National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Tesař, Miroslav ; Vaněk, Jan
Cíl projektu: Popsání vodního režimu půd včetně znečištění těžkými kovy a distribuce radonu, dynamika tundrových ekosystémů v závislosti na změnách prostředí, sledování vývoje vegetačních a klimatických změn v krkonošské tundře v holocénu, rozbor příčin ohrožení populací vybraných krkonošských rostlinných druhů a sledování klíčivosti dominant travních dominant tundrových ekosystémů. Získané poznatky využit pro předvídání ekologických katastrof, navrhování účinných postupů revitalizace krajiny, začlenění území do sítě Natura 2000 a programu ITEX a v neposlední řadě pro rozhodování v činnosti státní správy. Výsledky projektu bude možné v některých parametrech srovnávat s projektem DART (Dynamic response of the forest - tundra, ecotone to environmental change) řešeným ve Skandinávii. Úkoly řešené v roce 2001 v rámci subprojektu 1: Testování a osazení automatických monitorovacích stanic, provedení doplňkového průzkumu, odběr a analýzy porušených i neporušených půdních vzorků; Podrobný hydropedologický průzkum; Příprava vstupních souborů pro numerické modelování; Kvantifikace vodního režimu půd a vodní bilance půdního profilu na jednotlivých lokalitách; Studium vodního režimu půd a založení databáze pro potřeby objektivní klasifikace vodního režimu půd.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Tesař, Miroslav ; Vaněk, Jan
Závěrečná zpráva subprojektu 1 představuje syntetickou zprávu v závěru posledního roku řešení. Popisuje dosažené výsledky projektu, syntézu poznatků ve středoevropském měřítku, závěry a výhledy.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Tesař, Miroslav ; Vaněk, Jan
Cíl projektu: Popsání vodního režimu půd včetně znečištění těžkými kovy a distribuce radonu, dynamika tundrových ekosystémů v závislosti na změnách prostředí, sledování vývoje vegetačních a klimatických změn v krkonošské tundře v holocénu, rozbor příčin ohrožení populací vybraných krkonošských rostlinných druhů a sledování klíčivosti dominant travních dominant tundrových ekosystémů. Získané poznatky využit pro předvídání ekologických katastrof, navrhování účinných postupů revitalizace krajiny, začlenění území do sítě Natura 2000 a programu ITEX a v neposlední řadě pro rozhodování v činnosti státní správy. Výsledky projektu bude možné v některých parametrech srovnávat s projektem DART (Dynamic response of the forest - tundra, ecotone to environmental change) řešeným ve Skandinávii. Úkoly řešené v roce 2002 v rámci subprojektu 1: Experimentální výzkum, kontinuální monitoring základních hydrologických a hydrometeorologických prvků detailně zaměřených na nenasycenou zónu, jeho průběžné zpracování a hodnocení; Laboratorní infiltračně výtokové experimenty pro stanovení materiálových charakteristik na neporušených půdních vzorcích metodou inverzního modelování; Numerické modelování jednotlivých hydrologických systémů založené na principech mechaniky kontinua a jejich reakce na danou srážkovou událost tak, aby bylo modelově odhadnout změnu systému v závislosti na změně vegetačních a jiných podmínek; Uvažování diskontinuálních esenciálně nehomogenních transportních procesů ve vodním režimu a stanovení odtoků vody mimo půdní profil po překročení jeho retenční kapacity; Stanovení charakteristik vodního režimu půd, které umožní jeho objektivní klasifikaci a včasné varování při jejich začínajících změnách; Odhad možných změn vodního režimu půd při měnících se podmínkách životního prostředí a vegetačního krytu.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Tesař, Miroslav ; Vaněk, Jan
Cíl projektu: Popsání vodního režimu půd včetně znečištění těžkými kovy a distribuce radonu, dynamika tundrových ekosystémů v závislosti na změnách prostředí, sledování vývoje vegetačních a klimatických změn v krkonošské tundře v holocénu, rozbor příčin ohrožení populací vybraných krkonošských rostlinných druhů a sledování klíčivosti dominant travních dominant tundrových ekosystémů. Získané poznatky využit pro předvídání ekologických katastrof, navrhování účinných postupů revitalizace krajiny, začlenění území do sítě Natura 2000 a programu ITEX a v neposlední řadě pro rozhodování v činnosti státní správy. Výsledky projektu bude možné v některých parametrech srovnávat s projektem DART (Dynamic response of the forest - tundra, ecotone to environmental change) řešeným ve Skandinávii. Úkoly řešené v roce 2003 v rámci subprojektu 1: Experimentální výzkum, kontinuální monitoring základních hydrologických a hydrometeorologických prvků detailně zaměřených na nenasycenou zónu, jeho průběžné zpracování a hodnocení; Laboratorní infiltračně výtokové experimenty pro stanovení materiálových charakteristik na neporušených půdních vzorcích metodou inverzního modelování; Numerické modelování jednotlivých hydrologických systémů založené na principech mechaniky kontinua a jejich reakce na danou srážkovou událost tak, aby bylo modelově odhadnout změnu systému v závislosti na změně vegetačních a jiných podmínek; Uvažování diskontinuálních esenciálně nehomogenních transportních procesů ve vodním režimu a stanovení odtoků vody mimo půdní profil po překročení jeho retenční kapacity; Stanovení charakteristik vodního režimu půd, které umožní jeho objektivní klasifikaci a včasné varování při jejich začínajících změnách; Odhad možných změn vodního režimu půd při měnících se podmínkách životního prostředí a vegetačního krytu.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Fottová, Daniela
