Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby
Kroupová, Lucie ; Křivánková, Petra (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci příjmů vybrané fyzické osoby. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a teoretická východiska potřebné pro část praktickou. Další části práce jsou zaměřeny na řešení daňové zátěže vybrané fyzické osoby s využitím různých nástrojů daňové optimalizace včetně návrhu nejvhodnější varianty. Součástí práce je také kvantifikace sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění.
Zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
Hortová, Michaela ; CA, Stanislav Hutař, (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je věnována zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského podnikání. Zabývá se popisem osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění a základními pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Následně je popsán způsob zdanění fyzických osob a v analytické části jsou popsány subjekty, kterým bude v návrhové části optimalizovaná jejich daňová povinnost.
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby
Štefka, Vojtěch ; Schulz,, Jaroslav (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění vybrané fyzické osoby a daňovou optimalizaci příjmů. V teoretické části jsou obsaženy základní definice potřebné pro část praktickou. Cílem je vypočítat výslednou daňovou povinnost fyzické osoby při využití různých nástrojů daňové optimalizace a navrhnout nejvhodnější variantu. Práce také zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Šurečková, Marcela ; Malinka, Vlastimil (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti týkající se daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění podnikatelů, které jsou v dalších částech práce aplikovány na konkrétního poplatníka. V analytické části jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro výpočet daňové povinnosti. V rámci vlastních návrhů řešení je s pomocí nástrojů daňové optimalizace zpracováno několik variant výpočtu daňové povinnosti poplatníka, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tyto varianty jsou mezi sebou porovnány, přičemž je poplatníkovi doporučena varianta, která mu zajistí nejvyšší čistý příjem.
Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby
Ševčíková, Hana ; Zaoralová, Michaela (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby. V práci je popsán postup stanovení základu daně a daňové povinnosti, který je následně aplikován u fiktivního poplatníka daně z příjmů. Tato daňová povinnost poplatníka je stanovena se záměrem optimalizace daně.
Komparace zdanění příjmů osoby samostatně výdělečně činné a společníka s.r.o.
Šebková, Lenka ; Podolanová, Alena (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Analyzuje situaci na fiktivním příkladu. Cílem práce je vyhodnocení optimální formy podnikání pro daný příklad.
Faktory ovlivňující hospodaření zdravotní pojišťovny v letech 2004-2012 v kontextu systému zdravotního pojištění v ČR
SCHUSTEROVÁ, Tereza
Hlavním cílem diplomové práce na téma Faktory ovlivňující hospodaření zdravotní pojišťovny v letech 2004 až 2012 v kontextu zdravotního pojištění v ČR bylo identifikovat a kategorizovat faktory, které působí na hospodaření vybrané zdravotní pojišťovny v letech 2004 až 2012 s ohledem na patný systém zdravotního pojišťění. Vzhledem k nedostupnosti údajů v letech 2004 až 2007, byl prvním hodnoceným rokem až rok 2007. Diplomová práce byla rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla věnována principům zdravotního pojištění, právním vztahům zdravotního pojištění, současnému systému veřejného zdravotního pojištění a vlivům působící na bilanci zdravotní pojišťovny. V praktické části byla charakterizována vybraná zdravotní pojišťovna a její organizační struktura, způsob hospodaření vybrané zdravotní pojišťovny, příjmová strana bilance zdravotní pojišťovny, výdajová strana bilance zdravotní pojišťovny a na závěr zhodnocení bilance konkrétní zdravotní pojišťovny. U příjmové strany bilance byly podrobně analyzovány faktory, které působí na tuto stranu bilance. Mezi tyto faktory byly zahrnuty: vývoj počtu pojištěnců, vývoj pohledávek, problematika "státních pojištěnců", makroekonomické ukazatele, systém přerozdělení. Výdajová strana bilance byla zaměřena především na náklady na zdravotní péči a náklady na preventivní péči. V závěru byla vyhodnocena bilance vybrané zdravotní pojišťovny ve vybraných letech.
Hodnocení úrovně finančního zdraví zdravotních pojišťoven v ČR
Gruber, Jan ; Hudečková,, Jaroslava (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je posouzení úrovně finančního zdraví zdravotních pojišťoven v ČR se zaměřením na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR. V práci jsou také uvedeny návrhy na zlepšení zjištěných nedostaků v oblastí těchto pojišťoven, ale také i v oblasti zdravotního pojištění.
Monitoring preventivních programů a aktivit v podpoře veřejného zdraví ze strany zdravotních pojišťoven
VOLFOVÁ, Jana
Systém veřejného zdravotního pojištění je povinný jak pro všechny osoby trvale žijící na území České republiky, tak i pro cizince zde pracující. Pojištění vzniká dnem narození, dnem získání trvalého bydliště nebo pokud cizinec, který nemá trvalé bydliště na území ČR, se zde stal zaměstnancem. Pojištění končí smrtí občana, dále ukončením trvalého pobytu nebo pokud osoba bez trvalého bydliště ukončila pracovní poměr v ČR. V dnešní době u nás funguje sedm zdravotních pojišťoven, které z fondu prevence mohou hradit různé zdravotní služby nad rámec hrazené zdravotní péče a nabízet tak svým pojištěncům řadu příspěvků. Cílem práce je zjistit, jestli se liší preventivní programy nabízené jednotlivými pojišťovnami a zda se využívání nabízených benefitů (příspěvků) pro podporu zdraví liší dle pohlaví a vzdělání pojištěnců a zda frekvence změny pojišťovny závisí na pohlaví pojištěnce. Vytvořila jsem nestandardizovaný dotazník s 18 otázkami proto, abych mohla své hypotézy vyvrátit, či potvrdit a mohla tak zhodnotit cíle své práce. Testování hypotéz probíhalo pomocí chí-kvadrát testu, kde jsem zjistila, že využívání nabízených benefitů (finančních příspěvků poskytovaných nad rámec veřejného pojištění pro podporu zdraví) se liší dle pohlaví, ale neliší se podle vzdělání pojištěnců. Zjistila jsem také, že frekvence změny pojišťovny nezávisí na pohlaví pojištěnce. Porovnáním preventivních programů zdravotních pojišťoven jsem došla k závěru, že příspěvky se liší a je tedy jen na pojištěnci, jak se rozhodne, u které zdravotní pojišťovny se pojistí. Zda se bude řídit spektrem nabízených příspěvků nebo tím, aby zdravotní pojišťovna měla uzavřenou smlouvu s jeho lékařem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.