Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Nalezeno 29,234 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zavedení nového produktu na trh
Zugarová, Veronika
Zugarová, V., Zavedení nového produktu na trh. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá ověřením životaschopnosti produktu na trhu v oblasti IT řešení. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení metodiky "Lean Startup" spolu s popisem nástrojů, které jsou použity ve vlastní práci. V úvodu vlastní práce je specifikován výchozí "Lean Canvas" a "Value Proposition Canvas", na jehož základě je definován experiment a hypotéza, která je pomocí kvalitativního výzkumu testována a validována. Výstupem práce je návrh vhodné marketingové strategie pro další postup při uvádění nového produktu na trh.
Návrh loadbalancingu a firewallové politiky pro aplikační servery ve veřejném cloudu
Zostal, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem loadbalancingu a firewallové politiky pro aplikační servery ve veřejném cloudu. Práce zahrnuje seznámení s dostupnými možnostmi jak pro loadbalancing, tak pro filtrování provozu. Další částí práce je analýza stávajícího řešení síťové infrastruktury a návrh její úpravy za pomoci loadbalancingu a firewallové politiky. Upravená síťová infrastruktura je následně otestována v laboratorním prostředí.
Kupní smlouva a způsoby jejího uzavírání
Zmrzlý, David
Zmrzlý, D. Kupní smlouva a způsoby jejího uzavírání. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Tato bakalářská práce se věnuje kupní smlouvě a způsobu jejího uzavírání. Zabývá se zde úpravou kupní smlouvy v Novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a hodnotí se dopad této úpravy na potřeby praxe. Jsou zde taktéž zahrnuty ekonomické souvislosti související s uzavíráním kupní smlouvy a dále rozbor konkrétní rámcové kupní smlouvy.
Role malých a středních podniků v rozvoji venkovského regionu
Zlámalová, Miriam
Zlámalová Miriam. Role malých a středních podniků v rozvoji venkovského regionu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce je zaměřena na definování a zhodnocení role malých a středních podniků v rozvoji venkovského regionu; mikroregionu Kroměřížsko. Je zde provedena analýza struktury MSP ve vybraném venkovském regionu. Dále je definováno, jak se MSP zapojují do rozvoje obce. Na základě analýzy primárních a sekundárních dat jsou navržena doporučení, které by měly vést ke zlepšení činnosti malých a středních podniků a tím i k rozvoji celé oblasti.
Monitorovací systém Zabbix pro dohled serverových služeb
Zjavka, Marek
Zjavka, M. Monitorovací systém Zabbix pro dohled serverových služeb. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017 Tato práce se zabývá problematikou monitorování počítačových síti s konkrétním zaměřením na serverové služby. Cílem je nakonfigurovat monitorovací systém Zabbix pro potřeby dohledu administrátoru sítě komerční polečnosti nad Windows infrastrukturu. Na síťovém modelu jsou v rámci testovacího systému vytvořené šablony, které obsahují požadované prvky, grafy, triggery a doplňující skripty. Po jejich otestování jsou importováni do produkčního systému a zavedeny do reálného provozu. Celý projekt je zhodnocen z ekonomického hlediska.
Zhodnocení systému financování fakultních nemocnic v České republice
Zimmerová, Kateřina
Diplomová práce se zabývá systémem financování nemocnic v České republice, konkrétně se práce zaměřuje na fakultní nemocnice. V první části je popsán systém zdravotnictví v České republice, financování zdravotní péče a systém financování DRG. Druhá část práce se skládá z analýzy současného stavu lůžkové péče a zhodnocení financování fakultních nemocnic, které je postaveno na finanční analýze fakultních nemocnic a určení jejich finančního zdraví. Závěrečná část práce obsahuje návrhy a doporučení pro zvýšení efektivity fakultních nemocnic.
Data path definition in software defined networks
Zima, Jan
Tato závěrečná práce se zabývá vizualizací softwarově definovaných sítí založených na OpenFlow a definicí vlastních datových cest. Za tímto účelem byla vyvinuta aplikace s názvem Visdan. Ta poskytuje vizualizaci připojené sítě a umožňuje uživateli definovat vlastní datové cesty v síti pomocí zmíněné grafické vizualizace. Tato práce nabízí obsáhlý popis sítí založených na OpenFlow, a může tak sloužit jako úvod do softwarově definovaných sítí. Visdan je ukázkou jednoho z přístupů k programování aplikací pro tyto sítě.
Corporate desing pro začínající minipivovar
Zelinková, Zuzana
Bakalářská práce se věnuje tvorbě jednotného vizuálního stylu pro začínající minipivovar. Teoretická část shrnuje základní pojmy managementu, marketingu, navržení jednotného vizuálního stylu a firemního designu. Praktická část se věnuje analýze konkurence a analýze budoucímu podniku, navržení corporate designu a marketingové komunikaci. Obsahuje návrh loga, webové stránky a propagačních materiálů pro podporu prodeje, aj.
Faktory ovlivňující výši průměrné mzdy
Zámková, Nikola
Odměňování je významná činnost z pohledu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Mzda je podstatným zdrojem příjmu jedince nebo rodiny. Na velikost mzdy má vliv mnoho faktorů. Hlavním cílem této práce je identifikace faktorů, které ovlivňují výši průměrné mzdy. Cíle bude dosaženo prostřednictvím konstrukce vhodných ekonometrických modelů. Vysvětlující proměnné budou zvoleny na základě zpracovaného literárního přehledu. Dílčím cílem práce je ověření existence mzdového rozdílu mezi muži a ženami. V praktické části budou sestaveny modely s odlišností podle pohlaví a vzdělání. U všech modelů budou testovány klasické lineární předpoklady regresního modelu. Výsledky modelů budou srovnány a následně budou interpretovány vlivy na průměrnou mzdu.
Odporučenie rozvoja společenskej zodpovednosti internetového obchoda s kozmetikou
Zámečníková, Iveta
Zámečníková, I. Doporučení rozvoje společenské odpovědnosti internetového obchodu s kosmetikou. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností firem. Jejím cílem je navrhnout doporučení pro rozvoj společensky odpovědných aktivit v internetovém obchodě s kosmetikou Notino. V literární rešerši je popsán koncept společenské odpovědnosti a pojmy s ním související. Vlastní práce je zaměřena na analýzu společenské odpovědnosti firmy Notino na základě dostupných informací a informací získaných pomocí kvalitativních rozhovorů. S pomocí informací získaných z analýzy a výsledků dotazníkového šetření jsou navrženy konkrétní aktivity pro rozvoj společenské odpovědnosti ve firmě.

Mendelova univerzita v Brně : Nalezeno 29,234 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.