Original title: Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
Authors: IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 1: Biodiversita a udržitelný rozvoj Šumavy , Příloha 2: Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska, Příloha 3: Biodiversita Křivoklátska, Příloha 4: Legendy k mapám, Příloha 5: Porovnání potenciální diversity přírodních podmínek tří sledovaných území, Příloha 6: Střetové oblasti v rámci sledovaných biosférických rezervací, Příloha 7: Náhlé posuny v ekosystémech – teoretické základy pro určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajiny, Příloha 8: Srovnání biodiversity drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) biosférických rezervací Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko s vyhodnocením podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení, Příloha 9: Využití epigeických bezobratlých pro sledování změn ekosystémů a krajiny v chráněných oblastech (case study), Příloha 10: Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy, Příloha 11: Louky Šumavy a Předšumaví, Příloha 12: Návrh systému monitoringu ve vztahu k participativnímu / integrovanému managementu biosférických rezervací, Příloha 13: Indikátory biodiversity, Příloha 14: Návrh systému indikátorů biodiversity a bioindikátorů ve vztahu k participativnímu managementu biosférických rezervací, Příloha 15: Poznámky k připravovanému Metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti a postup jejich zpracování, projednání a schvalování.
Keywords: animals (biology); anthropogenic impact; biodiversity; biological diversity; biological diversity conservation; biological indicators; biosphere reserve; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko region; BR Šumava Mts.; ecosystem stability; grassland community; local development; management plan; methodical instruction; monitoring; protected area; socioeconomic development; bezobratlí; biodiverzita; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko; BR Šumava; diverzita biologická; indikátory biologické; invertebrates; monitoring; monitorování; ochrana rozmanitosti biologické; plán péče; pokyn metodický; rezervace biosférická; rozmanitost biologická; rozvoj místní; rozvoj socioekonomický; společenstvo luční; stabilita ekosystému; vliv antropogenní; území chráněné; živočichové
Project no.: VaV/610/3/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E33SB

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120011


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share