Disertační práce

Disertační práce Nalezeno 24,486 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití detekce cirkulujících a diseminovaných nádorových buněk v léčbě a diagnostice solidních tumorů
Eliášová, Petra ; Bobek, Vladimír (vedoucí práce) ; Adámek, Svatopluk (oponent) ; Svobodová, Pavla (oponent)
Úvod: Cirkulující nádorové buňky (CTC) a diseminované nádorové buňky (DTC) jsou zodpovědné za rozvoj metastazování nádorů. Detekce CTC z periferní krve (tzv. liquid biopsy) může přispět k diagnostice a volbě terapie u pacientů, u kterých není možné získat vzorky nádorové tkáně při chirurgickém zákroku. Obdobně monitorování efektu chirurgické léčby pomocí CTC a záchyt časné rekurence nádorového onemocnění představují další možnosti jejich využití. Cíle: Cílem práce bylo izolovat CTC/DTC z krve či peritoneální laváže pacientů s různými druhy solidních tumorů a následně se pokusit o jejich kultivaci in vitro a cytomorfologickou charakterizaci. Práce měla zodpovědět následující hypotézy: I. Vyskytují se CTC u různých druhů solidních tumorů? II. Odráží se ve výskytu CTC stadium nádorového onemocnění? III. Lze využít CTC k molekulární charakterizaci nádorového onemocnění? IV. Je možné vizualizovat CTC/DTC ve viabilním stavu? Metodika: CTC/DTC detekce proběhla celkem u 288 pacientů v průběhu chirurgické či systémové léčby: u 24 s karcinomem pankreatu, 165 s karcinomem prsu, 98 s kolorektálním karcinomem a u 1 s neuroendokrinním tumorem (NET) tenkého střeva. Pro obohacení CTC byl použit separační protokol založený na velikosti buněk. Po jednoduché filtraci krve přes polykarbonátovou membránu s póry byly...
Charakterizace antibakteriálního potenciálu nově syntetizovaných látek a bakteriálních společenství
Diepoltová, Adéla ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Pávková, Ivona (oponent) ; Palyzová, Andrea (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Doktorský studijní program: Xenobiochemie a patobiochemie Kandidát: Mgr. Adéla Diepoltová Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Konzultantka: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název disertační práce: Charakterizace antibakteriálního potenciálu nově syntetizovaných látek a bakteriálních společenství Úvod předložené disertační práce je zasvěcen problematice antimikrobní rezistence, která představuje jednu z největších současných hrozeb celosvětového zdravotnictví. Ke kritické úrovni této situace přispívá celá řada faktorů. Kromě nepopiratelného lidského přičinění stojí za tak závažným stavem samotné mikroby, například bakterie skupiny ESKAPE, jež disponují celou řadou rezistenčních mechanismů. Jedním z významných mechanismů rezistence je, mimo jiné, schopnost tvorby mikrobiálních biofilmů. Pro co největší přínos studia anti-biofilmové aktivity nových antimikrobních látek je nezbytné využívat relevantních a reprodukovatelných metod pro tvorbu biofilmů in vitro, tj. robustních biofilmových biomas s charakteristikami, které reprezentují mechanismy adaptivní rezistence (přítomnost extracelulární polymerní matrice, typická architektura maturovaného biofilmu atd.). Vlastnosti požadovaného biofilmu jsou silně...
