Original title: Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
Authors: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojů průmyslové dopravy ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Myška, Miroslav ; Ginzel, Hans ; Šturma, Jaromír ; Scholz, Celestýn ; Bartoníček, Ladislav ; Beroun, Stanislav ; Vaňura, Jan ; Fiedlerová, Zdeňka ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Document type: Final reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. Druhá část zprávy (část B) prezentuje výsledky experimentálních měření, jejichž cílem bylo doplnit emisní data ze spalování zemního plynu ve vekoobjemových motorech. Byla realizována další měření zaměřená na studium účinnosti katalytických konvertorů výfukových plynů.
Keywords: air quality; air-quality modelling; automobile transport; city agglomeration; EC directive; emission; immission load; inorganic pollutant; mobile source of pollution; motor vehicle emission; motor vehicle exhaust gas; organic pollutant; risk assessment; road transport; traffic emission; aglomerace městská; doprava automobilová; doprava silniční; emise; emise z dopravy; emise z vozidel motorových; hodnocení rizik; kvalita ovzduší; látka znečišťující anorganická; látka znečišťující organická; modelování kvality ovzduší; směrnice ES; zdroj znečištění mobilní; zátěž imisní
Project no.: VaV/740/3/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L630

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125349


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share