Original title: Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
Authors: IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. V rámci biologického modulu se řešily úkoly: Popis biodiversity modelových území, Identifikace klíčových problémových oblastí – potenciálních narušitelů stavu biodiversity a Návrh indikátorů monitorujících stav ekosystémů významných z hlediska ochrany přírody. V rámci socio-ekonomického modulu se hledaly odpovědi na následující otázky: 1. Jaká je role velkoplošného chráněného území v regionálním rozvoji: Analýza byla provedena jednak na základě „objektivních“ dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, jednak z perspektivy lidí žijících v daném území a data popisující reflexi „objektivní“ situace byla získána jednak rozhovory s klíčovými osobnostmi v území, jednak dotazníkovým šetřením na běžné populaci. 2. Jaké je chování správy chráněného území jako instituce, tj. především chování správy vůči ostatním uživatelům území: Informace byly získávány jednak analýzou tisku, rozhovory s klíčovými osobnostmi a formou dotazníkového šetření. Přílohy v elektronické podobě zprávy jsou řešeny jako HTML obsah datového CD.
Keywords: biodiversity; biological diversity; biological diversity conservation; biosphere reserve; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko region; BR Šumava Mts.; ecosystem stability; local development; protected area; socioeconomic development; biodiverzita; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko; BR Šumava; diverzita biologická; ochrana rozmanitosti biologické; rezervace biosférická; rozmanitost biologická; rozvoj místní; rozvoj socioekonomický; stabilita ekosystému; území chráněné
Project no.: VaV/610/3/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E33XM

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120117


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share