National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Automated Verification in HW/SW Co-design
Charvát, Lukáš ; Kubátová, Hana (referee) ; Řehák, Vojtěch (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Předmětem dizertační práce je návrh nových technik pro verifikaci hardwaru, které jsou optimalizovány pro použití v procesu souběžného vývoje hardwaru a softwaru. V rámci tohoto typu vývoje je hardware spolu se software vyvíjen paralelně s cílem urychlit vývoj nových systémů. Současné nástroje pro tvorbu mikroprocesorů stavějící na tomto stylu vývoje obvykle umožňují vývojářům ověřit jejich návrh využitím různých simulačních technik a/nebo za pomoci tzv. funkční verifikace. Společnou nevýhodou těchto přístupů je, že se zaměřují pouze na hledání chyb. Výsledný produkt tedy může stále obsahovat nenalezené netriviální defekty. Z tohoto důvodu se v posledních letech stává stále více žádané nasazení formálních metod. Na rozdíl od výše uvedených přístupů založených na hledání chyb, se formální verifikace zaměřuje na dodání rigorózního důkazu, že daný systém skutečně splňuje požadované vlastnosti. I když bylo v uplynulých letech v této oblasti dosaženo značného pokroku, tak aktuální formální přístupy nemají zdaleka schopnost plně automaticky prověřit všechny relevantní vlastnosti verifikovaného návrhu bez výrazného a často nákladného zapojení lidí v rámci verifikačního procesu. Tato práce se snaží řešit problém s automatizací verifikačního procesu jejím zaměřením na verifikační techniky, ve kterých je záměrně kladen menší důraz na jejich přesnost a obecnost, za cenu dosažení plné automatizace (např. vyloučením potřeby ručně vytvářet modely prostředí). Dále se práce také zaměřuje na efektivitu navrhovaných technik a jejich schopnost poskytovat nepřetržitou zpětnou vazbu o verifikačním procesu (např. v podobě podání informace o aktuálním stavu pokrytí). Zvláštní pozornost je pak věnována vývoji formálních metod ověřujících ekvivalenci návrhů mikroprocesorů na různých úrovních abstrakce. Tyto návrhy se mohou lišit ve způsobu, jakým jsou vnitřně zpracovány programové instrukce, nicméně z vnějšího pohledu (daného např. obsahem registrů viditelných z pozice programátora) musí být jejich chování při provádění stejného vstupního programu shodné. Kromě těchto témat se práce také zabývá problematikou návrhu metod pro verifikaci správnosti mechanismů zabraňujících výskytu datových a řídících hazardů v rámci linky zřetězeného zpracování instrukcí. Veškeré metody popsané v této práci byly implementovány ve formě několika nástrojů. Aplikací těchto nástrojů pro verifikaci návrhů netriviálních procesorů bylo dosaženo slibných experimentálních výsledků.
Olympic parks in Czech Republic, use in marketing of selected companies
Řehák, Vojtěch ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Kindová, Alena (referee)
This diploma thesis deals with the issue of organizing Olympic parks in the Czech Republic and their use in marketing strategies of selected companies. The main goal is to evaluate marketing strategies of three main partners. It was Skoda Auto, Skupina CEZ, and Pilsner Urquell. The first chapter focuses on theory of general marketing. The second chapter aims at theory of sport marketing and focuses mainly on marketing and communication mix in sport. The next part describes the Olympic parks individually. Simultaneously, the analysis of communication of main partners during the operation of the main park called Rio-Lipno takes place here. The last chapter contains contribution evaluation of Olympic parks and marketing strategies of the partners and suggestions for next two Olympic Games.
Marketing analysis of the hotel Louis Leger
Řehák, Vojtěch ; Sedláček, Jiří (advisor) ; Soudková, Hana (referee)
This bachelor thesis deals with analysis of the marketing strategy of the hotel Louis Leger. The main goal of the thesis is to evaluate this strategy and alternatively to suggest specific changes. First part of the thesis is aimed at the theory of internet marketing, marketing mix and SWOT analysis. In the second part there are information about the company Czech Inn Hotels and the hotel Louis Leger. In the next part there is the analysis itself, which took place on the basis of the data from the internal hotel system and my own experience with working in this hotel. Part of the analysis is marketing mix and SWOT analysis. The last part includes evaluation of the strategy and suggestions to improvement.

See also: similar author names
2 Řehák, Vilém
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.