Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 15,457 záznamů.  začátekpředchozí21 - 30dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Measuring adherence in patients with oral targeted therapy in chronic lymphocytic leukaemia
Hanusová, Barbora ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Kolmanová, Eliška (oponent)
Meranie adherencie u pacientov s cielenou perorálnou terapiou u chronickej lymfocytovej leukémie Autor: Barbora Hanusová Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a ciele: Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je hematologické ochorenie charakterizované klonálnou proliferáciou zrelých B-lymfocytov. V klinickej praxi sú na liečbu CLL využívané nové perorálne cielené liečivá. Cieľom tejto práce bolo meranie adherencie k perorálnym cieleným liečivám, analýza farmakoterapie a identifikácia liekových problémov (DRP) a ich manažment. Metodika: Prierezová pilotná štúdia prebiehala od septembra 2022 do marca 2023 vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové. Do štúdie boli zahrnutí pacienti vo veku ≥ 18 rokov s diagnózou CLL liečení ibrutinibom, akalabrutinibom či venetoklaxom. Údaje o zdravotnom stave a farmakoterapii boli získané prostredníctvom zdravotnej dokumentácie a liekového záznamu. S pacientami boli vedené riadené rozhovory s cieľom zmerať ich adherenciu k perorálnym cieleným liečivám pomocou českej verzie dotazníka The Basel Assessment of Adherence to Immunosuppressive Medications Scale (BAASIS-CZ) a zistiť ich názory a postoje na liečivá pomocou...
Sledování pacientů po podání COVID-19 monoklonálních protilátek
Minaříková, Jiřina ; Zimčíková, Eva (vedoucí práce) ; Hendrychová, Tereza (oponent)
Sledování pacientů po podání COVID-19 monoklonálních protilátek Autor: Jiřina Minaříková Vedoucí práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie Klíčová slova: COVID-19, koronavirus, monoklonální protilátky, casirivimab a imdevimab, REGN-COV2 Úvod: V době vrcholící pandemie COVID-19 varianty delta se monoklonální protilátky (MPRO) staly zásadní možností léčby u SARS-CoV-2 pozitivních ambulantních pacientů s vysokým rizikem progrese do závažné formy onemocnění. Casivirimab a imdevimab (C/I) byly používány jako neregistrovaný léčivý přípravek REGN-COV2 na základě dočasného povolení k nouzovému použití (EUA) Evropskou lékovou agenturou. Pro použití C/I v populaci nebylo mnoho údajů o bezpečnosti a účinnosti nad rámec klinických hodnocení. Cíl: Cílem studie bylo popsat bezpečnost léčivého přípravku REGN-COV2 a vývoj nálože symptomů vnímanou samotnými pacienty během 90 dnů od podání infuze C/I. Metodika: Prospektivní multicentrická studie SARS-CoV-2 pozitivních ambulantních pacientů s vysokým rizikem závažné progrese COVID-19 (definovaná kritéria v rámci povolení EUA pro ambulantní podání C/I) probíhala od září 2021 do dubna 2022 ve třech fakultních nemocnicích v České...
Izolace alkaloidů Vinca minor a jejich biologická aktivita II.