Use of ionic liquids for preparation of epoxy materials
Rebei, Marwa ; Beneš, Hynek (vedoucí práce) ; Machotová, Jana (oponent) ; Polášková, Martina (oponent)
Epoxidové pryskyřice představují důležitou skupinu reaktoplastů, široce používaných jako nátěrové hmoty, licí pryskyřice v elektronice, matrice strukturních kompozitů atd., a to díky svým výhodným vlastnostem, jako je silná adheze, vysoká chemická a elektrická odolnost a dobrá zpracovatelnost. Nevýhodou jsou jejich nároky na vytvrzování, související s dlouhými vytvrzovacími cykly a potřebou specifických katalyzátorů (například organokovové sloučeniny a komplexy či využití tzv. metal-organic framework, MOF, struktur), které jsou dostatečně aktivní až při vysokých reakčních teplotách. Ve většině případů jsou tyto katalyzátory toxické či vyžadují použití organických rozpouštědel. V důsledku toho jsou zkoumány alternativní netoxické katalyzátory/iniciátory, které podporují dobře kontrolovatelné a rychlé vytvrzování za mírných podmínek, a přitom vedou k vytvoření kovalentních sítí s vynikajícími termomechanické vlastnosti. V této práci byly studovány tři různé reakce otevření epoxidového kruhu vyvolané různými typy imidazoliových iontových kapalin. První kapitola (4.1) pojednává o stupňovité polymeraci mezi epoxidovou pryskyřicí a dikarboxylovou kyselinou v přítomnosti imidazoliových iontových kapalin, která se prováděla za mírných podmínek (T = 80-120 řC). Bylo prokázáno, že iontová kapalina působí...
Překrývání neurodegenerativních chorob: Neuropatologické, molekulárně-genetické a klinické korelace
Jankovská, Nikol ; Matěj, Radoslav (vedoucí práce) ; Mandys, Václav (oponent) ; Němejcová, Kristýna (oponent)
Disertační práce se zabývá neurodegenerativními onemocněními z neuropatologického pohledu, nicméně veškeré mikromorfologické nálezy koreluje s výsledky genetických imunologických vyšetření, stejně jako klinickým nálezem a případně výs pomocných především EEG a První část práce je věnovaná přehlednému rozdělení aktuálně rozeznávaných neurodegenerativních onemocnění s poznámkami typickému neuropatologickému obrazu, klinické symptomatologii i případné genetické zátěži. V další části jsou postupně rozebírány cíle, metody a výsledky sedmi prvoautorských publikací, ve kterých jsme se zaměřili aterální sklerózu a komorbidní neurodegenerativní onemocnění jako taková Závěr shrnuje důležité poznatky ze sepsaných článků a informuje o možném významu v neurodegenerativních chorob ante mortem. Klíčová slova: neurodegenerativní onemocnění; komorbidní neurodegenerace; Alzheimerova - Gerstmannův-Sträusslerův- Scheinkerův syndrom
Psychologické a elektrofyziologické aspekty spánkové obrny
Kliková, Monika ; Bušková, Jitka (vedoucí práce) ; Šonka, Karel (oponent) ; Ptáček, Radek (oponent)
Souhrn Disertační práce se zabývá fenoménem spánkové obrny, která je charakterizována tranzitorní poruchou volní hybnosti a fonace vázané na přechod spánku a bdění. Bývá doprovázena děsivými, mnohdy multisenzorickými halucinacemi s intenzivním prožitkem strachu a úzkosti. Vlastní empirická práce je rozdělena do čtyř studií, jejichž předmětem jsou psychologické a elektrofyziologické aspekty spánkové obrny. Cílem je popsat psychologické faktory, které ovlivňují výskyt spánkové obrny a doprovodných jevů, jako jsou obsahy halucinací a emoční prožívání. Navazující studie se zaměřuje na porovnání makrostrukturálních a mikrostrukturálních charakteristik spánku jedinců s opakujícími se epizodami spánkové obrny a zdravé kontrolní skupiny, a to včetně výsledků spektrálních analýz EEG aktivity mozku v průběhu REM spánku. Zjistili jsme, že osobnostní vlastnosti (především hranice osobnosti a absorpce osobnosti) mohou ovlivňovat charakter epizod spánkové obrny. Potvrdili jsme souvislost mezi výskytem spánkové obrny a nočními můrami, jejichž přítomnost je signifikantním prediktorem frekvence spánkových obrn. Ačkoliv je tato obrna nejčastěji spojována s intenzivním prožitkem strachu, mohou být její epizody - i přes jeho přítomnost - prožívány jako příjemné. Příjemný prožitek epizod spánkových obrn je spojený s osobnostní...
