Original title: Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Botanický monitoring
Authors: KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Vítek, Ondřej
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Tato část projektu se zabývala fytocenologickým výzkumem cestních lemů s cílem provést klasifikaci lemových společenstev, vzniklých jako důsledek budování a údržby cest a provozu na nich a zjistit hlavní trendy ve vývoji vegetace. Cílem botanického monitoringu bylo: 1. Na základě zhodnocení opakovaného šetření stanovit typ a rozsah poškození vegetace, změny druhového složení a rozsahu vegetace, 2. Pomocí aktuálních záznamů vegetace vyhodnotit stupeň antropického ovlivnění různých typů vegetace a podíl alochtonních druhů na sledovaných lokalitách ve vztahu k turistické zátěži, případně zhodnotit potenciální citlivost různých společenstev vůči antropickému tlaku. Výsledky jsou rozděleny do částí: A/ Vizuální hodnocení poškození vegetace v důsledku turistiky, B/ Druhové složení cestních lemů, C/ Syntaxonomické zhodnocení cestních lemů, D/ Krátkodobé změny v druhovém složení cestních lemů, E/ Změny v rozšíření lemové vegetace (mapování pomocí GPS), F/ Změny v rozšíření vybraných druhů rostlin (mapování pomocí GPS), G/ Dlouhodobé změny v druhovém složení cestních lemů.
Keywords: biosphere reserve; botanical survey; environmental impact of recreation; environmental monitoring; hydrogeology; hydrology; load monitoring; national park; NP Krkonoše Mts.; pedology; soil monitoring; soil science; tourism; vegetation monitoring; water monitoring; hydrogeologie; hydrologie; monitorování půdy; monitorování vegetace; monitorování vody; monitorování zátěže; monitorování ŽP; NP Krkonoše; park národní; pedologie; průzkum botanický; půdoznalství; rezervace biosférická; ruch cestovní; turistika; vliv rekreace na ŽP
Project no.: VaV/630/1/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007F10K

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123523


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share