Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 482 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace značky FAT PIPE od roku 2016 do roku 2017
Vošta, Ondřej ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Clem práce je analýza marketingové komunikace značky FAT PIPE od roku 2017 do současnosti. Teoretická část definuje marketing, marketingovou komunikaci a její jednotlivé nástroje. Praktická část se krátce věnuje historii značky FAT PIPE a historii florbalu. Následně deskriptivní metodou rozebírám komunikaci značky a používané komunikační nástroje. V této části také vycházím z poskytnutých rozhovorů. V úplném závěru se věnuji zhodnocení komunikace značky a navrhuji možná zlepšení.
Nation branding jako instrument veřejné diplomacie
Plesníková, Martina ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem veřejné diplomacie a nation brandingu. Jejím cílem bylo představit aktuální rešerši na dané téma v historických, teoretických a empirických souvislostech se zaměřením na vzájemný vztah a provázanost obou konceptů. Téma je zkoumáno na základě literární rešerše a její komparativní analýzy. Práce přináší souhrnné pojednání o tématu reflektující současné stěžejní poznatky v oblasti.
Marketingová komunikace české handicapované reprezentantky v tenise Ladislavy Pořízkové
Petrák, Pavel ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Procházka, Jan (oponent)
Název: Marketingová komunikace české handicapované reprezentantky v tenise Ladislavy Pořízkové Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je předložení návrhů pro zlepšení marketingové komunikace Ladislavy Pořízkové na základě analýzy a zhodnocení současného stavu. Metody: Definovat současný stav marketingové komunikace Ladislavy Pořízkové umožnily kvalitativní metody, mezi které patří analýza dokumentů a sociálních sítí, hloubkový rozhovor s paní Pořízkovou a také kvantitativní metody, konkrétně dotazníkové šetření provedené s fanoušky paní Pořízkové. Ke konfrontaci názorů a marketingové komunikaci paní Pořízkové dostal prostor se vyjádřit také marketingový odborník Mgr. Richard Valoušek, senior PR manager ve společnosti Raul, s. r. o. Celkové shrnutí zajistila osobní SWOT analýza. Návrhy na změny byly zpracovány na základě teoretického východiska, analýzy praktické části, návrhů fanoušků, odborníka a vlastních návrhů. Výsledky: Výsledkem jsou návrhy na změny v podobě modifikace marketingové komunikace, které jsou připraveny na základě nedostatků, ale i předností současné marketingové komunikace paní Pořízkové. Návrhy odpovídají chybějícím finančním prostředkům pro investice do marketingové komunikace, proto jsou primárně založeny na správném používání komunikačních kanálů a strategicky plánovaném...
Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka
Skácelová, Pavlína ; Šimberová, Iveta (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh opatření při expanzi značky na nový trh s důrazem na rozvoj tvorby hodnoty pro zákazníka. Primárním cílem analytické části je zhodnocení potenciálu expanze značky daného podniku a vyhodnocení podmínek cílového trhu. Návrhová část bude zaměřena na souhrn opatření směřujících k expanzi, včetně zhodnocení jejich realizace.
Propojení marketingového mixu se značkou ve vybrané společnosti
Pešlová, Veronika ; Schüller, David (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá propojením marketingového mixu se značkou konkrétní společnosti, a to společnosti Notino, s.r.o. Dle teoretických poznatků a metodiky je provedena analýza trhu včetně marketingového mixu. Rovněž bude proveden marketingový průzkum ohledně vnímání značky zákazníkem. Na základě teoretické a analytické části jsou pro společnost stanovena opatření zahrnující vlastní návrhy na podporu rozvoje značky pomocí marketingového mixu.
Strategie budování značky podniku
Holešovský, Jakub ; Mráček, Pavel (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce za zabývá strategií budování značky Daflex System. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro tvorbu strategie budování značky. Na základě poznatků z teoretické části a využití metodiky následuje Analytická část. Tato část zpočátku popisuje základní údaje o firmě. Následně jsou v této části zpracovány analýzy zákazníků, dodavatele a konkurence. Tyto analýzy pak vedou k vyhodnocení zjištěných poznatků a vytvoření návrhů v poslední návrhové části.
Strategický rozvoj značky
Laníková, Dana ; Borek, Jiří (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických poznatků je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí kavárny a zhodnocena současná situace kavárny. Analýzou konkurentů, zákazníků, dodavatelů a substitutů je určena stávající pozice značky na trhu kaváren a cukráren v Olomouci a blízkém okolí. Analýzou identity značky jsou odhaleny konkurenceschopné a rizikové oblasti v rámci dalšího rozvoje značky, které jsou zapracovány do návrhů řešení konceptu značky na podporu její konkurenceschopnosti do budoucna.
Rebranding značky Tonak a.s. se zaměřením na období mezi lety 2015 a 2017
Jůzková, Marie ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Cílem této práce je popsat proces rebrandingu a zhodnotit komunikační aktivity společnosti Tonak a.s. mezi lety 2015 a 2017. V první kapitole je vysvětlena teorie brandingu a rebrandingu, a následně je na základě těchto dvou teorií popsáno, jak Tonak při tomto procesu postupoval a které prvky brandingu se rozhodl obměnit. Jako hlavní jsou zde zmíněny změny hodnoty značky, cen a designu. V další části je představen nový komunikační plán navazující na rebranding. Jsou zde definovány jednotlivé nástroje marketingové komunikace a na konkrétních příkladech je popsáno, jakým způsobem společnost každý z nástrojů využila. Práce se zaměřuje na relevanci rebrandingu a konkrétních vybraných komunikačních nástrojů a hodnotí, zda společnost Tonak postupovala správně.
Aktuální trendy v marketingové komunikaci hudebníků na českém rapovém trhu
Slovák, Jan ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Propojení hudebního světa a světa businessu je aktuální téma současné doby. Hudební průmysl se netýká pouze mainstreamových interpretů a kapel, ale také alternativních scén. Marketing v tomto prostředí hraje velkou roli. Jednak v souvislosti se značkami a sociálními sítěmi, a potom také v samotné propagaci hudby. Hip-hopová kultura ovlivňuje životy mladých lidí po celém světě. Nejedná se pouze o témata spojená s násilím a drogami, tak jak byla tato kultura původně reprezentovaná v USA, ale také může být spojena s běžným každodenním životem i na vesnici, tak jako v případě tvorby Opak Dissu Label. Práce je zpracována z pozice studenta marketingu a producenta hudby. Dívá se na aplikaci těchto mechanismů na současné české rapové scéně. Uvádí několik výrazných příkladů komunikace českých a slovenských rapových interpretů, které marketingově ovlivňují jejich popularitu. Práci dále analyzuje způsob jazykové a vizuální komunikace netradičního rapového uskupení Opak Dissu Label na sociálních sítích. Analýza byla možná i díky rozhovoru se členy tohoto uskupení. Práci doplňuje podrobný seznam literatury zabývající se hip-hopovou subkulturou a také seznam zdrojů odkazujících na českou rapovou scénu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 482 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.