National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Možnosti vysokorychlostního připojení k internetu
Krákora, Jan ; Toman, Prokop (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Tato bakalářská práce srovnává možnosti připojení k Internetu v obcích a městech v ČR. Jsou zde interpretovány statistiky v počtu uživatelů broadbandu, zahraniční i domácí. Po základním popisu technologií - bezdrátové, kabelové, mobilní, je pozornost věnována srovnání cen operátorů v obci a ve velkých městech. V práci jsou také uvedeny důsledky dostupnosti Internetu v obci a popsány některé konkrétní projekty vedoucí k rozšíření Internetu do regionů. Práce také popisuje činnost obecních sdružení, ministerstva, ČTÚ a dalších organizací, které se zabývají broadbandem.
Informační architektura prezentace informací
Hnilička, Jakub ; Horný, Stanislav (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Informační architektura nástupem internetu dostala nový směr, ale její metody tvorby dokumentu zůstaly zachovány. Základní principem tvorby prezentace je určení cílové skupiny, která určuje formu prezentace. Nesmíme také zapomenout na jednotnou firemní kulturu, kterou působíme dovnitř i vně organizace. Nejčastější formou prezentace jsou dnes internetové stránky. Pro tvorbu takovéto prezentace platí stejná pravidla, ale musíme se zde zaměřit na více uživatelů a vhodnou navigací jim usnadnit hledání informací. Zvláštní cílovou skupinou jsou internetové vyhledávače, pomocí kterých stále více uživatelů vyhledává zajímavé stránky.
Srovnání přístupů k webovým stránkám obcí
Handrejch, Jaroslav ; Toman, Prokop (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Teoretická část: členění ČR, poskytování informací, Zlatý erb, Internet ve veřejné správě Praktická část: webové stránky města Bechyně, hodnocení stráněk města Bechyně, webové stránky města Odolena Voda, hodnocení stránek města Odolena Voda, porovnání s výsledky Zlatého erbu
E-government v ČR a Estonsku
Konáš, Viktor ; Doucek, Petr (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice e-governmentu v ČR a Estonsku. Pomocí zadaných kritérií srovnává tyto země z hlediska míry rozšíření e-governmentu, technologické vyspělosti, počtu a kvality poskytovaných elektronických služeb, vládní politiky a naplňování vizí. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy úzce související s touto problematikou a zbylá část je věnována průzkumu. Závěr bakalářské práce shrnuje jednotlivé poznatky a výsledky průzkumu.
Usage of some types of SMS in E-commerce
Hřebabecký, Jan ; Toman, Prokop (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Práce si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na problematiku využití SMS zejména v oblasti internetu. Vysvětluje základní pojmy jako jsou e-commerce, SMS, Premium SMS, Mikroplatební SMS, MT Billing a další. Značná část je věnována obchodní stránce využití SMS v oblasti zpoplatnění internetových služeb a obsahů. Zmíněny jsou i některé technické aspekty zavádění SMS Mikroplateb na internetu. Nastíněny jsou rovněž kategorie možného využití SMS Mikroplateb na internetu. Po vymezení základního rámce SMS služeb využitelných pro internetové zpoplatnění se práce dále věnuje důvodům vzniku a uplatnění SMS Mikroplateb v prostředí internetové reality, projektu SMSden.com a jeho konkrétním přínosům v oblasti internetového zpoplatnění obsahů a služeb. V části zaměřené na praktickou stránku zavádění služby SMSden.com je popsán postup zavádění na konkrétním příkladu zpoplatnění článků internetového časopisu. Následuje část věnovaná statistikám využití SMS Mikroplateb na českém internetu, získaným ze systému SMSden.com a jejich zhodnocení. V závěru jsou uvedeny možné směry budoucího vývoje v oblasti SMS zpoplatnění a využití služeb založených na Premium SMS, zhodnoceny přínosy, ale také možné nevýhody postupného zavádění SMS zpoplatnění a SMS služeb zpoplatnění umožňujících.
Digitální fotografie a algoritmy pro rozeznávání obrazové informace
Čížek, Jakub ; Horný, Stanislav (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Tato práce se zabývá vznikem digitální fotografie. Kromě základního popisu a rozdělení digitálních fotoaparátů a jejich charakteristických součástí, je zde kladen důraz na vysvětlení vzniku barevného obrazu v digitálním přístroji. Podrobněji se tato práce zabývá především algoritmy pro rekonstrukci barevné informace ze surových dat (RAW) snímače. V poslední části je též provedeno srovnání různých interpolací barevného obrazu v praxi a diskuze vhodnosti jednotlivých postupů.
Marketingová politika firmy v informační společnosti
Marek, Jan ; Kubešová, Vlasta (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Cíl bakalářské práce je popsat jednotlivé části moderního marketingu.(marketingové prostředí, trh, dodavatelé,?) Dále je cílem práce najít vztahy mezi těmito jednotlivými částmi a analyzovat vazby, které mezi nimi existují. Teoretický základ je dále doplněn o současnou roli internetu a komunikačních technologií v marketingu. Autor čerpá z odborné literatury a odborných článků. Snaží se také využívat své dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních technologií.
DMS and Workflow
Baláž, Ján ; Horný, Stanislav (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Vzhľadom k masívnemu rozvoju informačných technológií získavajú činnosti spojené so správou dokumentov celkom nový charakter. Oblasť správy neštruktúrovaných informácií, všeobecne označovaná aj ako správa dokumentov, je v súčasnosti stále vnímaná len ako skenovanie a digitalizácia papierových dokumentov alebo elektronický archív. Nástroje na správu dokumentov v skutočnosti pokrývajú podstatne širšiu oblasť, počínajúc od workflow, podnikovými webmi a aplikácií až po podporu elektronického obchodu. Vo všetkých týchto prípadoch sa využívajú údaje získané zo systémov na správu dokumentov, ktoré pokrývajú celý životný cyklus akéhokoľvek dokumentu doručeného alebo vzniknutého v organizácií. Netreba však tiež podceňovať i vývoj týchto systémov, ktoré stále poskytujú väčšiu funkcionalitu.
Vysokorychlostní metropolitní sítě jako podmínka rozvoje a dostupnosti služeb
Knap, Pavel ; Toman, Prokop (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Práce charakterizuje a hodnotí technologie vysokorychlostních sítí. Uvádí jejich situaci na trhu v ČR, mezinárodní srovnání a možný budoucí vývoj. Vykládá pojem e-Governmentu. Podává přehled o službách e-Governmentu v českých městech a možný budoucí vývoj.
Workflow
Matýsek, Martin ; Horný, Stanislav (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Tato práce popisuje systémy workflow, Dokument Management System (DMS) a Enterprise Management System (ECM), z hlediska jejich vlastností, využití a přínosů. Součástí práce jsou praktické příklady. Závěrečná část je věnována popisu konkrétních produktů dostupných na trhu.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.