Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 478 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka
Skácelová, Pavlína ; Šimberová, Iveta (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh opatření při expanzi značky na nový trh s důrazem na rozvoj tvorby hodnoty pro zákazníka. Primárním cílem analytické části je zhodnocení potenciálu expanze značky daného podniku a vyhodnocení podmínek cílového trhu. Návrhová část bude zaměřena na souhrn opatření směřujících k expanzi, včetně zhodnocení jejich realizace.
Propojení marketingového mixu se značkou ve vybrané společnosti
Pešlová, Veronika ; Schüller, David (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá propojením marketingového mixu se značkou konkrétní společnosti, a to společnosti Notino, s.r.o. Dle teoretických poznatků a metodiky je provedena analýza trhu včetně marketingového mixu. Rovněž bude proveden marketingový průzkum ohledně vnímání značky zákazníkem. Na základě teoretické a analytické části jsou pro společnost stanovena opatření zahrnující vlastní návrhy na podporu rozvoje značky pomocí marketingového mixu.
Strategie budování značky podniku
Holešovský, Jakub ; Mráček, Pavel (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce za zabývá strategií budování značky Daflex System. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro tvorbu strategie budování značky. Na základě poznatků z teoretické části a využití metodiky následuje Analytická část. Tato část zpočátku popisuje základní údaje o firmě. Následně jsou v této části zpracovány analýzy zákazníků, dodavatele a konkurence. Tyto analýzy pak vedou k vyhodnocení zjištěných poznatků a vytvoření návrhů v poslední návrhové části.
Strategický rozvoj značky
Laníková, Dana ; Borek, Jiří (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických poznatků je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí kavárny a zhodnocena současná situace kavárny. Analýzou konkurentů, zákazníků, dodavatelů a substitutů je určena stávající pozice značky na trhu kaváren a cukráren v Olomouci a blízkém okolí. Analýzou identity značky jsou odhaleny konkurenceschopné a rizikové oblasti v rámci dalšího rozvoje značky, které jsou zapracovány do návrhů řešení konceptu značky na podporu její konkurenceschopnosti do budoucna.
Rebranding značky Tonak a.s. se zaměřením na období mezi lety 2015 a 2017
Jůzková, Marie ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Cílem této práce je popsat proces rebrandingu a zhodnotit komunikační aktivity společnosti Tonak a.s. mezi lety 2015 a 2017. V první kapitole je vysvětlena teorie brandingu a rebrandingu, a následně je na základě těchto dvou teorií popsáno, jak Tonak při tomto procesu postupoval a které prvky brandingu se rozhodl obměnit. Jako hlavní jsou zde zmíněny změny hodnoty značky, cen a designu. V další části je představen nový komunikační plán navazující na rebranding. Jsou zde definovány jednotlivé nástroje marketingové komunikace a na konkrétních příkladech je popsáno, jakým způsobem společnost každý z nástrojů využila. Práce se zaměřuje na relevanci rebrandingu a konkrétních vybraných komunikačních nástrojů a hodnotí, zda společnost Tonak postupovala správně.
Aktuální trendy v marketingové komunikaci hudebníků na českém rapovém trhu
Slovák, Jan ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Propojení hudebního světa a světa businessu je aktuální téma současné doby. Hudební průmysl se netýká pouze mainstreamových interpretů a kapel, ale také alternativních scén. Marketing v tomto prostředí hraje velkou roli. Jednak v souvislosti se značkami a sociálními sítěmi, a potom také v samotné propagaci hudby. Hip-hopová kultura ovlivňuje životy mladých lidí po celém světě. Nejedná se pouze o témata spojená s násilím a drogami, tak jak byla tato kultura původně reprezentovaná v USA, ale také může být spojena s běžným každodenním životem i na vesnici, tak jako v případě tvorby Opak Dissu Label. Práce je zpracována z pozice studenta marketingu a producenta hudby. Dívá se na aplikaci těchto mechanismů na současné české rapové scéně. Uvádí několik výrazných příkladů komunikace českých a slovenských rapových interpretů, které marketingově ovlivňují jejich popularitu. Práci dále analyzuje způsob jazykové a vizuální komunikace netradičního rapového uskupení Opak Dissu Label na sociálních sítích. Analýza byla možná i díky rozhovoru se členy tohoto uskupení. Práci doplňuje podrobný seznam literatury zabývající se hip-hopovou subkulturou a také seznam zdrojů odkazujících na českou rapovou scénu.
Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek
Šustrová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě marketingového výzkumu provést analýzu a vyhodnotit image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek pomocí dotazníkového šetření mezi dostupným vzorkem široké veřejnosti v období před mistrovstvím světa a po něm a následné porovnání výsledků. Metody: V práci je využita kvantitativní metoda elektronického dotazování. Dotazník byl sestaven na základě škály image značky sportovce, která byla přeložena pomocí metody upraveného doslovného překladu. Sběr dat proběhl ve dvou fázích v březnu, před a po skončení Mistrovství světa v biatlonu 2019. K vyhodnocení byly použity statistické metody a k porovnání výsledků metoda komparace. Výsledky: Výsledky ukazují, že image je velmi subjektivní a může se velmi rychle měnit. Měnit se může na základě výkonů biatlonistky či biatlonisty nebo také na základě názorů různých respondentů. Z obecného hlediska můžeme v rámci této práce konstatovat, že pomyslného nejlepšího image dosahuje Markéta Davidová. Klíčová slova: značka, image značky sportovce, biatlon, marketingový výzkum, analýza, mistrovství světa
Značka kvality Životnost plus
BRABCOVÁ, Kristýna
Pozornost spotřebitelů při nákupu produktů dlouhodobé spotřeby se jejich pozornost zaměřuje především na životnost. Projektem, který v České republice prezentuje tzv. značky kvality, patří Program Česká kvalita. Ve své bakalářské práci se zabývám kvalitou výrobků, zejména jejich životností, a dále značkou kvality Životnost plus. Cílem bylo zjistit postoj spotřebitelů k životnosti produktů obecně, které výrobky vnímají negativně z titulu neúměrně krátké životnosti, jak nahlížejí na existenci tzv. kazítek ve výrobcích.
Marketingová komunikace producentů kolových nápojů
MACHALOVÁ, Marie
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací značek Coca-Cola, Pepsi a Kofola na českém trhu. Cílem práce bylo zanalyzovat a zhodnotit současný stav marketingové komunikace těchto tří značek a za pomoci výzkumu mezi spotřebiteli navrhnout aktivity, které by jim v jejich komunikaci mohly pomoci. Informace od spotřebitelů kolových nápojů těchto tří značek byly sbírány prostřednictvím dotazníkového šetření.
Problematika Goodwill jako nedílné součásti hodnoty stavebního podniku
Lipovská, Zuzana ; Budíková, Michaela (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnotu goodwill i značky vybraného stavebního podniku a v současnosti užívaných metod pro jejich stanovení. V teoretické části práce jsou popsány základní teoretické pojmy, které se vztahují k problematice goodwill, značka, stavební podnik a jejich hodnota. Dále jsou představeny metody výpočtu goodwill a značky a metoda řízeného rozhovoru. V závěru teoretické části je popsáno marketingové plánování. V praktické části práce jsou zpracovány vybrané metody ocenění hodnoty goodwill a hodnoty značky firmy. Následně jsou stanoveny tři hypotézy a otázky pro metodu řízeného rozhovoru, které jsou testovány. Na základě zjištěných analýz jsou v závěru práce navrženy marketingové strategie na udržení a posílení hodnoty goodwill a značky firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 478 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.