National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Obnova ekologických funkcí břehových porostů
ATELIER FONTES, s.r.o., Brno ; Společnost pro životní prostředí, spol.s.r.o., Brno ; Vašková, Alena ; Kostelanská, Jiřina ; Lacinová, Yvona ; Kostelanský, František ; Culek, Martin ; Sedlák, Zdeněk ; Nováková, Jana ; Havlíček, Tomáš ; Bínová, Ludmila
Tato část závěrečné zprávy obsahuje především hospodářské aspekty obnovy ekologických funkcí porostů. Hodnotí prostorové možnosti jednotlivých typů koryt a jejich úpravy, umístění břehových porostů v korytě i povodňovou problematiku. její součástí je také terminologický slovník pro tento projekt.
Obnova ekologických funkcí břehových porostů
ATELIER FONTES, s.r.o., Brno ; Společnost pro životní prostředí, spol.s.r.o., Brno ; Vašková, Alena ; Kostelanská, Jiřina ; Sedlák, Zdeněk ; Lacinová, Yvona ; Kostelanský, František ; Culek, Martin ; Zimová, Eliška ; Nováková, Jana ; Havlíček, Tomáš ; Bínová, Ludmila
Zpráva popisuje výsledky, kterých bylo dosaženo při řešení v roce 2004 v jednotlivých subprojektech: 1. Návrh legislativních, metodických, finančně pobídkových nástrojů pro realizaci projektů k obnově krajinně ekologických a estetických funkcí břehových a doprovodných porostů v rámci krajinotvorných programů a komplexních pozemkových úprav; 2. Typologie koryt upravených a přírodních toků z hlediska prostorových a stanovištních podmínek (hydrický a trofický režim) břehových porostů a jejich vodohospodářských funkcí; 3. Vliv břehových porostů na protipovodňovou ochranu a vznik rizik škod u jednotlivých typů koryt; 4. Typologie břehových a doprovodných porostů upravených vodotečí z hlediska naplňování krajinně ekologických a estetických funkcí; 5. Typologie břehových a doprovodných porostů upravených vodotečí z hlediska stanovištních podmínek, biogeografického členění a funkčního typu; 6. Metody zakládání a údržby břehových a doprovodných porostů, možnosti řízené sukcese včetně ekonomického porovnání; 7. Ověření navržené typologie, metodiky a ekonomických ukazatelů na modelových úsecích upravených vodotečí z hlediska naplňování krajinně ekologických a estetických funkcí břehových porostů (subprojekt 7 bude řešen v roce 2005).
Obnova ekologických funkcí břehových porostů
ATELIER FONTES, s.r.o., Brno ; Společnost pro životní prostředí, spol.s.r.o., Brno ; Kostelanská, Jiřina ; Sedlák, Zdeněk ; Lacinová, Yvona ; Kostelanský, František ; Lacina, Jan ; Zimová, Eliška ; Nováková, Jana ; Havlíček, Tomáš ; Bínová, Ludmila
Cílem projektu: 1. připravit účinné nástroje pro realizaci projektů k obnově krajinně ekologických a estetických funkcí břehových porostů a doprovodných porostů upravených vodotečí, 2. zpracovat typologii koryt upravených přirozených toků z hlediska prostorových a stanovištních podmínek břehových porostů a jejich vodohospodářských funkcí, 3. vyhodnotit u jednotlivých typů koryt možný negativní vliv břehových porostů na protipovodňovou ochranu a vznik rizik škod, 4. zpracovat typologii břehových a doprovodných porostů upravených vodotečí z hlediska naplňování krajinně ekologických a estetických funkcí 5. zpracovat typologii břehových a doprovodných porostů upravených vodotečí z hlediska stanovištních podmínek, 6. vyhodnotit současné metody zakládání a údržby břehových a doprovodných porostů, možnosti řízené sukcese včetně ekonomického porovnání, 7. na modelových úsecích toků ve správě Povodí Labe a ve správě Zemědělské hospodářské správy ověřit navržené typologie. V prvním roce řešení byla zpracována rešerše literatury a kritické vyhodnocení poznatků o současném stavu řešené problematiky. Byly shromážděny zkušenosti z realizací břehových porostů a vytipovány základní problémy.
