Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 672 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv zemědělské činnosti na kvalitu vody ve vodním toku v chráněném přírodním území
NOVOMĚSTSKÁ, Markéta
Náplní diplomové práce bylo zhodnotit vliv zemědělské činnosti na hydrochemické parametry povrchových vod v souvislosti s výskytem zvláště chráněného živočišného druhu v povrchových vodách sledovaného území. Pro vyhodnocení bylo zvoleno modelové území - povodí Bedřichovského potoka, který se nachází v Novohradských horách a je tvořeno dolním a horním subpovodím. V rámci horního subpovodí je uplatňováno lesní hospodaření, v dolním subpovodí pak zemědělské hospodaření na orné půdě, kosených loukách a pastvinách. Sledovanými parametry byly ukazatele eutrofizace povrchových vod, a to: dusičnanový dusík (N-NO3-), fosforečnanový fosfor (P-PO43-), vodivost, nerozpuštěné látky (NL105). Výsledky ukázaly, že zemědělská činnost, a to zejména hospodaření na orné půdě, může zatěžovat půdu nadměrným přísunem živin a následnou erozní činností se mohou tyto látky dostávat do povrchových i podzemních vod. Tato skutečnost se ukázala jako významná mimo jiné i při výrazné srážkové epizodě. V práci je šíře diskutován i vliv hospodaření na zvláště chráněné přírodní území.
Analýza vnitřního a vnějšího prostředí ve vybraném zemědělském podniku
ŘEZNÍK, Luboš
Můžeme konstatovat, že každý zemědělský podnik čelí spoustu faktorům, které výrazně ovlivňují jejich činnost. Na základě těchto aspektů se pojmy jako management, marketing, vnitřní a vnější prostředí dostávají stále více do popředí zájmu zemědělských podniků v ČR. V práci je podrobně popsána analýza vnějšího prostředí podniku, kam spadá především PEST analýza a Porterův model pěti sil, oba dva modely jsou v této práci podrobně rozebrány a je zde vysvětlena jejich hlavní role a funkčnost v daném prostředí. Je zde vysvětlena i bostonská matice, která spadá do vnitřního prostředí podniku.V práci je zahrnuta i analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující úspěšnost organizace - SWOT analýza. V praktické části diplomové práce všechny analýzy, které byli podrobně vysvětleni v teoretickém úseku této práce, budou zahrnuty ve vybraném zemědělském podniku ve středních Čechách. V diplomové práci bude vysvětleno a podrobně rozebráno jak vnější prostředí zemědělského podniku, tak vnitřní prostředí zemědělského podniku. Poté bude v diplomové práci vytvořen a vysvětlen celkový přehled daných modelů. Tento přehled bude implementován na zemědělský podnik Klučenice a.s.
Finanční podpory hospodaření v zemědělském družstvu
LIBÍNSKÁ, Dana
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv finančních podpor na hospodaření ve vybraném zemědělském družstvu. V teoretické části byl posouzen celkový stav zemědělství v podmínkách České republiky, současná situace na trhu s mlékem, hovězím i vepřovým masem a dále situace na trhu s rostlinnými komoditami.
Využití půdních rotačních fréz s horizontální osou rotace v zemědělství a lesnictví
NĚMEČKOVÁ, Michaela
Cílem práce bylo praktické ověření výkonnosti a provedení kvality pracovní činnosti rotačních fréz s horizontální osou rotace při umělé obnově lesa, podpoře přirozené obnovy lesa ve vybraných lesních porostech a v zemědělství v lokalitách s rozdílnými půdními a terénními podmínkami. Měření bylo prováděno na čtyřech různých nosičích fréz, kdy každý stroj byl nosičem jiné půdní frézy. Měření probíhalo v různých prostředích i typech půdy, porostu nebo požadavcích na kvalitu provedené práce. V práci jsou porovnávány výkony daných nosičů, z hlediska agregace s jednotlivými modely fréz. V tabulkách jsou uvedeny nejdůležitější parametry, jako je průměrná spotřeba paliva, průměrná plošná výkonnost a poměr spotřeby paliva k plošné výkonnosti. Dále je zde provedeno hodnocení kvality provedené práce.
Zhodnocení vybrané "správné zemědělské praxe" ve vybraném provozu s chovem skotu
POSPÍCHAL, Lukáš
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znečišťování ovzduší skleníkovými plyny a amoniakem vznikající při chovu skotu s tržní produkcí mléka. Celosvětově je zemědělství považováno za jednoho z největšího produkce amoniaku. V práci jsou popsány jednotlivé složky životního prostředí, zákony a legislativa spojená s tímto tématem. Dále jsou v práci popsány plyny, které byly měřeny a vyhodnocovány. Vlastní měření probíhalo v ZD Skalka na farmě Lipí, kde jsou chovány krávy pro produkci mléka. Hlavní měřicí přístroj byl od značky INNOVA spolu s rozdělovačem odběrných míst. Dále se práce zabývá prostředky, jak snižovat emise stájových plynů.
Spotřební chování na vybraném trhu
HNÍZDILOVÁ, Eliška
Téma diplomová práce je spotřební na vybraném trhu, konkrétně spotřební chování na trhu zemědělských strojů zaměřené na spokojenost zákazníků. První částí práce byla literární rešerše, ve které proběhlo studium odborné literatury na toto téma. Hlavní část literární rešerše byla zaměřena na spotřební chování, speciálně na chování spotřebitelů na trzích. Dále bylo popsáno zemědělství v České republice a trh zemědělské techniky. Základem pro praktickou část bylo dotazníkové šetření, které zkoumalo spokojenost zákazníků ve vybrané společnosti. Pro úplnost byl doplněn strukturovaný rozhovor s ředitelem společnosti. Dále byla provedena shluková analýza, na základě otázky číslo 3 "Co Vás ovlivňuje při výběru značky zemědělské techniky?" z dotazníkového šetření, která byla použita v analýze a byly stanoveny dva segmenty. První byl stanoven dle technických parametrů stroje, kvality a rychlosti servisu a kvality strojů, druhý byl stanoven podle mediální prezentace značky a prezentace firmy na veletrzích. Tyto dva segmenty sloužily pro vytvoření návrhů a doporučení.
Analýza hospodaření zemědělského podniku
TUŠIL, Patrik
Diplomová práce je zaměřena na analýzu finančních a provozních ukazatelů Zemědělského družstva Kalich Kamenice nad Lipou v letech 2002-2017. Práce využívá metod finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání. Pro tento záměr byla použita analýza poměrových ukazatelů, bonitní a bankrotní modely, stanovení vah pomocí Saatyho metody a srovnání se vzorkem pomocí bodové metody. Samostatnou částí je rozbor nákladovosti. Analýza provozních ukazatelů zahrnuje rozbor rostlinné a živočišné výroby, kde byl zobrazen výnos vybraných komodit. V další částí je přehled čerpaných dotací. Všechny ukazatele byly porovnány se vzorkem podniků. Výsledky byly shrnuty v závěrečné části a podnik byl klasifikován pozitivně.
Obce Plzeňského kraje v roce 2016
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto úseky: výměra půdy, demografie, trh práce, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla v časové řadě 2008 až 2016. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem obcí, částí obcí a územně technických jednotek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2018
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 - 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 672 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.