Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 308 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Influence of the interest groups on healthcare reimbursement decree in Czech Republic
Bobula, Peter ; Paulus, Michal (vedoucí práce) ; Bryndová, Lucie (oponent)
Reference (bibliographic reference of this thesis) BOBULA, P. (2019) Influence of the interest groups on healthcare reimbursement decree in Czech Republic. Prague, 2019. Master's thesis (Mgr.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Department of Political Science. Supervisor Mgr. Michal Paulus Abstract Reimbursement decree is an important part of the healthcare policy in Czech Republic. It determines how the resources will be allocated in the healthcare system the next year. According to the Czech legislature, Ministry of Health invites the representatives of insurance companies and healthcare providers to discuss and create a balanced form of reimbursement. When they are not able to agree, it's up to Ministry of Health to determine the reimbursement in corresponding segment. We assume that this kind of organization enables the involved representatives to push their interests in order to get more favorable financing for their profession. Different groups have different positions in the bargaining process so we can expect the existence of winners and losers according to the financial arrangements they were able to enforce. Using the content analysis of final protocols from reimbursement decree conciliations, spending of insurance companies in healthcare segments and...
Platforma pro zpracování formulářů pro zdravotnická zařízení
Šustek, Pavel ; Herout, Adam (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit systém pro automatizaci a zjednodušení procesů spojených s papírovými formuláři ve spolupráci se zdravotnickým zařízením v Praze. Řešením je centralizovaný SaaS systém, který umožní jednotně tvořit papírové i digitální formuláře, s možností je spravovat, vyplnit online, či vytisknout na papír a automaticky načítat vyplněné hodnoty pomocí OMR z oskenovaných dokumentů. Poskytne také cloudové úložiště, export a bude připraven na integraci do rozsáhlé formulářové databáze Redcap. Pokryje tedy celý životní cyklus formuláře, což je největší výhodou. Je důležité systém navrhnout uživatelsky přívětivě a provést důkladné testování se zpětnou vazbou přímo ve zdravotnickém zařízení. Hlavní použité technologie jsou ASP.NET (MVC) a C#, JavaScript, HTML5, CSS3 a MSSQL. Výsledek práce by měl být výchozím bodem pro následný startup.
Připravenost Nemocnice Strakonice, a.s. na výpadek kritické infrastruktury
VODVÁŘKA, Martin
Výpadek kritické infrastruktury je jedno z nejzávažnějších ohrožení, zvláště ve zdravotnictví. Nemocnice a zdravotnická zařízení mají nezastupitelnou úlohu, proto je nezbytné v době blackoutu, zachovat kapacitu a akceschopnost zdravotnického zařízení jako celku. V energetice, která je jednou z oblastí kritické infrastruktury, může výpadek elektrické energie nastat kdykoliv, proto by nemocnice měla být na tuto krizovou situaci a následné dopady bezpodmínečně připravena. V teoretické části jsou definovány základní pojmy v systému zdravotnictví situovány do krizové připravenosti a krizového plánování, dále potřebná dokumentace a elektrotechnické předpisy. V následující kapitole je řešena kritická infrastruktura z pohledu národních i mezinárodní legislativních dokumentů a návaznost na prostředky pro její ochranu. V poslední části je vysvětlen princip elektrizační soustavy České republiky a popsána výroba, přenos a distribuce elektrické energie. V rámci tématu Blackout je naznačena problematika domácích a zahraničních případů. Praktická část seznamuje s prostředím Nemocnice Strakonice, a.s., dále popisuje dostupné alternativní zdroje elektrické energie a legislativní normy společnosti, na jejichž principech dodržuje krizovou připravenost. Na třech konkrétních případech je vysvětleno, jakým způsobem je možno řešit výpadek kritické infrastruktury, předcházet nechtěným situacím, operativně reagovat na problémy a činit nápravná opatření. Pro vypracování diplomové práce jsem použil základní vědecké postupy, kterými jsou pozorování, konzultace, analýza a komparace. Cílem diplomové práce bylo zmapovat připravenost zdravotní a nezdravotní části nemocnice na dopady výpadku kritické infrastruktury, která by se dala označit za vyhovující. Zjištěné skutečnosti budou předány předsedovi představenstva a útvaru krizového managementu Nemocnice Strakonice, a.s. k posouzení možných důsledků a účinné připravenosti na výpadek kritické infrastruktury. Výsledky mohou být použity jako studijní materiál.
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právo na psychoterapii mimo zdravotnický systém: Pokus o etickou reflexi
BLÁHOVÁ, Zuzana
Práce se věnuje etické reflexi práva na psychoterapii jako potenciálního práva přirozeného, a to s ohledem na spor o psychoterapii mimo systém zdravotnictví a jeho etické řešení. První část práce tak reflektuje vznik a jádro sporu, dále pak strany sporu, jejich argumenty a protichůdné i shodné zájmy, ale také dopady vzniku sporu na situaci zájemců o psychoterapii. Druhá část je pak věnována psychoterapii, a to nejprve vývoji psychoterapie s důrazem na její politicko-kulturně-historickou podmíněnost, poté následuje reflexe proměn potřeb příjemců psychoterapie s přihlédnutím k proměnám společnosti a nakonec tato část práce vymezuje psychoterapii s přihlédnutím k tuzemským a evropským trendům. Třetí část práce zkoumá právo na psychoterapii jako potenciální přirozené právo a v návaznosti na to pak také význam lidských práv pro řešení sporu o psychoterapii. Věnuje se tedy nejprve přirozenému zákonu, přirozeným právům a povinnostem a vztahu přirozeného a pozitivního zákona; poté reflektuje současné možnosti realizace práva na psychoterapii v ČR ve vztahu se závěry předchozího zkoumání. Čtvrtá část se věnuje realizaci práva na psychoterapii s ohledem na princip subsidiarity a jeho rozdílná pojetí. Pátá část je vyhrazena diskusi a reflexi aktuálního vývoje sporu, závěr práce pak přináší shrnutí a zhodnocení závěrů, k nimž práce dospěla.
Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU
Český statistický úřad
Prostřednictvím tabulkových a grafických výstupů přináší nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v Česku a v dalších zemích EU. V této publikaci lze najít nejnovější data především o využití internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor datům o telekomunikační a internetové infrastruktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 308 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.