Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 159 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Virtuální národní fonotéka: rok první
Šír, Filip
Příspevěk představuje nové digitalizační pracoviště a projekt Moravské zemské knihovny v Brně, Virtuální národní fonotéku, která agreguje záznamy o zvukových dokumentech z různých institucí v ČR, deduplikuje je a poskytuje informace o existenci, lokaci a podobě dokumentu. Dále prezentuje průzkumy sbírek zvukových dokumentů prováděné za účasti studentů MU KISK.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Vizualizace zvuku
Švihálek, Filip ; Bečková, Zuzana (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů hudebního signálu. Jsou zde popsány metody pro jejich získání a dále metody pro možnou implementaci. V praktické části práce je vytvořen program, který ze zvoleného zvukového souboru počítá parametry a provádí jejich zobrazení. Program je implementován v prostředí Microsoft Visual Studio za pomocí knihovny Freeglut a BASS.
Režisér Československého rozhlasu Jiří Horčička
Paruchová, Adéla ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat život a dílo režiséra Československého rozhlasu (a později Českého rozhlasu) Jiřího Horčičky. Autorka v první části práce stručně představuje historii Československého rozhlasu a objasňuje dobový kontext, ve kterém Jiří Horčička působil. Zvláště pak přihlíží k umělecké oblasti v rozhlase. Dále se práce ve zkratce věnuje vývoji české rozhlasové hry a zmiňuje nejdůležitější mezníky v její historii. Nejpodstatnější část práce je věnována životu a dílu režiséra. Zabývá se Horčičkovým dětstvím a jeho rozhlasovým začátkům (například působení v Dismanově rozhlasovém dětském souboru). Práce rozebírá Horčičkovy režisérské začátky a zvláště se věnuje jeho prvnímu zásadnímu dílu, tedy dramatizaci Čapkovy Války s mloky. Na ní se ukazuje počátek Horčičkova prosazování nového stylu ve vývoji moderní rozhlasové inscenace. Práce současně reflektuje úspěchy české radiofonie v šedesátých letech na domácím i zahraničním poli. Autorka se posléze věnuje i režisérově tvorbě za normalizace a jeho inscenacím děl klasické literatury. Představen je i Horčičkův přístup ke stereofonnímu vysílání, který zásadně ovlivnil jeho tvorbu. V části "Cesta do tmy" autorka popisuje závěr dlouhé a bohaté kariéry Jiřího Horčičky a zmiňuje ocenění, která získal. Zhodnocuje jeho význam pro českou...
Zvuk jako výrazový prostředek herce
Švédová, Michaela ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; JIŘIČKA, Lukáš (oponent)
V první části své absolventské práce reflektuji svoji uměleckou cestu od hereckých počátků, přes studentskou skupinovou divadelní práci, až k postupnému přechodu k samostatné autorské činnosti, kde více vystupuji jako performer a hudebník. V druhé kapitole se zaobírám svoji předchozí hudební a performerskou praxí, která mne připravila na samostatnou tvůrčí práci. V třetí, nejobsáhlejší části, se věnuji svému absolventskému projektu s pracovním názvem Stroj vedoucí. Zabývám se jak technologiemi, které v projektu užívám, historickým vývojem i kontextem, tak otázkami, které mi přicházely do cesty v průběhu tvoření.
Virtual National Phonoteque
Horová, Iva ; Malinová, Iva ; Allen, Anthony
Od začátku tohoto roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Zařízení pro měření aktivity včelstva
Fučík, Jan ; Šimíček, Tomáš (oponent) ; Novák, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých veličin využity. Zaměřuje se na dosažitelnou přesnost a hlavně spotřebu potenciálně využitelných komponent. Následně je vybrána vhodná metoda měření. Úměrně vybrané metodě jsou vybrány snímací prvky a navržen řídicí obvod. Závěrem jsou shrnuty parametry zařízení. U částí, které nefungují dle předpokladů jsou navrženy možné úpravy.
Simulace hluku vyzařovaného jednostupňovou převodovkou
Motl, Daniel ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Lošák, Petr (vedoucí práce)
Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. Analýzy jsou provedeny na třech výpočtových modelech, kde dva z těchto modelů jsou ověřeny pomocí měření. Akustické simulace jsou provedeny v programu FFT ACTRAN.
Analýza citlivosti lidského sluchu
Tinka, Dominik ; Sekora, Jiří (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. V souvislosti s tím je popsáno nastavení zvukového výstupu telefonu, který je nastaven pomocí realizované kalibrační jednotky. V další části je popsána metodika měření a zpracování naměřených dat. Dále je provedeno statistické vyhodnocení naměřených výsledků pro měření na skupině probandů a pro měření na jednom vyšetřovaném v průběhu několika dní. Poslední část práce se zabývá diskuzí získaných výsledků, které vyvrací hypotézu o změně v citlivosti sluchu.
Zvuk
Kryl, Ivo ; Schneider, Jiří (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je dosažení modernizace vzhledu audiotechniky daného výrobce. Návrh by měl respektovat všechny konstrukční, technologické, funkční a ergonomické zákonitosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 159 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.