Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 15,457 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design, synthesis and evaluation of heterocyclic compounds with potential antimicrobial activity IV
Fekri, Amir Hossein ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Miletín, Miroslav (oponent)
(Czech) Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Název: Návrh, syntéza a hodnocení heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobní aktivitou IV Kandidát: Amirhossein Fekri Školitel: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Konzultant: Mgr. Vinod S. K. Pallabothula Tuberkulóza zůstává celosvětově jednou z nejsmrtelnějších infekčních nemocí způsobených jediným infekčním agens, rychlý růst rezistence na antituberkulotika brání úspěšné kontrole a léčbě TBC po celém světě, což je výzvou pro vědeckou komunitu, aby vyvinula nová léčiva ke zlepšení v současnosti dostupné léčby. Tato diplomová práce představuje návrh, syntézu a biologické hodnocení dvou sérií sloučenin včetně cyklizovaných (pyrazin-oxazinon) a karboxamidových derivátů jako potenciálně aktivních antimykobakteriálních látek sdílejících společný strukturní fragment pyrazinového jádra, které by mohly potenciálně cílit na mykobakteriální aspartát dekarboxylázu (PanD) a prolyl-tRNA syntetázu (mtProRS). Syntézy finálních sloučenin bylo dosaženo prostřednictvím jednotlivých reakčních kroků zahrnujících acylaci methyl-3-aminopyrazin-2-karboxylátu pro přípravu běžného meziproduktu, který byl následně použit pro syntézu finálních sloučenin. Všechny konečné sloučeniny byly analyzovány...
Hodnocení racionality předepisování vybraných potenciálně nevhodných léčiv u ambulantních geriatrických pacientů (II.)
Želivská, Nela ; Fialová, Daniela (vedoucí práce) ; Pokladníková, Jitka (oponent)
Instituce/Katedra: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie Název diplomové práce: Hodnocení racionality předepisování vybraných potenciálně nevhodných léčiv u ambulantních geriatrických pacientů (II.) Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. Autor: Nela Želivská Úvod: Procentuální zastoupení geriatrických nemocných v populaci stále narůstá, a tím narůstá i význam a potřeba poznatků racionální geriatrické farmakoterapie v každodenní klinické praxi. U geriatrických nemocných je velmi častá polymorbidita a polyfarmakoterapie, z tohoto důvodu je potřebné i pravidelně revidovat lékové režimy ve stáří a řešit potenciální lékové problémy. Kritéria potenciálně nevhodných léčiv ve stáří (PIMs, z angl. "potentially inappropriate medications in the aged") byla definovaná expertními skupinami jako pomocný nástroj, který má zvýšit racionalitu lékové preskripce u seniorů. Rizikovost PIMs ve vyšším věku často převažuje nad jejich přínosem nebo neexistuje dostatek vědeckých důkazů o dostatečné účinnosti/bezpečnosti těchto léčiv ve stáří, z tohoto důvodu by mělo být užití PIMs u seniorů limitováno a jejich racionalita předepisování pravidelně sledována. Tato diplomová práce navazuje na diplomovou práci R. Leštiny pod názvem "Hodnocení...
Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezece
Strnadová, Kateřina ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název: Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezce. Cíle: Cílem diplomové práce je navázat na práci bakalářskou a rozvinout její cíle. Výzkum je zaměřený na zjišťování hormonálních změn v krvi před výkonem, bezprostředně po výkonu a 15min po zklidnění, v závislosti na stylu jištění a osobnostním profilu lezkyň. Hormonální změny jsme porovnávali při výkonu na dvou lezeckých cestách stejné obtížnosti a profilu při rozdílmém způsobu jištění. Metody: Výzkumný randomizovaný soubor tvořil deset žen, lezkyň, které přelézaly dvě lezecké cesty stylem OS (on sight) na úrovni maximalního úsilí. Jedna z cest byla přelézaná při "cvakání" postupového jištění, oproti druhé cestě, která byla zdolávaná při vynechávání postupového jištění. Výzkum byl proveden pomocí odběru žilní krve z v. brachialis a odstředěním krevní plazmy z odebrané krve. Laktát byl stanovován na přístroji Siemens Adria 1800 v rutinní laboratoři, serotonin byl stanoven pomocí LS-MS/MS s gradientovou elucí. Katecholaminy byly stanoveny pomocí LS-MS/MS s izokratickou elucí. Dále bylo použito dotazníkové šetření skládající se ze tří psychologických dotazníků (DMV, RCAI, Eysenckův osobnostní dotazník). Dotazníky byly vyhodnoceny dle příslušných skórovacích tabulek....
Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich biologická aktivita
Klíčová, Anna ; Hošťálková, Anna (vedoucí práce) ; Chlebek, Jakub (oponent)
Klíčová A.: Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich biologická aktivita. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018. Školitel: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. Klíčová slova: Liriodendron tulipifera, sekundární metabolity, alkaloidy, biologická aktivita Alzheimerova choroba (Alzheimer's disease, AD) je nejčastější formou demence. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, které doprovází kognitivní poruchy v kombinaci s afázií, apraxií nebo poruchami výkonných funkcí, které později vedou ke zhoršení pracovních či sociálních schopností. Prozatím neexistuje kauzální léčba tohoto onemocnění a tak probíhá intenzivní výzkum nových látek. Momentálně jsou dostupná léčiva zpomalující postup tohoto onemocnění, mezi ně se řadí i látky přírodního původu. Při předběžném testování vykázal alkaloidní extrakt ze dřeva Liriodendron tulipifera L. inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterasám, a proto byl vybrán pro izolaci alkaloidů a jejich dalšímu zkoumání. Izolace probíhala nejdříve pomocí sloupcové chromatografie se stupňovitou elucí. Pro izolaci jednotlivých alkaloidů byla použita preparativní TLC. Následná identifikace alkaloidů probíhala za pomoci strukturních analýz s využitím NMR a MS. Byla naměřena i...
Ideál či zrcadlo? Principy a ideje Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960 a jejich odraz v trestním a občanském právu
Blažková, Tereza ; Šouša, Jiří (oponent)
- Ideál či zrcadlo? Principy a ideje Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960 a jejich odraz v trestním a občanském právu. Předkládaná práce s názvem "Ideál či zrcadlo? Principy a ideje Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960 a jejich odraz v trestním a občanském právu" se zabývá problematikou ústavního vývoje na našem území po roce 1945. Práce má několik rovin. Zkoumá roli ústavy v procesu vytváření dalších právních předpisů a klade si otázky po roli ústavy ve společnosti ve vztahu k jejímu ideovému zakotvení. Zaměřuje se také na zkoumání vlivů komunistické ideologie v ústavním právu, zejména v procesu přijímání ústavy. Práce také postihuje roli ústavních hodnot v rámci kodifikačních procesů, které následovaly po přijetí Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960. Jako příklad těchto kodifikačních procesů bylo zvoleno právo trestní a právo občanské. Koncepčně je práce rozdělena do čtyřech základních kapitol. První část práce zahrnuje vymezení tématu, včetně metodiky, a nastiňuje též použité prameny a podklady pro zpracování disertační práce. Vzhledem k vymezení tématu pojednává také o vniku a podstatě směru marxismu-leninismu a jeho filozofie. Druhá část je věnována Ústavě 9. května, a tomu jakým způsobem se odrazily její myšlenkové základy v trestním a občanském právu, tedy v klíčových právních odvětvích,...
Analysis of drug administration by nurses in health facility VIII
Vaclaviková, Iveta ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Šorf, Aleš (oponent)
Analýza podávania liečiv zdravotnými sestrami v zdravotníckom zariadení VIII Autor: Iveta Vaclaviková Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: Mgr. Ondřej Tesař Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cieľ: Liekové pochybenia významnou mierou prispievajú k výskytu nežiadúcich udalostí, ktoré môžu mať dopad na zdravie pacienta. Cieľom tejto práce bolo analyzovať podanie liečiv zdravotnými sestrami pacientom hospitalizovaným v jednom zo štyroch sledovaných zdravotníckych zariadení v Juhočeskom kraji na oddelení chirurgickom, internom a oddelení následnej starostlivosti. Metodika: Táto diplomová práca je súčasťou observačne intervenčnej štúdie, prebiehajúcej v rokoch 2020-2023. Pozorovanie prebiehalo na oddeleniach interných, chirurgických a oddeleniach následnej starostlivosti. Zber dát prebiehal od 23. mája do 26. mája 2022 multidisciplinárnym tímom tvoreného farmaceutom a zdravotnou sestrou formou priameho pozorovania. Zbierané boli nasledovné dáta: informácie o pacientovi (napr. pohlavie, vek a všetky užívané liečivá), informácie o zdravotnej sestre, ktorými boli liečivá podávané (napr. vek, dĺžka praxe, najvyššie dosiahnuté vzdelanie) a informácie zaznamenané pri vlastnom podaní liečiv (napr. dodržiavanie...