Míšek, Vít ; Hošťálková, Anna (vedoucí práce) ; Chlebek, Jakub (oponent)
Míšek, V.: Izolace alkaloidů Vinca minor a jejich biologická aktivita II. Diplomová práce, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky, Hradec Králové, 2023 Školitel: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. Klíčová slova: sekundární metabolity, Apocynaceae, Vinca minor, cholinesterasy, cytotoxicita, alkaloidy, izolace, biologická aktivita Alzheimerova choroba (AD) je neurodegenerativní onemocnění, které je charakteristické pozvolným rozvíjením kognitivní dysfunkce, dopadem na běžné denní funkce a neuropsychiatrickými symptomy. Ve farmakoterapii AD je omezené množství použitelných látek, navíc AD nelze léčit kauzálně. Výzkum a objevování nových aktivních látek, včetně přírodních, by mohl být možností, jak potenciálně rozšířit spektrum látek využívaných v léčbě AD. Původní extrakt byl připraven extrakcí natě Vinca minor L. ethanolem a následným vytřepáváním při různém pH. Za pomocí sloupcové a preparativní tenkovrstvé chromatografie byl tento extrakt dále zpracováván pro získání čistých alkaloidů. Spektrometrickými metodami (GC/MS a NMR) byla zjištěna struktura jednotlivých alkaloidů. Po porovnání získaných struktur s odbornou literaturou byly tyto alkaloidy identifikovány jako norvinkorin a striktamin. U těchto látek byla změřena optická...
Analýza podávání léčiv zdravotními sestrami ve zdravotnickém zařízení XIV
Newaldová, Sandra ; Doseděl, Martin (vedoucí práce) ; Rejmanová, Anna (oponent)
Analýza podávání léčiv zdravotními sestrami ve zdravotnickém zařízení XIV. Autor: Sandra Newaldová Vedoucí práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: Léková pochybení jsou jednou z příčin vzniku nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních, vedoucích k ohrožení pacienta nebo poškození jeho zdraví. Studie zabývající se touto problematikou uvádí, že nejčastější pochybení nastane při podávání léčiv zdravotní sestrou ve zdravotnickém zařízení. Cíl: Cílem diplomové práce je monitorovat léková pochybení zdravotních sester během přípravy a podávání léčiv pacientům, analyzovat jejich prevalenci, určit jejich typ, jejich vztah k dalším ovlivňujícím faktorům, a také jejich závažnost s ohledem na stav pacienta. Metodika: Prospektivní observační studie s metodou přímého pozorování, provedená ve specializovaném zdravotnickém rehabilitačním zařízení. Studie zahrnovala dvě fáze před a post-intervenční, ve kterých byla sledována, analyzována a hodnocena léková a procesní pochybení zdravotních sester. Sledování byla provedena v každé fázi během tří dnů vždy při ranním, poledním a večerním podání. Výsledky byly analyzovány v programech Microsoft Excel a Wolfram Mathematica. Výsledky: Studie zahrnovala před a po...
Generace trombinu u patofyziologických stavů
Malíková, Ivana
Úvod: Trombofilní stavy mohou být provázeny zvýšenou generací trombinu, zvláště pak v těhotenství, kdy nárůst generace trombinu vyplývá z řady změn v hemostatickém systému. Při podávání antikoagulační léčby je žádoucí nárůst generace trombinu snížit. Cíle studie: Jedním z cílů naší studie bylo porovnat generaci trombinu u jedinců s prokázanou mutací faktoru V Leiden a jedinců se zvýšenou hladinou faktoru VIII. Dalším úkolem bylo porovnat pacienty s VTE s prokázanou mutací faktoru V Leiden (nebo bez ní) a užívající rozdílnou antikoagulační léčbu. Posledním cílem bylo posoudit generaci trombinu u těhotných žen a jejich odpovědi na podávání LMWH při závažném trombofilním stavu. Soubor pacientů a metody: Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 170 zdravých dárců krve, do skupiny vrozené a získané trombofilie bylo zahrnuto 44 jedinců s mutací faktoru V Leiden a 38 jedinců s hladinou faktoru VIII >150 % bez další prokázané trombofilie. Do skupiny s antikoagulační léčbou bylo zařazeno 347 jedinců s VTE užívajících přímé inhibitory koagulace. Do skupiny těhotných žen bylo zařazeno 60 žen s profylaktickou dávkou LMWH. Pro sledování generace trombinu jsme použili kit Technothrombin® TGA RC Low a RC High a analyzátor Ceveron® Alpha. Výsledky: Zvýšená generace trombinu byla nalezena u skupiny s vysokým faktorem...
Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L.
Faschingbauer, Jakub ; Chlebek, Jakub (vedoucí práce) ; Šafratová, Marcela (oponent)
Faschingbauer J.: Cytotoxická a cholinesterasová inhibiční aktivita extraktů z vybraných druhů rodu Centaurea L.. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2019. V rámci screeningu biologicky aktivních sekundárních metabolitů rostlin, prováděné na katedře farmaceutické botaniky FAF UK, byly zkoumány vybrané taxony rodu Centaurea (Asteraceae). Tato studie se zabývá základním fytochemickým výzkumem extraktů připravených z nažek druhů Centaurea cyanus, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Centaurea pseudophrygia,Centuarea stoebe, Centaurea solstitialis a Centaurea benedicta. Pro objasnění jednotlivých skupin sekundárních metabolitů byly připravené extrakty podrobené důkazovým reakcím na TLC a MS analýze (EI, ESI). Ethyl-acetátové i sumární ethanolové extrakty byly zkoumány na potenciální inhibiční aktivitu vůči lidské erytrocytární acetylcholinesterase (AChE) a plazmové butyrylcholinesterase (BChE) a cytotoxictě vůči vybraným 9 nádorovým liniím. Zajímavou cholinesterasovou aktivitu vykazoval ethyl- acetátový extrakt C. cyanus, který selektivně inhiboval BChE (IC50 BChE = 22,62 ± 3,62 µg/ml; IC50 AChE = 221,50 ± 44,56 µg/ml). Ostatní ethyl-acetátové a ethanolové extrakty dalších vybraných druhů rodu Centaurea byly vůči...
Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách a jejich vliv na československou retribuci
Beránek, Jan ; Šouša, Jiří (oponent)
Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách a jejich vliv na československou retribuci - Abstrakt a klíčová slova Tématem předkládané disertační práce je fenomén tzv. Zónových procesů, tedy procesů s nacistickými zločinci, které proběhly těsně po skončení bojů II. světové války na území jednotlivých okupačních zón rozděleného Německa ve výlučné (eventuálně sdílené) jurisdikci některé ze čtyř okupačních mocností (Francie, Sovětský svaz, Spojené státy americké a Velká Británie). Prvním cílem této práce je analyzovat procesní programy realizované v jednotlivých okupačních zónách a na základě těchto dílčích analýz získat zobecněnou charakteristiku každého z programů. Druhým cílem je pak provedení komparace jednotlivých zónových procesních programů mezi sebou navzájem. Za třetí cíl se dá označit zodpovězení otázky zda, a případně v jaké míře, se vzájemně ovlivňovaly zónové programy procesů s nacistickými zločinci a retribuční programy realizované na území Československa. V první kapitole jsou rozebrány historické základy soudních procesů proti osobám podezřelým ze spáchání válečných zločinů a jiných zločinů dle mezinárodního práva, jakož i teoretická východiska a okolnosti, které vedly ke vzniku procesních programů v samostatné jurisdikci jednotlivých spojeneckých mocností. Druhá až pátá kapitola se pak...
Analysis of antibiotic administration in open appendectomies in pediatric patients.
