National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analýza problematiky krajinného rázu v ČR
Atelier V, Praha ; Vorel, Ivan
V rámci úkolu byly vyhodnoceny a editorsky zpracovány metodické materiály. CD-ROM obsahuje tyto texty sborníku "Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu": Krajinný ráz v odborné a správní praxi správ chráněných krajinných oblastí (Petr Moucha), Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a aspekty krajinného rázu při tomto řízení (Libor Dvořák), Formy účasti veřejnosti při ochraně krajinného rázu (Milan Doucha), Přírodní podmínky území a jejich význam pro krajinný ráz (Martin Culek), Struktura venkovského osídlení (Miroslav Baše), Hodnocení vlivu liniových staveb s koridorovým efektem na krajinný ráz – příklady dálnice D8 a plavebních stupňů na Labi (Ivan Vorel).
Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny
Atelier V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické energie z konvenčních zdrojů, je právě výstavba větrných a fotovoltaickcých elektráren zcela novým zásahem do krajiny, který se může dotýkat řady zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Metodický návod proto stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a potenciálně a za posléze jasně formulovaných zásad přípustná.
Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)
Ateliér V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jedná se o odborný nástroj, prakticky využitelný v rozhodovací činnosti orgánů ochrany přírody a aplikovatelný ve většině běžných případů. Metodický postup případového hodnocení bude využit k jednotnému a standardizovanému posuzování navrhovaných záměrů na krajinný ráz. Posouzení zpracované podle tohoto metodického postupu představuje objektivizovaný podklad pro rozhodování dle § 12 zákona, ohraničující možnosti neadekvátního užívání subjektivních pohledů na hodnocení.
Analýza problematiky průmětu preventivního hodnocení krajinného rázu do nástrojů územního plánování
Atelier V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Výstupy týkající se krajinného rázu, získané standardizovaným metodickým postupem preventivního hodnocení, jsou srovnatelné v různých územích a týkají se stejných vlastností krajiny. Jiným postupem je možno dojít ke zcela jinému pojetí charakteru krajiny, než jaké definuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Taková situace skutečně nastává tam, kde v rámci zpracování územně analytických podkladů krajů a zásad územního rozvoje není k dispozici hodnocení krajinného rázu na území kraje. Může tak vzniknout rozpor mezi materiály týkajícími se kraje a jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Metodický postup preventivního hodnocení krajinného rázu území je nutno formulovat tak, aby na jedné straně důsledně vycházel z dikce § 12 zákona č. 114/1992 Sb. a na druhé straně aby výstupy odpovídaly pojmům zákona č. 183/2006 Sb.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.