Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Syndrom vyhoření u vybraných pracovníků pomáhajících profesí z řad příslušníků ozbrojených složek, pracovníků ve zdravotnictví a školství
Dvořáková, Renata ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce s tématem "Syndrom vyhoření u vybraných pracovníků pomáhajících profesí z řad příslušníků ozbrojených složek, pracovníků ve zdravotnictví a školství" je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá především charakteristikou pojmu syndrom vyhoření, příznaky, projevy, léčbou a rovněž možnostmi prevence vyhoření. Zároveň jsou zde nastíněny jednotlivé pomáhající profese, které jsou zařazeny do výzkumu. Praktická část je zaměřena na zkoumání syndromu vyhoření u vybraných pracovníků, a to vyhodnocováním dotazníkového šetření. Předmětem zkoumání byly vedle subjektivních pocitů pracovníků a jejich informovanosti v otázce syndromu vyhoření, také zkušenosti přímo se syndromem vyhoření a prevencí. Výsledky praktické části ukázaly, že subjektivně nejvíce spokojena v aktuálním zaměstnání je skupina pedagogů. Nejméně spokojenou skupinou jsou zdravotní sestry. Dále jsem zjistila, že 97 % respondentů není spokojeno jak s finančním, tak současně se společenským ohodnocením. Dle výsledků šetření vyplynulo, že 44 % dotazovaných je spokojeno s pracovním prostředím. V praktické části jsem se také zaměřila na výzkum nejčastějších a nejméně častých metod vyrovnávání se se stresem. Ukázalo se, že nejvíce dotazovaných se vyrovnává se stresem pomocí...
Výskyt syndromu vyhoření u zdravotních sester ve vybraných nemocničních odděleních
VÁŇOVÁ, Kristýna
Tato diplomová práce se zabývá výskytem syndromem vyhoření u zdravotních sester. Hlavními cíly práce je zjistit výskyt syndromu vyhoření u zdravotních sester ve vybraných nemocničních odděleních a ve vybraných nemocnicích. V teoretické části práce je popsána profese zdravotní sestry, syndrom vyhoření a možnosti jeho prevence. V praktické části popisuji cíle, úkoly, hypotézy a metodiku mé práce. Výzkumné šetření realizuji prostřednictvím standardizovaného dotazníku Maslach Burnout Invertory, který je určen ke sledování syndromu vyhoření u exponovaných profesí v nemocnici v Českých Budějovicích, Písku a Strakonicích. Získaná data vyhodnocuji statistickou metodou chí kvadrát testu, kterým ověřím předem stanovené hypotézy práce. Získané výsledky jsou vyhodnocovány a interpretovány.
Informační chování zdravotních sester
Málková, Michaela ; Jarolímková, Adéla (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá informačním chováním zdravotních sester pracujících v Institutu klinické a experimentální medicíny na Klinice anesteziologie a resuscitace. Zjišťuje, proč a jak zdravotní sestry vyhledávají informace související s jejich oborovým zaměřením a jak s nimi posléze pracují. Je stručně nastíněna charakteristika instituce IKEM, ošetřovatelská péče a pracovní náplň zdravotních sester, dále pak jejich motivace k vyhledávání informací a jejich orientace v informačních zdrojích. Výzkum probíhal v podobě kvalitativních strukturovaných rozhovorů se zdravotními sestrami. Závěr práce je věnován shrnutí zjištěných informací z rozhovorů, zodpovězení definovaných výzkumných otázek a vyhodnocení informačního zabezpečení v praxi.
Occupational regulation and its influence on the labor market: evidence from reforms in the Czech Republic
Ptáčníková, Marie ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Gok, Ugur (oponent)
Tato práce zkoumá dopad reformy z roku 2004, která zvýšila vzdělanostní požadavky pro vybranou regulovanou profesi, přesněji řečeno zdravotní sestry, na průměrný výdělek v platové i mzdové sféře a zaměstnanost zdravotních sester v České republice. V současné době je v procesu schvalování zákon, který navrhuje požadavky na vzdělání všeobecných sester snížit. To dělá tuto analýzu aktuální. Evropská komise provedla podobné studie, které se týkaly regulovaných povolání, v několika členských státech a výsledky těchto studií byly rozmanité, což dodatečně motivuje k této studii. K identifikaci efektů výše zmíněné reformy byl použit lineární pravděpodobnostní model a takzvaná difference-in- differences metoda. Empirické výsledky naznačují negativní dopad na platy sester v porovnání s lékaři, kteří byly použiti jako kontrolní skupina. Co se týče mezd, efekt je kolísavý. V případě zaměstnanosti byl zaznamenán pokles v pravděpodobnosti vykonávat profesi zdravotní sestry v letech po reformě, výsledky jsou ale převážně nesignifikantní. Obecně řečeno na základě výsledků této práce se zdá, že reforma měla mírně negativní krátkodobý efekt na průměrný výdělek zdravotních sester a zaměstnanost. Nicméně je náročné vyvodit obecné závěry jen několik let po reformě.
Celoživotní vzdělávání zdravotních sester ve veřejněpolitické perspektivě
Syrovátková, Tereza ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu celoživotního vzdělávání zdravotních sester z pohledu veřejné politiky. Text sleduje dvě vzájemně propojené linie. Na jedné straně se zaměřuje na zdravotní sestry jakožto aktéra s určitými motivacemi, strategiemi i postoji. Na straně druhé tato práce zkoumá systém celoživotního vzdělávání zdravotních sester v ČR z hlediska okolností a důvodů jeho vzniku, nefunkčních prvků a budoucích výzev. Tyto dvě dimenze na sebe vzájemně působí. Od celoživotního vzdělávání jako veřejněpolitického nástroje jsou očekávány určité výsledky, stejně tak je předpokládána angažovanost sester v procesu formulování tohoto opatření. Tyto očekávané vlivy jsou v práci konfrontovány s realitou. Na základě kvalitativního šetření mezi zdravotními sestrami a experty v oblasti jejich celoživotního vzdělávání práce dochází k závěru, že stávající nastavení celoživotního vzdělávání neodpovídá profesním (nízká relevance a kvalita vzdělávání) ani osobním (finanční a časová zátěž) potřebám zdravotních sester. Aby mohlo dojít ke změně tohoto systému, musí se zdravotní sestry intenzivněji zapojit do procesu tvorby politiky, což se v současnosti neděje. K posílení politické participace sester by mohlo přispět právě i celoživotní vzdělávání. Ve studované problematice se tak projevuje určité zacyklení....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.