody. Cílem práce je analýza a hodnocení vybraných vizualizovaných informačních systémů a shrnutí metod a teoretických východisek těchto systémů. V první části se práce zaměřuje na úvod do vznikajícího oboru. Druhá část je věnována vzniku a vývoji informační vizualizace ve třetí část se práce zabývá problematikou komunikace člověkpočítač, interakcí uživatele s grafickým rozhraním, animací a základními vizualizačními technikami na pozadí kognitivní vědy a psychologie. Dále je pojednáno o problematice vizuálního průzkumu. Čtvrtá část obsahuje funkční příklady vybraných informačních systémů. Obsahuje jejich principy fungování, základní vlastnosti, principy fungování a potenciální přínos pro uživatele. Poslední část shrnuje obsah diplomové práce a předkládá možnosti budoucího využití, konstatuje malou rozšířenost informační vizualizace a předkládá obavy o vlastní užitečnosti informační vizualizace. Práce je doplněna o obrazové přílohy
Web graphics and webdesign
Machaň, Jaroslav ; Souček, Martin (advisor) ; Získal, Bohuš (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby webových stránek. Nahlíží na tento jev jak z hlediska ergonomického, tak z hlediska použitelnosti stránek a jejich základní estetické zdařilosti. Snaží se o analýzu obecně platných pravidel, kterými se lze řídit při tvorbě webu, ať už ryze osobního, či webu komerčního. Práce je zhruba dělena do třech tématických okruhů. Informační architektura webových stránek, která je věnována prvotnímu návrhu a struktuře vznikajícího webu. Následuje část věnující se samotné grafické části webu. Objasňuje možné problémy při tvorbě internetových stránek a upozorňuje na nejčastější chyby a špatné postupy při programování stránek. Závěrečná část je zaměřena na problematiku testování webu skupinou uživatelů před jeho uvedením do plného provozu. [Autorský abstrakt].
Web 2.0 and Blogs and their Impact on (Internet) Communication Evolution
Pleska, Nikola ; Kera, Denisa (advisor) ; Získal, Bohuš (referee)
Tématem diplomové práce je fenomén internetových služeb označovaných jako Web 2.0, blogy a jejich vliv na internetovou komunikaci. Cílem práce je vymezit pojem Web 2.0, definovat pojem blog, zmapovat významné aplikace a služby a popsat jejich jednotlivé charakteristické vlastnosti a technologie ve vztahu k Web 2.0, zjistit, jak jsou největšími blogy dodržovány standardy W3C, popsat a prakticky ukázat vznik blogu při použití skriptovacích jazyků. První část práce je věnována definicím a charakteristice Webu 2.0. V centru pozornosti jsou především jednotlivé aspekty, které se ve Web 2.0 aplikacích vyskytují (sociální sítě, uživatelský obsah, tagování, Long tail atd.). Další část nastiňuje technologie používané Web 2.0 aplikacemi, především sleduje rozvoj technologií a standardů pro zobrazování a výměnu webových obsahů (AJAX, API mash-upy, XML feedy a mikroformáty) a jejich dopad na vyhledávání a identifikaci, a také systému pro vytváření digitální identity. Ve třetí části práce se definují blogy a zkoumá se jejich využití konečnými uživateli a společnostmi. Sleduje se, jakým způsobem blogy a blogeři ovlivnili internetovou komunikaci, založenou na vzájemné důvěře. Dále si všímá možností, kde a jak lze blogy využít, zkoumá také nástroje pro jejich tvorbu, ukazuje vyhledávání informací na blozích, upozorňuje na...
How the role of television news journalist is changed with the transition to the tape-less production
Jirsáková, Marcela ; Získal, Bohuš (advisor) ; Šlerka, Josef (referee)
The topic of this graduation thesis is a description and evaluation of the role change of a Television News journalist with the transition to the tape-less technology production. This work further focuses on eventual benefits and diversification of new journalistic techniques for both a journalist and a user, and analyses new possibilities connected with server and network technology usage. At the end of this graduation thesis there are mentioned some possible expectations in trends of Television News production.
Video streaming - popular phenomenon. Online video is not only streaming
Burachovičová, Eva ; Získal, Bohuš (advisor) ; Minařík, Karel (referee)
This diploma thesis aims to provide a general overview of the issue of IP video transmission. First chapter gives in-dept introduction of the technical side of video streaming and online video generally and its functions. The second part presents the main roles of theusers and genres in this field and it also show the main social aspects of the online video technologies. The aim of the third chapter is to refer to the current use of technology and to its possible further usage. In the fourth chapter, we look closely at the streaming video trough the perspective of classical media theory, media philosophy, and also from the sociological point of view.
"Democratization of mass media" - influence penetration amateur contributions to traditional media
Žížala, Martin ; Získal, Bohuš (advisor) ; Šlerka, Josef (referee)
Cílem diplomové práce je charakterizovat současný stav a podobu masmédií s přihlédnutím na jejich rostoucí demokratizaci. Autor sleduje a popisuje stále výraznější pronikání amatérů do tradičních médií, které se děje prostřednictvím nových internetových médií jako jsou weblogy nebo online video. Při zkoumání problematiky weblogů autor částečně navazuje na vlastní bakalářskou práci "Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj". Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část Tradiční média se zabývá klasickými médii - tiskem, rozhlasem a televizí. Druhá a nejrozsáhlejší část Novodobá internetová média sleduje nové formy multimediální komunikace, které s sebou přináší rozvoj internetu. Je rozčleněna na čtyři kapitoly popisující weblogy, online video, sociální sítě a wiki systémy. V třetí části Demokratizace masmédií autor hodnotí aktuální trendy v oblasti masmédií, věnuje se zvýšené aktivitě uživatelů a zabývá se také problematikou cenzury médií.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.