Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 312 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právo na psychoterapii mimo zdravotnický systém: Pokus o etickou reflexi
BLÁHOVÁ, Zuzana
Práce se věnuje etické reflexi práva na psychoterapii jako potenciálního práva přirozeného, a to s ohledem na spor o psychoterapii mimo systém zdravotnictví a jeho etické řešení. První část práce tak reflektuje vznik a jádro sporu, dále pak strany sporu, jejich argumenty a protichůdné i shodné zájmy, ale také dopady vzniku sporu na situaci zájemců o psychoterapii. Druhá část je pak věnována psychoterapii, a to nejprve vývoji psychoterapie s důrazem na její politicko-kulturně-historickou podmíněnost, poté následuje reflexe proměn potřeb příjemců psychoterapie s přihlédnutím k proměnám společnosti a nakonec tato část práce vymezuje psychoterapii s přihlédnutím k tuzemským a evropským trendům. Třetí část práce zkoumá právo na psychoterapii jako potenciální přirozené právo a v návaznosti na to pak také význam lidských práv pro řešení sporu o psychoterapii. Věnuje se tedy nejprve přirozenému zákonu, přirozeným právům a povinnostem a vztahu přirozeného a pozitivního zákona; poté reflektuje současné možnosti realizace práva na psychoterapii v ČR ve vztahu se závěry předchozího zkoumání. Čtvrtá část se věnuje realizaci práva na psychoterapii s ohledem na princip subsidiarity a jeho rozdílná pojetí. Pátá část je vyhrazena diskusi a reflexi aktuálního vývoje sporu, závěr práce pak přináší shrnutí a zhodnocení závěrů, k nimž práce dospěla.
Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU
Český statistický úřad
Prostřednictvím tabulkových a grafických výstupů přináší nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v Česku a v dalších zemích EU. V této publikaci lze najít nejnovější data především o využití internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor datům o telekomunikační a internetové infrastruktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta
Francová, Veronika ; Rendl, Miroslav (vedoucí práce) ; Miovský, Michal (oponent) ; Šmídová, Iva (oponent)
Kvalita komunikace mezi pacientem a zdravotnickým personálem je jedním z klíčových faktorů, které určují spolupráci pacienta na léčbě a s ní spojenou úspěšnost terapie; proto je komunikace důležitým a široce diskutovaným problémem naší zdravotní péče. Mezi pacientem a zdravotníkem je vztah asymetrické povahy, založený na odlišnosti pozic v procesu léčby. To má vliv na podobu komunikace a její průběh. V našem výzkumu se zaměřujeme na pacientskou zkušenost s hospitalizací a na reflexi zdravotnické komunikace z perspektivy pacientů. Naším cílem je prozkoumat povahu asymetrie v komunikaci a identifikovat oblasti, v nichž se odehrává vyjednávání o povaze vztahu. Výzkum je založen na kvalitativní analýze šestnácti rozhovorů s respondenty, kteří mají zkušenost s hospitalizací. Analýza se zaměřila na popisy komunikačních situací a na prožívání pacienta. Potvrdili jsme, že ve vztahu zdravotníka a pacienta je přítomná apriorní asymetrie, která může být za určitých okolností funkčním základem léčby. Povaha každého konkrétního vztahu se však v praxi dále vyvíjí; asymetrie se může dále zesilovat nebo zeslabovat. Vyjednávání o povaze vztahu mezi zúčastněnými probíhá v těchto čtyřech oblastech: (1) informace (jejich poskytnutí či neposkytnutí), (2) režim nemocničního oddělení, (3) umístění člověka v prostoru...
Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry
Novotná, Jana ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent) ; Kordulová, Pavla (oponent)
Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry Uvedení do problému: Primární péče je komplexní zdravotně - sociální péče poskytovaná zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem, tak na základě dlouhodobě kontinuálního přístupu k jednotlivci. Je souborem činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním. Tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho- sociální potřeby (NCDP ČR, 2017). Primární péče zůstává i ve 21. století hlavní prioritou Světové zdravotnické organizace - WHO. Srovnáme-li primární péči ve vyspělých zemí jako jsou například USA a Kanada s primární péčí u nás, zjistíme, že nejenže máme žalostně nižší platové ohodnocení, nevhodně nastavené vzdělávání zdravotníků, ale i nevyužití potenciálu sester s vysokoškolským vzděláním. Pokud se s primární péčí dobře nakládá, lze nejen ušetřit peníze (vhodná vyšetření, léčba), ale také předejít hospitalizaci (prevence nemocí, edukace, jednodenní chirurgie), čímž opět snížíme náklady, ale můžeme předejít i komplikacím z toho plynoucích. Primární péče je aktuální celosvětové téma dnešní doby a i proto jsem se rozhodla na toto téma psát svou závěrečnou práci. Formulace cílů: Cílem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 312 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.