National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Tížková, Věra ; Bury, Daniela ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2005 byla doplňována a zpracována literární rešerše, byly získány podklady pro ekonomické hodnocení procedury IPPC pro další kategorie zařízení. K porovnání metodiky a konkrétního postupu v agendě IPPC byla realizována půldenní cesta do Polska (Koksoprojekt Zabrze), poznatky a informace získané při této cestě jsou ve zprávě stručně shrnuty. V případě procedury EIA byly získány podklady umožňující vyhodnocení nákladovosti této procedury pro více než 50 investičních akcí. Získané podklady byly zpracovány shodně s dříve uvedenými postupy zejména pro komparaci údajů. Z nich vyplynuly závěry zobecňující ekonomickou náročnost procedury EIA a IPPC. Proběhla verifikace a zpřesnění evaluačního modelu na základě konkrétních údajů z jednotlivých firem – evaluační model byl doplněn a modifikován na podkladě nově získaných poznatků. Byla posouzena ekonomická rizika, vyplývající z existence významných ekologických rizik. Byly zpracovány modelové příklady pro ekonomické hodnocení procedury EIA i IPPC. Závěry z ekonomického hodnocení procedury EIA a IPPC jsou uvedeny v kapitolách 3 a 4.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Bury, Daniela ; Tížková, Věra ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2004 byla zpracována analýza metod ekonomického hodnocení škod na životním prostředí. Byly posuzovány metody monetární e nemonetární, zhodnocena jejich použitelnost. Byl proveden rozbor a návrh základních hodnotitelských parametrů pro ekonomické hodnocení ekologických rizik a uvedeny příklady přístupu k hodnocení rizik ve vyspělých zemích EU. Byla navržena základní verze evaluačního modelu, který byl dále rozpracován a zpřesněn pro účely tohoto projektu. Model byl aplikován na podmínky procedury EIA. byly provedeny úvodní práce na zpracování konkrétních informací o zdravotním stavu v oblasti monitorované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Bylo provedeno modelové ekonomické zhodnocení nákladů procedury IPPC pro koksovací pece, spalovny odpadů, skládky odpadů a velká spalovací zařízení. Byla hodnocena nákladovost procedury EIA pro koksovny, spalovny odpadů a zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií.
Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží
ProGeo Consulting, Zlaté Hory ; AQ-test, spol. s r.o., Ostrava ; Ženatý, Lukáš
Cílem projektu je vypracování metodiky posuzování a výběru priorit při rozhodování o nápravných a dalších opatřeních na lokalitách starých ekologických zátěží. Má být vypracován návrh systému výběru priorit na celostátní úrovni a na regionálních úrovních na základě hodnocení rizikovosti lokalit mají být navrženy nové metodiky a pracovní postupy. Tyto metodiky se mají ověřit na pilotním území. V roce 2005 byla zpracována rešerše zahraničních zkušeností, porovnány výsledky rešerše s dosavadními zkušenostmi MŽP. Byly analyzovány zkušenosti a potřeby krajů a dalších subjektů v oblasti evidence a definování priorit starých zátěží. Byla řešena kompatibilita se strukturou klasifikace pro reporting vyplývající z dobrovolného rámce nadnárodní spolupráce. Byl zpracován návrh koncepce systému hodnocení rizikovosti a návrh kritérií hodnocení priorit. Byla analyzována využitelnost databáze SEZ pro výběr priorit včetně posouzení dosavadních způsobů sběru a vyhodnocování dat pro hodnocení rizikovosti a pro výběr priorit. Byl zpracován vstupní návrh systému hodnocení priorit jako syntetizující nadstavby SEZ, návrh na úpravu softwarové aplikace systému SEZ.
Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží
ProGeo Consulting, Zlaté Hory ; AQD-envitest, s. r. o., Klimkovice ; Ženatý, Lukáš
Shrnutí prací na úkolu v roce 2006: Navržený kategorizační systém a výstupy projektu byly umístěny na webovou stránku MŽP. Byla provedena analýza potřeb a zkušeností krajů (využitelné údaje jsou z kraje Plzeňského a Moravskoslezského. Návrh klasifikačního systému byl podroben analýze a diskusi. Hlavní úsilí se soustředilo na otestování klasifikačního systému v pilotním území (Ostrava). byl vyvinut pracovní program "Priority KM" sloužící pro generování souhrnného formuláře lokality a pro transformaci dat ze systému SEKM.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.