Šugrová, Kristína ; Rejmanová, Anna (vedoucí práce) ; Šorf, Aleš (oponent)
Analýza podávania antibiotík pri otvorených apendektómiách v populácii detských pacientov Autor: Kristína Šugrová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cieľ: Apendicitída predstavuje najčastejšiu indikáciu k chirurgickému brušnému výkonu v populácii detských pacientov. V prípade komplikácií, ktoré zahŕňajú absces, periapendikulárny infiltrát alebo perforáciu s peritonitídou môže ísť až o život ohrozujúce ochorenie. Cieľom práce bolo zanalyzovať podávanie antibiotík (ATB) ako v profylaxii akútnej apendicitídy, tak aj v liečbe komplikovaných apendicitíd pri otvorených apendektómiách v populácii detských pacientov. Ďalším cieľom bolo porovnať podávanie ATB pred a po zavedení doporučeného postupu nemocnice (DPNM). Následne sledovať výskyt komplikácií a dĺžku hospitalizácie a ich súvislosť s podávaním ATB a ďalšími rizikovými faktormi. Metodika: Bola vykonaná unicentrická retrospektívna prierezová štúdia. Sledovaní boli pacienti ≤ 18 rokov, ktorí v rokoch 2014 - 2020 podstúpili otvorenú apendektómiu na Klinike detskej chirurgie a traumatologie vo fakultnej nemocnici v Hradci Králové. Sledované údaje o pacientoch, podávaných ATB a chirurgickom...
Vliv akupunktury na osobní pohodu pacientů s chronickým onemocněním
Šádková, Anna ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Švarcová, Eva (oponent)
Vliv akupunktury na osobní pohodu pacientů s chronickým onemocněním Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Student: Anna Šteflová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Úvod: Zájem pacientů o tradiční čínskou medicínu (TCM) v České republice stoupá a je zapotřebí kriticky vyhodnocovat její přínos u jednotlivých diagnóz, aby bylo možné vyvozovat závěry ohledně jejího využití v klinické praxi. Cíl práce: Vyhodnotit vliv akupunktury s dalšími metodami TCM na osobní pohodu a subjektivní míru bolesti u pacientů s muskuloskeletálními problémy. Metodika: Osobní pohoda pacientů před terapií pomocí TCM a po ní byla hodnocena pomocí validovaného dotazníku WEMWBS (Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale) a subjektivní míra bolesti před terapií a po ní byla zjišťována pomocí VAS (vizuální analogová škála). Změna osobní pohody a subjektivní míry bolesti byla vyhodnocovány nejdřív pro celý soubor pacientů s muskuloskeletálními problémy a následně pro podskupiny pacientů rozdělené podle typu muskuloskeletálních problémů (dle Mezinárodní klasifikace nemocí) a podle intenzity bolesti na začátku terapie. Pacienti podstupovali terapii v Česko-čínském centrum TCM Fakultní nemocnice Hradec Králové. Data byla analyzována v programu...
Analysis of antibiotic administration in laparoscopic appendectomies in pediatric patients.
Opatovská, Tamara ; Rejmanová, Anna (vedoucí práce) ; Malá, Kateřina (oponent)
Analýza podávania antibiotík pri laparoskopických apendektómiách v populácii detských pacientov Autor: Tamara Opatovská Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Domecký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a ciele: Apendicitída patrí medzi najčastejšie akútne diagnózy v pediatrickej populácii. Nesprávna diagnóza, zle vykonávaná antibiotická profylaxia (AP) alebo liečba môžu viesť k život ohrozujúcim komplikáciám ako perforácia, peritonitída, periapendikulárny infiltrát alebo absces. Cieľom tejto štúdie bolo zanalyzovať podávanie antibiotík (ATB) v rámci profylaxie pred apendektómiou ako aj v rámci terapie komplikovaných apendicitíd v detskej populácii a získané výsledky medzi sebou porovnať. Konkrétne boli porovnávané 2 obdobia - pred a po zavedení doporučeného postupu nemocnice (DPN; 22. 06. 2017). Čiastkovým cieľom štúdie bolo identifikovať faktory, ktoré u sledovanej populácie ovplyvnili výskyt komplikácií a dĺžku hospitalizácie. Metodika: Unicentrická retrospektívna prierezová štúdia prebiehala na Klinike detskej chirurgie a traumatológie vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové. Údaje boli zbierané od roku 2014 do roku 2020. V štúdii boli zahrnutí pacienti mladší 18 rokov, ktorí podstúpili...

Rigorózní práce : Nalezeno 15,457 záznamů.   začátekpředchozí21 - 30dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.