Analysis of mutual interactions of the human multifactor complex components in translation initiation
Prilepskaja, Terezie ; Valášek, Leoš (vedoucí práce) ; Demo, Gabriel (oponent) ; Mašek, Tomáš (oponent)
Hlavním úkolem eukaryotické iniciace translace je rozpoznání správného start kodonu. Start kodon určuje nejen pozici, z které je zahájená translace proteinu, ale rovněž čtecí rámec, ve kterém je dekodována sekvence proteinu. Přesnost rozeznání start kodonu je řízena pomocí iniciačních faktorů a jejich vzájemnými interakcemi. Jeden z nich, největší, je nazýván eukaryotická iniciační factor 3 (eIF3). Přesný mechanismus, jakým eIF3 ovlivňuje přesnost rozpoznání start kodonu není známý. Zde jsme pomocí CryoEM, formaldehydem zasítěných gradientů a řady biochemických metod objasnila vliv jednotlivých lidských eIF3 podjednotek na tento komplikovaný proces. Moje práce a práce našich spolupracovníků zejména ukázala, že eIF3d podporuje vazbu eIF3 na ribozom na začátku iniciace translace a že minimalistický eIF3 subkomplex (YLC- komplex podobný kavasinkovému eIF3) má zachované základní funkce eIF3 jako je sestavení 43S preiniciačního komplexu a navázání mRNA. Další studie ukázala, že lidské eIF3c je zapojeno do vylaďování přesnosti rozeznání start kodonu, jelikož snížení hladiny eIF3c způsobuje kodon specifické snížení přesnosti rozpoznání start kodonu a zvýšení množství eIF5; eIF5 je společně s eIF1, 1A a 2 jedním z hlavních faktorů v ovlivňující tento proces. Objevila jsem, že eIF3 váže eIF5 špičkou svého...
Essays on Research Reproducibility in Economics
Buliskeria, Nino ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Furukawa, Chishio (oponent) ; Reed, William Robert (oponent) ; Brodeur, Abel (oponent)
Tato disertační práce přispívá k pokračující debatě o důvěryhodnosti empiric- kého výzkumu v ekonomii, která začala kritikou selektivních postupů při výběru modelů Edwardem Leamerem na počátku 80. let. Tato práce se proto prostřednic- tvím série podrobných analýz zabývá klíčovými problémy meta-výzkumu, repliko- vatelností a rozšíření publikačních zkreslení a p-hackingu v akademickém výzkumu. První studie se vrací k vlivné analýze Burgesse a Pandeho o dopadu státem iniciovaného rozšiřování bankovních poboček do chudých oblastí Indie na míru chu- doby. Odhaluji, že údajný významný efekt nových poboček se výrazně sníží, pokud vezmeme v úvahu komplexnější analýzu politických změn v daném období. Toto zjištění podtrhuje nutnost zohlednění vlivů vnější politiky, aby byla zajištěna ro- bustnost empirických výsledků. Druhá část analyzuje indexy nejistoty hospodář- ské politiky (EPU) z Německa, Francie, Itálie, Španělska a Spojeného království a zjišťuje, že dlouhodobé trendy v těchto indexech pramení spíše z metodologických rozhodnutí při tvorbě indexu než ze skutečné ekonomické nejistotě. Použitím al- ternativních normalizačních technik tato studie ukazuje, jak takové metodologické nuance mohou vést k výrazně odlišným interpretacím ekonomických jevů, jako je Brexit nebo pandemie COVID-19. Poslední část...
Oppression versus Empowerment: A Philosophical Analysis of Female Participation in Sport
Howe, Olivia Rose ; Parry, Silvan James (vedoucí práce) ; Schneider, Angela (oponent) ; Edgar, Andrew (oponent)
Název: Útlak versus posílení postavení žen: Filosofická analýza účasti žen ve sportu Cíle: Cílem této práce je na základě knihy feministické filosofky Simone de Beauvoir Druhé pohlaví definovat a kriticky analyzovat, co znamená pojmy "útlak" a "posílení postavení" žen. Zjištění, že útlak žen je systémový, internalizovaný a vykořisťovatelský, jsou aplikována do ženské kategorie ve sportu. Tato diskuse se zaměřuje především na zjištění, zda má sport tendenci utvrzovat útlak žen prostřednictvím svých pravidel a konvencí, kategorizace, finančně a emocionálně vykořisťujících praktik a prostřednictvím nových metod, jako je manipulace se zdravotními údaji. Na základě současných textů z oblasti kinantropologie je rovněž diskutováno téma sportu jakožto zdroje pro posílení postavení žen. Metodologie: Tato práce je čistě teoretickou studií, ve které byly shromažďovány, interpretovány a kriticky hodnoceny informace z filosofických textů, odborných článků, novinových článků a sociálních médií. Tato práce vychází z myšlenek knihy Simone de Beauvoir Druhé pohlaví, která poskytuje důkladnější filosofickou analýzu pojmů "útlak" a "posílení postavení". Práce rovněž vychází z teorie...