Cílem projektu bylo zpřesnit dosavadní odhady dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci, extrémní hydrologické jevy a vodní zdroje v ČR . První část zprávy se zabývá sběrem dat, hodnocením měřených údajů a modelováním při využití měřených dat, druhá představuje simulaci budoucí vodní bilance a s tím související změnu látkových toků, ve třetí části jsou prezentována možná adaptační opatření. Jednotlivé kapitoly reflektují okruhy zkoumání: Monitoring a dálkový přenos dat v síti malých povodí GEOMON, Hydrologické a geochemické trendy a modelování, Model napájení a tvorby odtoku na základě stabilních izotopů 18O,15N a 34S, Kritické zátěže nutričního dusíku ve vztahu k dynamickému modelování biogeochemických procesů v lesním ekosystému a Ekostabilizační a adaptační opatření.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Vliv klimatických změn na vodní režim povodí a půd, jeho modelování a návrh adaptačních opatření - systém včasného varování před náhlými povodněmi
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Šípek, Václav ; Němečková, Soňa ; Buchtele, Josef ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav
Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Podklady pro stanovení návrhů adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Janovská, Alice ; Branžovský, Antonín
Kompaktní materiál shrnující závažné problémy, které ohrožují systém ekologické stability krajiny. Studie podrobně rozebírá již prokázané důsledky změny klimaty a rizika z nich vyplývající. Jsou diskutovány negativní důsledky klimatické změny v nejrůznějších oblastech lidské činnostech (využití půdy, hospodaření s vodou, hospodaření v lesích). Jsou popsány nástroje, které jsou v ČR k dispozici pro prosazování ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Jsou uvedena adaptační doporučení pro krajiny s převahou lesních ekosystémů, s významným podílem travinných ekosystémů, se zemědělskou výrobou, pro vodní plochy a toky, pro krajiny horských oblastí. Je hodnocen podíl účasti veřejnosti, politika regionů a přístup státních orgánů z hlediska schopnosti zabývat se adaptačními opatřeními.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Fottová, Daniela
Zpráva shrnuje poznatky z výzkumu malých povodí. Věnuje se koloběhu dusíku a uhlíku v lesních povodích, hodnocení dopadu klimatických změn na hydrologickou bilanci na vybraných povodích sítě GEOMON, hodnocení kritických zátěží síry a dusíku v lesních ekosystémech a dynamické modelování vybraných malých lesních povodí GEOMON, analýzu tvorby odtoku na vybraných povodích pomocí izotopových metod, limnologii tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON, hydrologickému modelování.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Vliv klimatických změn na vodní režim povodí a půd, jeho modelování a návrh adaptačních opatření - systém včasného varování před náhlými povodněmi
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Fottová, Daniela
Cílem projektu je zpřesnit dosavadní odhady dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci, extrémní hydrologické jevy a vodní zdroje v ČR. Jednotlivé kapitoly: Modelování vlivu klimatické změny na biogeochemické cykly ekologicky významných prvků, Hodnocení dopadu klimatických změn na hydrologickou bilanci na vybraných povodích sítě GEOMON, Organický uhlík a frakce organického a anorganického dusíku ve vodách sítě malých lesních povodí GEOMON, Analýza tvorby odtoku na vybraném povodí pomocí izotopových metod, Podložní hornina a atmosférická depozice jako zdroj síry pro odtok z malých povodí, Výsledky šestnáctiletého monitoringu látkových toků v síti malých povodí GEOMON, Aktualizace odhadů empirických kritických zátěží pro dusík a jejich překročení, Podklady pro stanovení návrhů adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu.
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Simulace srážko-odotkového procesu pro hodnocení změn vodního režimu
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Tesař, Miroslav
Studie se zabývá simulacemi srážko-odotkového procesu v soustavě malých experimentálních povodích. Kalibrace modelu pro tyto simulace jsou připraveným nástrojem pro modelování odtoků během příštích několika desetiletí na základě scénářů vývoje atmosférických jevů.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.