Original title: Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring
Authors: KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Král, Jan
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Činnost v rámci monitoringu spočívala ve sledování vývoje eroze a změn v chemismu povrchové a případně i podzemní vody v závislosti na turistickém ruchu ve vybraných částech Krkonoš. Rozsah prací vycházel ze zkušeností a výsledků získaných v rámci činnosti v I. etapě prací. Získané výsledky z I. etapy prací byly shrnuty ve zprávě „Biosférická rezervace Krkonoše – hydrologický a hydrogeologický monitoring a sledování vývoje eroze – Praha, listopad 2004.“ Ze závěrečné zprávy I. etapy je převzata kapitola „Rešerše nejdůležitější literatury“, která případným zájemcům o další studium problematiky poskytne potřebný přehled co bylo v příslušných vědních oborech publikováno. V této kapitole je rovněž na příkladech ze světa i České republiky demonstrován vliv turistické zátěže na složky životního prostředí.
Keywords: biosphere reserve; environmental impact of recreation; environmental monitoring; hydrogeology; hydrology; load monitoring; national park; NP Krkonoše Mts.; pedology; soil monitoring; soil science; tourism; vegetation monitoring; water monitoring; hydrogeologie; hydrologie; monitorování půdy; monitorování vegetace; monitorování vody; monitorování zátěže; monitorování ŽP; NP Krkonoše; park národní; pedologie; půdoznalství; rezervace biosférická; ruch cestovní; turistika; vliv rekreace na ŽP
Project no.: VaV/630/1/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007FUEZ

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123554


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share