Original title: Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Ekosystémy pánevních oblastí
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Přikryl, Petr ; Vlasák, Petr
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Ve zprávě je uvedeno zhodnocení dosavadní dokumentace vztahující se k území a určité zobecnění devítiletých zkušeností s tvorbou biologicky hodnotných území v oblasti dotčené těžbou. Mapově je zpracována potenciální vegetace pro pět velkých výsypek v sokolovské pánvi včetně zdůvodnění přístupu použitého při mapování. Rozpracováno je detailní (vzorové) řešení 5 modelových území, respektující jejich potenciální další využití tak, aby nedocházelo k rozporům se zájmy ochrany přírody. V přílohách je doložen výskyt řady ohrožených druhů v důlních územích ještě před provedením rekultivací, který by měl být v projektech rekultivací respektován. provedené chemické rozbory dokumentují, že optimální oživení mokřadů a vodních nádrží není podmíněno vždy dosažením co nejkvalitnější vody a naopak, že některé ukazatele kvality vody se u těchto dvou cílů i významně rozcházejí.
Keywords: air temperature; birds; climatic change; discharging hopper; endangered ecosystem; endangered species; hydrological balance; landscape after mining; landscape function; landscape reclamation; landscape recovery; landscape recultivation; methodology; methods; mining effect on environment; North Bohemia Lignite Basin; opencast mining; precipitation; Sokolov region; spoil bank; vegetation; water quality; wetland; druhy ohrožené; ekosystém ohrožený; funkce krajiny; hydrologická bilance; jakost vody; krajina po těžbě důlní; kvalita vody; metodika; metody; mokřad; obnova krajiny; ptáci; rekultivace krajiny; Severočeská hnědouhelná pánev; Sokolovsko; teplota vzduchu; těžba povrchová; vegetace; vliv těžby na ŽP; výsypka
Project no.: VaV/640/3/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E4KKR

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123729


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share