Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 409 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dlouhodobá péče a neformální osoby pečující o klienty
POUZAROVÁ, Dana
Cílem diplomové práce na téma Dlouhodobá péče a neformální osoby pečující o klienty je identifikovat pozitivní a negativní aspekty dlouhodobé péče a jejich vliv na psychický i fyzický stav neformálních pečovatelů a jejich nejbližších. Nejprve se práce věnuje problematice dlouhodobé péče v kontextu České republiky a jejího rozčlenění na formální a neformální stránku. Dále je v práci nastíněna problematická situace neformálních pečovatelů, kteří se setkávají s mnoha rozličnými překážkami, které z dlouhodobé péče zákonitě plynou, ať se jedná o vzájemný vztah se složkami formální péče, neadekvátní finanční podpora, snížení kvality života či uznání jejich společenského statusu. Pro získání relevantních informací v rámci kvalitativního výzkumu byl využit polostrukturovaný rozhovor, kterého se zúčastnil výzkumný vzorek čítající sedm respondentů ženského pohlaví z Českých Budějovic a blízkého okolí, kteří pečují o svěřenou osobu od 5 do 71 let s fyzickým, psychickým nebo kombinovaným postižením. Na počátku výzkumu byly položeny dvě hlavní výzkumné otázky, zda podporuje systém dlouhodobé péče neformální pečovatele a co považují neformální pečovatelé za největší přínos, nebo naopak nesnáz při péči o osobu s postižením. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že v případě, že se pečující rozhodnou věnovat péči o své blízké, je pro ně vytvořena adekvátní síť podpůrných služeb, které je však nutné zdokonalit. Jedná se zejména o oblasti týkající se finančního ohodnocení, dostupnosti a kvality odlehčovacích služeb, informovanosti a edukace neformálních pečovatelů a v neposlední řadě podpory jejich seberealizace a možností uplatnění na trhu práce.
Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v ČR
KATRUŠINOVÁ, Adriana
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza nezaměstnanosti absolventů vysokých škol na trhu práce v ČR. Teoretická část je věnována definici a přiblížení nezaměstnanosti. V praktické části této práce se porovnává nezaměstnanost absolventů nižšího stupně vysokoškolského vzdělání s nezaměstnaností absolventů navazujícího vysokoškolského studia. V grafickém vyjádření jsou pak analyzovány 3 situace. První z nich se týká celkové nezaměstnanosti absolventů ve sledovaném období podle jednotlivých oborů. Druhá je výsledkem sledování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti. Poslední sada grafů vždy zobrazuje praktické zkušenosti nezaměstnaných absolventů dle jednotlivých studijních oborů. Dále je část práce věnována také komparaci nezaměstnanosti absolventů v rámci EU. Závěr práce obsahuje tři návrhy vedoucí ke snížení nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ubývá mladých podnikatelů, roste počet podnikajících seniorů
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Analýza podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil na aktuální téma.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 11-12/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic and Ethical Impacts of Immigration
Charvát, Ondřej ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Chorna, Olena (oponent)
Tato práce zkoumá vztah imigrace a zaměstnanosti tuzemských pracovníků na základě podobnosti vzdělání a věku mezi imigranty a domorodou populací. Výsledky této práce jsou v souladu s moderním výzkumem a předpokládají nárust domorodé zaměstnanosti o 0.44 % v případě zvýšení cizorodého podílu pracovní síly o 1 %.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 409 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.