Assessment of the intake of vitamins in pregnant women
Tkáčiková, Jana ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Kudláčková, Zděnka (oponent)
1. ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Študent : Jana Tkáčiková Školiteľ: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov diplomovej práce: Hodnotenie príjmu vitamínov u tehotných žien Teoretický úvod a cieľ práce: Témou diplomovej práce je výživa u žien v období gravidity. Cieľom práce bolo hodnotenie príjmu vitamínov u tehotných žien. A následné porovnávanie získaných výsledkov v rámci období s doporučenými dennými dávkami (DDD) a taktiež zhodnotenie ako pridanie suplementácie k strave ovplyvnilo príjem vitamínov. Metódy: V priebehu štúdie bolo vyšetrovaných 10 tehotných žien, ktorých gravidita prebiehala fyziologicky. Pozorované ženy boli vo vekovom rozmedzí 25 - 30 rokov a ich vyšetrovanie prebiehalo v troch obdobiach a to G1 (17. - 27. týždeň tehotenstva), G2 (28. - 35. týždeň tehotenstva) a G3 (36. - 38. týždeň tehotenstva). Štúdia prebiehala v období od februára 2020 do januára 2021. Hodnotený bol príjem jednotlivých vitamínov vždy priemerne za 1 týždeň. Zisťovali sme tiež príjem suplementácie. Získané údaje boli ďalej spracovávané pomocou počítačových programov NutriDan a Microsoft Office Excel 2019. Výsledné hodnoty boli porovnávané s DDD. Výsledky: Výsledné hodnoty ukázali, že príjem väčšiny vitamínov v období gravidity bez započítanej...
Analýza možností ovlivnění antibiotické profylaxe v ortopedii na základě zánětlivých markerů
Preiss, Přemysl ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Analýza možnosti ovlivnění antibiotické profylaxe v ortopedii na základě zánětlivých markerů Autor: Přemysl Preiss Vedoucí: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Domecký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Endoprotetické operace jsou náročné ortopedické operace zřídka spojené s komplikacemi, které však mohou být fatální. Jednou z nich je periprotetická kloubní infekce (PJI), jejíž riziko lze snížit antibiotickou profylaxí (AP). Cílem práce bylo v teoretické části popsání trendů u endoprotetických operací kolena a kyčle, jejich komplikací a možnosti diagnostiky. Cílem praktické části bylo u těchto pacientů analyzovat prognostické vlastnosti vybraných laboratorních parametrů na pooperační infekce, resp. pooperační komplikace. Metodika: Tato prospektivní studie začala v březnu roku 2020 a sběr dat probíhal do 28. 3. 2022 na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pacienti, kteří byli zahrnuti do studie, splňovali vstupní kritéria, tj. věk ≥ 18 let, pacient podstupující totální endoprotézu kyčle nebo kolena v období studie a vyjádření informovaného souhlasu se studií. Data byla shromažďována ze zdravotnické dokumentace pacientů a nemocničního informačního systému. Data zahrnovala informace o:...
The acute effect of percusive therapy on postural stability and muscle activation in people with chronic ankle instability and controls
Michal, Lukáš ; Hank, Mikuláš (vedoucí práce) ; Šorfová, Monika (oponent)
Název: AKUTNÍ ÚČINEK PERKUSNÍ TERAPIE NA POSTURÁLNÍ STABILITU A AKTIVACI SVALŮ U OSOB S CHRONICKOU NESTABILITOU KOTNÍKU A U Předměty masážní pistole ). Tato relativně snadno dostupná forma automasáže uvolněním měkkých tkání, zlepšením rozsahu pohybu přímou aktivací masírovaných svalů před nebo po fyzické aktivitě Svalové napětí bylo spojen nestabilitou a vyšším rizikem zranění dolních končetin. Stále však chybí důkazy o účincích perkusní terapie na posturální stabilitu a aktivaci svalů u osob v rámci různých muskuloskeletálních onemocnění, jako je chronická nestabilita kotníku (CAI), kde může být ohrožena posturální stabilita S každou distorzí nebo luxací kotníku se zvyšuje možnost opětovného výskytu tohoto typu zranění, stejně jako s tím spojené o narušení běžných stereotypů. Chronická nestabilita kotníku může být mimo jiné pádným důvodem pro absenci pohybových aktivit, s nimiž je spojeno mnoho faktorů udržujících zdraví. Cílem tohoto í stabilitu a aktivaci svalů při studie. Počet účastníků byl stanoven pomocí s předpokládanou střední velikostí účinku F2 = 0,15; s hladinou významnosti α = 0,05 a β = 0,8) na . Záměrné rozdělení účastníků do 2 skupin (skupina 1 Úvodní měření 30sekundového testu posturální stability na tlakové plošině FootScan (FS) před a po aplikaci otevřenýma očima zavřenýma očima (CE),...

Rigorózní práce : Nalezeno 15,457 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.