Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 678 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví na případu zemědělství
NÝVLTOVÁ, Kristýna
Předkládaná disertační práce se zabývá účetními aspekty hodnocení finančního zdraví podniku se zaměřením na obor zemědělství. Hlavním cílem této práce je posouzení jednotlivých metod určených pro hodnocení finančního zdraví podniku, určení jejich citlivosti na riziková účetní data. Práce je zaměřena na obor zemědělství zejména na základě poznatků o obtížnosti sestavování a využívání zemědělského účetnictví. Zemědělství přestavuje primární sektor ekonomiky velmi důležitý také při utváření krajiny, navíc do něj plyne velké množství dotací nejen z rozpočtu státu, ale také z Evropské unie. Díky specifikům a uvedeným problematickým oblastem, které ani nemohou být legislativou zcela podchyceny, dochází k neúplným nebo zkresleným informacím, které se přenášejí také do metod hodnocení finančního zdraví podniku. V práci je věnována pozornost také vlivu legislativních změn na hodnoty v účetnictví či účetnictví kreativnímu. V návaznosti na poznatky z teoretických východisek jsou součástí aplikační části analýzy vlivu rozdílného účetního řešení na položky účetní závěrky. K analýze je využit párový t-test, kterému předchází testování normality dat pomocí histogramu a Shapiro-Wilkova testu. Dle těchto testů byly prokázány statisticky významné rozdíly u současného způsobu účtování investičních dotací a leasingu oproti účtování podle IFRS, mezi způsobem účtování změny stavu zásob a aktivace před 1. lednem 2016 a po něm a u ocenění půdy pomocí historické ceny a ceny tržní. Všechny tyto oblasti ovlivňují hodnoty všech analyzovaných metod hodnocení finančního zdraví. Pouze CH-index neukázal statisticky významný rozdíl u ocenění půdy a účetního řešení aktivace a změny stavu zásob. Dále je zde posouzena spolehlivost a ovlivnitelnost vybraných metod využívaných pro hodnocení finančního zdraví v oboru zemědělství. Žádný z hodnocených modelů dle výsledků nelze použít v jeho původní variantě, ale je možné je využít pro porovnání podniku s podobnými podniky či v čase díky prokázané závislosti dílčích ukazatelů i celých modelů na výkonnosti podniků. Další typ analýzy je určen ke stanovení ukazatelů, které mají statisticky významný vliv na skutečnou finanční situaci podniků. K tomuto testu je využita metoda zobecněných lineárních modelů - multinomická lineární regrese. K určení, zda je podnik ohrožen či nikoliv by bylo možné využít ukazatele zásoby/výnosy a krátkodobé závazky/výnosy, pro rozpoznání druhu ohrožení pak ukazatel cash flow/aktiva.
Komunitou podporované zemědělství v ČR
NOSKO, Tomáš
Tato práce se zabývá komunitou podporovaným zemědělstvím (KPZ) a zaměřuje se na situaci v České republice. Cíl práce je analyzovat stav komunitou podporovaného zemědělství v České republice a zjistit, jak jsou jednotlivé formy rozloženy. Teoretická část obsahuje obecný přehled o zemědělství nejen v České republice, ale i v ostatních zemích světa. Hlavní část práce je poté zaměřena na kraje České republiky a jejich situaci v komunitou podporovaném zemědělství. Všechna potřebná data byla získána prostřednictvím pilotních rozhovorů, emailovou komunikací a z veřejně dostupných databází. Data jsou následně vyhodnocena pomocí MS Excel, geografického programu ArcGis a deskriptivní statistiky
Informační systém pro drobného zemědělce
Kuchynka, Marek ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí na základě vykonaných prací na polích, nakoupeného materiálu a prodaných produktů. Pro implementaci byl zvolen jazyk PHP a český framework Nette společně s MySQL databází.
Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení
Kolmanová, Lenka ; Janáč,, František (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci Zemědělského družstva Kunžak prostřednictvím vybraných interních a externích analýz s přihlédnutím ke specifikům oboru. Teoretická část vysvětluje pojmy a uvádí vzorce, které jsou klíčové pro další části práce. V analytické části je nejprve představena společnost, poté jsou provedeny jednotlivé analýzy. Na jejich základě jsou formulovány návrhy a doporučení ke zlepšení ekonomické situace společnosti.
Studium možnosti využití pevného odpadu z biorafinace kávové sedliny pro zemedělské účely
Slavíková, Zuzana ; Vespalcová, Milena (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím kávové sedliny a produktů její biorafinace v zemědělství, konkrétně jako potenciálního organického hnojiva. Byl prověřen vliv přídavku jak nativní kávové sedliny, tak kysele hydrolyzované, odtučněné a oxidované kávové sedliny do experimentální jílovité půdy na chemické a fyzikální vlastnosti, konkrétně pH a vodivost a obsah minerálních látek. Byly také provedeny růstové experimenty na rostlinách Lactuca sativa s cílem vyhodnotit potenciálně pozitivní nebo negativní růstové účinky. Jako reference k naměřeným hodnotám sloužily vzorky neobohacené půdy a půdy s přídavky komerčního hnojiva NPK. Měřením bylo zjištěno, že přidáním nativní kávové sedliny a produktů její biorafinace do jílovité půdy chudé na minerální látky došlo k poklesu pH, a naopak zvýšení vodivosti půdních vzorků. Došlo také k významnému zvýšení obsahu přístupného vápníku, hořčíku a manganu, mírný nárůst byl zaznamenán také u draslíku. 2 hm. % přídavek nativní sedliny do půdy se na růstu rostlin významně neprojevil, počet i vzhled rostlin byl srovnatelný se saláty na neobohacené půdě. Na kysele hydrolyzovaných půdních vzorcích nedošlo k vyklíčení žádných rostlin salátů, což bylo způsobeno velkým nárůstem vodivosti půdního roztoku a koncentrace síranů. U odtučněných a oxidovaných půdních vzorků naopak došlo k rychlejšímu nástupu klíčení semínek a byl evidován i vyšší počet vyrostlých rostlin. Příčinou mohlo být snížení obsahu fenolických látek v procesu biorafinace kávové sedliny. Na vzhled rostlin v půdních vzorcích měla významný vliv nízká koncentrace fosforu, který kávová sedlina ani produkty její biorafinace nebyly schopny do půdy dodat v potřebném množství. Při porovnání s rostlinami ve vzorcích půdy s obsahem NPK, měly saláty narůžovělý nádech a menší vzrůst.
Design lehkého zemědělského traktoru
Oulehla, Jakub ; Chorý, Tomáš (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je design všestranného lehkého zemědělského traktoru. Design traktoru se bude zaměřovat na nadčasový design. Navržený traktor se také bude odlišovat od současné konkurence na poli lehkých zemědělských traktorů. Výsledný traktor bude použitelný i mimo zemědělství a to v zahradnictví nebo v komunálních službách.
Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví
Gürtlerová, Lucie ; PhD, Zdráhal Ivo, (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice sledování existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů na území České republiky. Cílem práce je posouzení existence pozitivních finančních synergických efektů u subjektů působících v oblasti zemědělství. Vyhodnocení vlivu těchto efektů je provedeno na základě analýzy hodnot vybraných ekonomických ukazatelů mateřského podniku a konsolidačního celku.
Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk
Vejrostová, Lenka ; Lisá, Lenka (vedoucí práce) ; Kirchner, Karel (oponent) ; Strouhalová, Barbora (oponent)
Kombinace sedimentologických, geochemických, geofyzikálních a paleobiologických metod obvykle umožňuje více či méně komplexní rekonstrukci vývoje environmentálního prostředí zachyceného v pedosedimentárních záznamech. V případě holocenních záznamů je možno rozšířit toto portfolio i o geoarcheologické metody. Cílem této práce bylo poskytnout odpovědi na otázky využití pedogeochemických a geoarcheologických metod ve výzkumu pohřbených půd a pokusit se odpovědět na to, jak velká byla role klimatu nebo člověka pedosedimentárního záznamu. Multidisciplinární analýza provedená na celkem pěti lokalitách Česka (Kly, Brno Přízřenice, Česká Bělá), Slovenska (Bíňa Čata) a Polska (Sowin) poskytla řadu poznatků o vývoji půd a vztahu člověka, klimatu a krajiny od svrchního pleistocénu (MIS 3) po středověk. Detekce klimatických změn v rámci glaciálních paleopůd lokality Bíňa Čata byla soustředěna na období od raného MIS 3 do přelomu MIS 3/ MIS 2. Použité metody umožnily korelaci vzniklých půd s interstadiály Oerel, Glinde a Denekamp, stejně jako rozlišení změn teplotních či vlhkostních charakteristikách v době vzniku půd i po ní. Iluviální vrstvy archeologických lokalit Sowin a Kly jsou zajímavým příkladem klimaticky podmíněného texturního prvku v lokalitě prokazatelně antropogenně ovlivněné. Jejich geneze je podmíněna...
Vliv zemědělské činnosti na kvalitu vody ve vodním toku v chráněném přírodním území
NOVOMĚSTSKÁ, Markéta
Náplní diplomové práce bylo zhodnotit vliv zemědělské činnosti na hydrochemické parametry povrchových vod v souvislosti s výskytem zvláště chráněného živočišného druhu v povrchových vodách sledovaného území. Pro vyhodnocení bylo zvoleno modelové území - povodí Bedřichovského potoka, který se nachází v Novohradských horách a je tvořeno dolním a horním subpovodím. V rámci horního subpovodí je uplatňováno lesní hospodaření, v dolním subpovodí pak zemědělské hospodaření na orné půdě, kosených loukách a pastvinách. Sledovanými parametry byly ukazatele eutrofizace povrchových vod, a to: dusičnanový dusík (N-NO3-), fosforečnanový fosfor (P-PO43-), vodivost, nerozpuštěné látky (NL105). Výsledky ukázaly, že zemědělská činnost, a to zejména hospodaření na orné půdě, může zatěžovat půdu nadměrným přísunem živin a následnou erozní činností se mohou tyto látky dostávat do povrchových i podzemních vod. Tato skutečnost se ukázala jako významná mimo jiné i při výrazné srážkové epizodě. V práci je šíře diskutován i vliv hospodaření na zvláště chráněné přírodní území.
Analýza vnitřního a vnějšího prostředí ve vybraném zemědělském podniku
ŘEZNÍK, Luboš
Můžeme konstatovat, že každý zemědělský podnik čelí spoustu faktorům, které výrazně ovlivňují jejich činnost. Na základě těchto aspektů se pojmy jako management, marketing, vnitřní a vnější prostředí dostávají stále více do popředí zájmu zemědělských podniků v ČR. V práci je podrobně popsána analýza vnějšího prostředí podniku, kam spadá především PEST analýza a Porterův model pěti sil, oba dva modely jsou v této práci podrobně rozebrány a je zde vysvětlena jejich hlavní role a funkčnost v daném prostředí. Je zde vysvětlena i bostonská matice, která spadá do vnitřního prostředí podniku.V práci je zahrnuta i analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující úspěšnost organizace - SWOT analýza. V praktické části diplomové práce všechny analýzy, které byli podrobně vysvětleni v teoretickém úseku této práce, budou zahrnuty ve vybraném zemědělském podniku ve středních Čechách. V diplomové práci bude vysvětleno a podrobně rozebráno jak vnější prostředí zemědělského podniku, tak vnitřní prostředí zemědělského podniku. Poté bude v diplomové práci vytvořen a vysvětlen celkový přehled daných modelů. Tento přehled bude implementován na zemědělský podnik Klučenice a.s.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 678 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.