National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Comparison of Legal Forest Protection in the Czech Republic and France, including Relevant Context
Čeřovský, Martin ; Drobník, Jaroslav (referee) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
The rigorous thesis proceeds from the mutual confrontation of the Czech and French legal institutes, aiming to the protection and treatment with one of the most important environmental life zones - the forest. In view of the historical roots, proceeding in both cases from the continental legal system influenced by Roman law as well as by the European Community law, the thesis reveals a large scale of significant similarities and notifies the most important divergences by comparative method, searching the resembling French legal regulations to the Czech body of laws. The hereby presented work further documents the most considerable variances from a formal point of view, for example the existence of a vast Forest Code in case of the French regulation or an increased constitutional protection assured by the Environmental Charter. From the material point of view, the French forest legislation completely lacks any key term definitions and also the target group of the regulation differs - there is about 74% of the private forest owners in France, whereas within the Czech Republic, this number is practically inversive.
The Comparison of Legal Forest Protection in the Czech Republic and France, including Relevant Context
Čeřovský, Martin ; Drobník, Jaroslav (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
The rigorous thesis proceeds from the mutual confrontation of the Czech and French legal institutes, aiming to the protection and treatment with one of the most important environmental life zones - the forest. In view of the historical roots, proceeding in both cases from the continental legal system influenced by Roman law as well as by the European Community law, the thesis reveals a large scale of significant similarities and notifies the most important divergences by comparative method, searching the resembling French legal regulations to the Czech body of laws. The hereby presented work further documents the most considerable variances from a formal point of view, for example the existence of a vast Forest Code in case of the French regulation or an increased constitutional protection assured by the Environmental Charter. From the material point of view, the French forest legislation completely lacks any key term definitions and also the target group of the regulation differs - there is about 74% of the private forest owners in France, whereas within the Czech Republic, this number is practically inversive.
A comparison of the legal regulation of forest protection in the Czech Republic and France
Čeřovský, Martin ; Žákovská, Karolina (advisor) ; Drobník, Jaroslav (referee)
64 6 Závěr V závěru této práce se pokusíme shrnout nejvýznamnější shodné i rozdílné prvky obou právních úprav jak z hlediska formálního, tak i obsahového, materiálního. Vzhledem k tomu, že jak český, tak francouzský právní systém vychází z tradic kontinentálního práva, které navazuje na kořeny práva římského, nalezneme v obou případech řadu institutů upravených obdobně a rovněž formální zdroje poznání práva se budou díky totožnému vlivu shodovat. Nejinak tomu je i v případě právní úpravy ochrany lesa. Další skutečností, částečně ovlivňující obě právní úpravy bylo i uzavření dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropským společenstvím, jehož zakládajícím členem Francie byla, čímž se dovršila povinnost závaznosti acquis communautaire i pro Českou republiku a byl určen minimální právní rámec ochrany životního prostředí. 6.1 Shrnutí shodných a rozdílných rysů z hlediska formálního Zaměříme-li se, byť i jen zběžně na ochranu lesa ve francouzském právu s již minimální znalostí lesního práva českého, na první pohled jsou nám zřejmé rozdíly. Zatímco český zákonodárce upravil matérii ve formě zákona, kterým je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stalo se tak ve Francii, jako i v případě většiny jiných úprav zásadnějšího významu,...
Diagnosis of reinforced concrete buildings with the system of elevated ceilings
Čeřovský, Martin ; Láník, Jaromír (referee) ; Žítt, Petr (advisor)
This thesis is focused on the diagnostics of reinforced concrete frame structures with the used system of elevated ceilings. The first part of the thesis is devoted to the issue of the methods of design and construction of these objects. The following chapter describes selected methods leading to determination of the material characteristics and to the specification of the constructional system. In its conclusion, the thesis deals with the appropriate design of implementation of the preliminary and detailed exploration of the structures with the used system of elevated ceilings.

See also: similar author names
1 Čeřovský, Matěj
2 Čeřovský, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.