Specifika biologie gliálních nádorů vysokého stupně malignity dětského věku
Trková, Kateřina ; Zápotocký, Michal (vedoucí práce) ; Soukup, Jiří (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent)
Specifika biologie gliálních nádorů vysokého stupně malignity dětského věku Abstrakt Nádory centrálního nervového systému představují nejčastější malignitu z řad solidních tumorů dětského věku, přičemž gliomy vysokého stupně malignity tvoří jednu z nejagresivnějších podskupin. Přes pokrok v dětské onkologii zůstává prognóza dětí s gliomy vysokého stupně malignity nepříznivá, což podtrhuje potřebu hlubšího pochopení jejich biologie a vývoje nových terapeutických postupů. Diagnostika dětských nádorů centrálního nervového systému je komplexní a zahrnuje klinické, radiologické a patologické vyšetření, včetně nejnovějších molekulárně biologických technik, které hrají klíčovou roli v přesné klasifikaci a prognóze. WHO klasifikace nádorů centrálního nervového systému z roku 2021 představuje více než 100 histopatologických jednotek, s významným rozšířením znalostí o molekulárních charakteristikách včetně genetických a epigenetických alteracích. Tato disertační práce se zaměřuje na komplexní molekulární charakterizaci kohorty dětských pacientů s gliomy vysokého stupně malignity, identifikaci klíčových onkogenních mutací, sekundárních alterací a methylačních tříd s cílem identifikace nových terapeutických cílů. Byla provedena detailní analýza molekulárních, radiologických a klinických charakteristik radioterapií...
Analýza patogenetických procesů rozvíjejících se u komatózních pacientů po mimonemocniční oběhové zástavě
Kleissner, Martin ; Kettner, Jiří (vedoucí práce) ; Vojáček, Jan (oponent) ; Rokyta, Richard (oponent)
U pacientů v kómatu po mimonemocniční zástavě oběhu chybí dostatečné důkazy pro načasování selektivní koronarografie (SKG) při absenci elevací ST úseku na elektrokar- diogramu, pro optimální tělesnou teplotu při kontrole teploty, a pro protein S100 a regionální saturace mozku měřené spektroskopií v blízké infračervené oblasti k určení neurologické prognózy. Cílem práce bylo porovnat šestiměsíční přežití a neurologický výsledek vyjád- řený na škále Cerebral Performance Category (CPC) u pacientů bez elevací ST úseku indikovaných k emergentní SKG oproti primárně konzervativnímu postupu, šestimě- síční CPC a akutní komplikace podle rozmezí teplot 34 -36 řC oproti 32 - 34 řC během terapeutické hypotermie, a hladiny proteinu S100 a hodnoty regionálních saturací mozku podle šestiměsíčního CPC skóre. Analyzovali jsme prospektivní registr 283 konsekutivních pacientů v bezvě- domí po mimonemocniční zástavě oběhu podstupujících terapeutickou hypotermii. Neurologický stav jsme hodnotili jako nejnižší dosažené CPC v intervalu 72 hodin až šest měsíců po přijetí k hospitalizaci, kdy příznivý stav byl definován jako CPC 1-2, zatímco nepříznivý CPC 3-4. Do analýzy podle cílové teploty během hypotermie byli zařazeni všichni nemocní, do rozboru podle načasování SKG 158 pacientů bez elevací ST úseku, hladina S100 byla...

Disertační práce : Nalezeno 24,486 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.