National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojů průmyslové dopravy ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Myška, Miroslav ; Ginzel, Hans ; Šturma, Jaromír ; Scholz, Celestýn ; Bartoníček, Ladislav ; Beroun, Stanislav ; Vaňura, Jan ; Fiedlerová, Zdeňka ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. Druhá část zprávy (část B) prezentuje výsledky experimentálních měření, jejichž cílem bylo doplnit emisní data ze spalování zemního plynu ve vekoobjemových motorech. Byla realizována další měření zaměřená na studium účinnosti katalytických konvertorů výfukových plynů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.