Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistika & My (č. 5/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sborník konference 25 let Programu Teplice: Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji
Český statistický úřad
Uplynulo již čtvrtstoletí od doby, kdy se realizoval tzv. Program Teplice. Týkal se životního prostředí a jeho vlivu na zdraví populace v Ústeckém kraji. Mezinárodní výzkum se na základě moderního monitorování znečištění ovzduší zabýval zejména analýzou dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, průběhu těhotenství či vzniku nádorových onemocnění. Bylo mimo jiné prokázáno, že u populace v pánevních okresech je trvale snížená střední délka života mužů i žen a trvale zvýšená úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů pro čištění vod a vzduchu
Usťak, Sergej ; Muňoz, Jakub ; Usťaková, Marie
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů, zejména hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci, pro čištění vod a vzduchu. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermální karbonizace, základních vlastností, možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení v případě aplikace na půdu. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových přípravků na bázi hydrotermálně upravených zbytků jako základní složky náplně biofiltrů pro čištění vod a vzduchu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Znečištění ovzduší a úmrtnost v ČR
Lubas, Matouš ; Melzochová, Jitka (vedoucí práce) ; Svoboda, Miroslav (oponent)
Práce zkoumá vliv znečištění ovzduší reprezentovaného koncentrací suspendovaných částic (PM10) na roční míru úmrtnosti a na roční míru hospitalizace v 54 okresech ČR a Praze. Dva regresní modely sloužící ke zjištění účinků dlouhodobého znečištění na úmrtnost a hospitalizace byly odhadnuty metodou nejmenších čtverců na průřezových datech pro rok 2011. Proměnnou pro znečištění je průměr koncentrace PM10 za období 2004-11. Jako kontrolní proměnné jsou použity indikátory socioekonomického statusu okresu (jako proxy pro zdravotní chování populace) nebo indikátory dostupnosti zdravotní péče. Modely naznačují, že znečištění ovzduší ve sledovaných okresech zodpovídá za 6,5 % všech úmrtí a za 10 % všech hospitalizací. Další model, sloužící ke zjištění vlivu znečištění souběžného a předchozího roku na roční míru úmrtnosti, je odhadnutý s použitím fixních efektů na panelových datech za období 2004-11. Model neposkytl věrohodný odhad, protože se nepodařilo dostatečně kontrolovat trend v úmrtnosti.
Prach v knihovně
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří
Znečištění vnitřního prostředí knihoven a archivů představuje závažné riziko pro zde uložené předměty. Vedle plynných nečistot přispívá významně ke zhoršené kvalitě ovzduší také prach. Jeho škodlivé účinky na archivní materiály jsou studovány v daleko menší míře než vliv plynných polutantů. Prachové částice mají široké spektrum velikostí a variabilní složení. Tyto vlastnosti pak určují jejich transport k povrchu a také případné škodlivé účinky. Prach nezpůsobuje jen znečištění, ale velké částice mohou abrazí mechanicky poškozovat povrchy a jemné částice pak mohou být kyselé nebo alkalické povahy a bývají též hygroskopické. Mohou pronikat mezi stránky knih a vedle chemické degradace způsobovat i navlhání. Studiem prachových částic ve vnitřním prostředí knihoven a archivů se zabývá projekt, jehož cílem je vytvořit metodiku hodnocení vlivu kvality ovzduší na archivní fondy za účelem snížení škod, které jsou způsobeny nepříznivými vlivy prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3, včetně jejich omezování
SRCI CS ; VÚZT ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Trojan, Václav ; Jirovský, Ivan ; Jelínek, Antonín ; Splítek, Vlastimil ; Szomolányiová, Jana ; Svojtková, Ivana ; Machálek, Pavel
Studie se zaměřuje na požadavky plnění Protokolu ACETO CLRTAP a související legislativy EU v České republice, včetně reálnosti plnění stanovených emisních stropů. Identifikuje a analyzuje stav a budoucí trendy v nejvíce znečišťujících sektorech a technicko-ekonomickou náročnost plnění požadavků. Studie naplňuje požadavky pro obsah Integrovaného národního programu snížení emisí SO2, NOx, NMVOC a NH3 včetně návrhu souboru základních nástrojů programu.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkajících se emisí TK a POPs, včetně programu jejich omezování
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Vokurková, Hana ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
Problematika tuhých znečisťujících látek, které jsou dominantní jak z hlediska nových právních předpisů, tak požadavků EU. Jsou uvedeny hodnoty emisních limitů pro tuhé znečišťující látky podle nových předpisů a porovnány jednak se stávající legislativou, jednak s protokoly o Úmluvě. Zvláště jsou uvedeny emisní limity TZL pro spalování odpadů podle návrhů vyhlášek a dále emisní limity TZL v kategoriích ostatních zdrojů. Protokoly o těžkých kovech. Je rovněž popsán rozsah Stockholmské úmluvy z 22. května 2001. zavazující strany k odstranění výroby a používání látek POPs. Podrobně je diskutována směrnice 200/76/EC Evropského parlamentu.Vývoj emisí znečišťujících látek (SO2, NOx, CO a těkavých organických látek) v České republice v letech 1990-2000. Projekce emisí kovů (Cd, Hg, Pb) v České republice do r. 2020 vychází ze studie SRCI CS, která byla užita jako jeden z podkladů ke zprávě DÚ 03.
Vliv komplexních směsí látek ve znečištěném ovzduší na zdravotní stav rizikových populačních skupin
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Rubeš, Jiří ; Dejmek, Jan ; Šrám, Radim ; Binková, Blanka ; Novák, Jiří
Cílem je stanovení rizika expozice nízkým hladinám komplexních směsí látek přítomných ve znečištěném ovzduší, hodnocení dlouhodobých účinků znečištění na reprodukční funkce žen i mužů v Praze a v Teplicích, hodnocení expozice biologicky aktivním látkám u vybrané populace ve vztahu ke znakům vnímavosti a životního stylu jedince, vytypování vhodných biomarkerů zátěže lidské populace polutantům v ovzduší, odhadnutí podílu dopravy na této zátěži a vypracování systému interpretace získaných dat. Svazek obsahuje zprávy o řešení jednotlivých projektů v rámci úkolu: Projekt 1: Monitorování ovzduší . Projekt 2: Genotoxicita ovzduší. Projekt 3: Expozice modelové populace. Projekt 4: Výsledky těhotenství. Projekt 5: Kvalita lidských spermií. Projekt 6: Hodnocení zdravotního rizika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.