Obnova ekologických funkcí břehových porostů
ATELIER FONTES, s.r.o., Brno ; Společnost pro životní prostředí, spol.s.r.o., Brno ; Vašková, Alena ; Kostelanská, Jiřina ; Lacinová, Yvona ; Kostelanský, František ; Culek, Martin ; Sedlák, Zdeněk ; Nováková, Jana ; Havlíček, Tomáš ; Bínová, Ludmila
Tato část závěrečné zprávy je zaměřena na typologii břehových a doprovodných porostů ČR, které patří k nejvýznamnějším a zcela originálním výsledkům grantu. typologie porostů niv vychází důsledně z ekosystémového pojetí této problematiky a biogeografické diferenciace ČR. je to nový pohled především na projektování břehových a doprovodných porostů i možnosti obnovy jejich ekologických funkcí.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Návrh systému pro zpracování a údržbu dat k evidenci zeleně (dendrologických prvků) za účelem zefektivnění udržení zeleně v moderním pojetí informačních technologií s využitím geografických informačních systémů - GIS
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Zimová, Eliška ; Šimecková, Jana ; Motl, Ivo ; Javorková, Lenka ; Finstrlová, Helena ; Bínová, Ludmila ; Finstrle, Aleš
Cílem subprojektu je vytvořit metodický postup pro pořizování, údržbu a zpřístupnění informací o zeleni a její evidenci v urbanizovaném prostoru. Byly zhodnoceny a navrženy možnosti využití informačních technologií jak pro výkon veřejné správy, tak i pro zpřístupnění dalších informací o biotické složce (zeleni) veřejnosti.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Přístupy k udržení a zachování historického systému zeleně v urbanizovaném prostoru a regulativy regenerace okolí technických památek
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Burian, Samuel ; Bínová, Ludmila ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Finstrlová, Helena
Projekt je zaměřen na vypracování strategie podpory udržení a rozvoje zeleně jako protiváhy stavebních prvků v urbanizovaném území. Záměrem je navrhnout potřebná opatření k zachování vegetace jako nepostradatelné součásti urbanizovaného prostředí. Byly shromážděny podklady a informace o významných příkladech řešení historického systému zeleně a staveb v rozdílných slohových obdobích. Podklady byly kriticky vyhodnoceny. Byla rozpracována metodika podporující zachování historického systému zeleně. Projekt je zaměřen také na používání introdukovaných druhů ve vegetačních úpravách.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Významné krajinné prvky, přírodní parky a ÚSES v urbanizovaném prostoru
Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Bínová, Ludmila
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Návrh metodiky a obsahu generelu zeleně měst jako základního odvětvového dokumentu a strategického nástroje podpory a udržení vegetace (zeleně) v urbanizovaném prostoru
Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Bínová, Ludmila
Cílem subprojektu je kriticky vyhodnotit obsah a metodické postupy používané při zpracování generelů zeleně v současnosti a na základě tohoto vyhodnocení navrhnout metodiku a obsah generelu zeleně, který bude vycházet z nové legislativy a současných majetkových, ekonomických, právních, společenských i urbanistických vztahů a podmínek v urbanizovaném prostoru. V první části projektu jsou objasněné základní pojmy a legislativní úprava. Dále jsou specifikovány formální a obsahové náležitosti průzkumů a rozborů i návrhové části územního generelu ochrany a tvorby biotické složky.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Přístupy k udržení a zachování historického systému zeleně v urbanizovaném prostoru a regulativy regenerace okolí technických památek
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Burian, Samuel ; Bínová, Ludmila ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Finstrlová, Helena
Projekt vypracovává strategii podpory udržení a rozvoje zeleně jako protiváhy stavebních prvků v urbanizovaném území. V rámci subprojektu byly shromážděny podklady o významných příkladech historického systému zeleně u staveb v rozdílných slohových obdobích. Byla zpracována metodika podporující zachování historického systému zeleně. Byly navrženy limity a regulativy ve vztahu k dendrologickému sortimentu.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Významné krajinné prvky, přírodní parky a ÚSES v urbanizovaném prostoru
Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Zimová, Eliška ; Löw, Jiří ; Hudec, Karel ; Culek, Martin ; Lacinová, Yvona ; Bínová, Ludmila
Kritické vyhodnocení údajů o přírodních parcích, významných krajinných prvcích a územních systémů ekologické stability, zpracování typologie těchto nástrojů podle zákona 114/92 Sb. a návrh legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů, které umožní rozvoj těchto prvků v urbanizovaném území.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 BÍNOVÁ, Lenka
2 Bínová, Lenka
1 Bínová, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.