National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži
Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Laňková, Iveta ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil ; Štefancová, Lucia ; Ševčíková, Irena ; Kugler, Josef ; Schwarz, Jaroslav ; Smolík, Jiří ; Rych, Štěpán ; Novák, Jiří ; Macoun, Jan ; Horálek, Jan ; Hnilicová, Helena ; Elfenbein, Zdeněk ; Bubník, Jiří ; Keder, Josef
Cílem řešení projektu je prohloubit informace o podílu reemitovaných a především sekundárních částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi frakce PM10. Tyto informace jsou zatím nedostatečné, což výrazně ztěžuje modelování imisní zátěže. Dalším cílem je získání podrobnějších informací a dat o bioaerosolech, které mohou mít významný efekt na lidské zdraví a mohou být kontaminovány ostatním vzdušným znečištěním. Pozornost je třeba věnovat pylovému znečištění. Podkladové materiály obsahují stručný přehled prací v roce 2005 v jednotlivých dilčích úkolech: DP1- Upřesnění odhadu podílu sekundárních a reemitovaných částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi v podmínkách České republiky a zpřesnění rozptylových modelů, DP2 - Výzkum fyzikálních a chemických vlastností suspendovaných částic PM10 v městském prostředí, DP3 - Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi.
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; Ekotoxa, Opava ; SEVEn, o.p.s., Praha ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Kantor, Čestmír ; Skybová, Marie ; Heppner, Petr ; Kohoutek, Jiří ; Holoubek, Ivan ; Vrubel, Jiří ; Szomolányiová, Jana ; Tichý, Miloš ; Mitera, Jiří ; Machálek, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy k jednotlivým dílčím úkolům: DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování); Příloha 3 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení emisních faktorů; Příloha 2 - Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke stanovení persistentních organických látek (POP) ze stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší podle vyhl. MŽP č. 117/1997 Sb. a protokolu o POP k úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států (Aarhus, 24. 6. 1998); Příloha 1 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení koncentrací těžkých kovů a persistentních organických polutantů v emisích ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší; DÚ 06 Provedení měření emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů na určených zdrojích; DÚ 05 Emisní bilance respektující stav a vývoj inventarizace emisí v České republice a v zahraničí; DÚ 04 aplikace matematických modelů uznaných na úrovni EHK-OSN pro prognózu emisí a jejich dopadu v reálných podmínkách České republiky; DÚ 03 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší oxidy dusíku a příbuznými látkami (Emisní faktory NOx pro testované stacionární a mobilní zdroje emisí; Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování emisemi amoniaku a vybraných látek NM VOC; Aplikace matematického modelu CALINE pro stanovení měrné emise NOx a nejvýznamnějších látek VOC z mobilních zdrojů); DÚ 02 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi persistentních organických látek a získání objektivních informací o úrovni znečištění těmito látkami na území České republiky; DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení).
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR: Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Vokurková, Hana ; Petříková, Jana ; Novák, František ; Pospíchalová, Dana ; Štrancová, Jana ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy: Etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování II; Etapa E02 - Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení; Etapa E03 - Analýzy doprovodných vzorků k měření emisí těžkých kovů. Problematika sledování emisí těžkých kovů na úrovni mezinárodních závazků.
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži
Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Kotlík, Bohumil ; Smolík, Jiří ; Keder, Josef
Podkladové materiály obsahují stručný přehled prací provedených v jednotlivých dilčích úkolech: DP1 - Upřesnění odhadu podílu sekundárních a reemitovaných částic na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi v podmínkách České republiky a zpřesnění rozptylových modelů, DP2 - Výzkum fyzikálních a chemických vlastností suspendovaných částic PM10 v městském prostředí, DP3 - Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi.
Destrukce chlorovaných uhlovodíků včetně PCB v pevných odpadech ve fluidní vrstvě existujících tepelných kotlů za přítomnosti oxidu vápenatého a křemičitanů alkalických kovů
Ústav pro výzkum paliv, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Enviro Technology Today, s.r.o., Praha ; Novotný, P. ; Šabata, S. ; Hetflejš, Jiří ; Kučerová, Ivana
Zpráva přináší výsledky velkokapacitní zkoušky nového způsobu destrukce polychlorovaných bifenylů /PCB/ . Ukazuje se, že tato metoda by byla použitelná pro účinné zneškodnění těch typů zátěží, v nichž jsou na tuhý nosič vázány PCB.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.