Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 402 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistika & My (č. 11-12/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic and Ethical Impacts of Immigration
Charvát, Ondřej ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Chorna, Olena (oponent)
Tato práce zkoumá vztah imigrace a zaměstnanosti tuzemských pracovníků na základě podobnosti vzdělání a věku mezi imigranty a domorodou populací. Výsledky této práce jsou v souladu s moderním výzkumem a předpokládají nárust domorodé zaměstnanosti o 0.44 % v případě zvýšení cizorodého podílu pracovní síly o 1 %.
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.
The Differential Impact of Minimum Wage on Employment across the EU Regions
Sklenářová, Tereza ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Semerák, Vilém (oponent)
Několik studií ukázalo, že ceny se liší mezi regiony a značně ovlivňují životní úroveň. Tato práce zkoumá, jestli způsobují rozdílný dopad minimální mzdy na zaměstnanost a odpracované hodiny mezi NUTS 2 regiony Evropské unie. Na základě existujících regionálních cenových odhadů 7 zemí Evropské unie a veřejně dostupných agregovaných regionálních dat jsou získány odhady regionálních cenových hladin pro dalších 11 zemí Evropské unie s minimální mzdou. Metoda, která byla za tímto účelem použita (mnohonásobná imputace), umožňuje použít výsledné odhady jako vysvětlující proměnnou v další regresi, jelikož zohlední použití imputovaných hodnot místo pozorovaných hodnot úpravou odchylek parametrových koeficientů. Dopady minimální mzdy jsou zkoumány pro 3 skupiny lidí, u kterých hrozí, že budou ovlivněni minimální mzdou - mladé lidi (15-19 let), jedince s nízkým vzděláním a jedince s nízkou kvalifikací. Výsledky naznačují, že minimální mzda má negativní dopad na zaměstnanost, který je vyšší v regionech s vyšší cenovou hladinou. Negativní dopad minimální mzdy na odpracované hodiny se nepotvrdil.
Systém praxí žáků zootechnických oborů na středních zemědělských školách
KYRYANOVÁ, Alena
Bakalářská práce se věnuje zmapování systému praxí na středních zemědělských školách. Cílem práce je zjistit, jaký systém praxe na středních zemědělských školách je pro žáky nejpřínosnější, který jim nejvíce vyhovuje a zda své teoretické znalosti využijí v praxi. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde jsou popsány formy a cíle praxe. V praktické části jsou obsaženy výzkumné otázky, jež byly uskutečněny a vyhodnoceny kvantitativní výzkumnou formou dotazníkového šetření mezi žáky SZeŠ Tábor a SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické České Budějovice. Závěrem jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření a je poskytnuto osobní doporučení ke zlepšení praktického vzdělání.
Podpora zaměstnanosti jako součást regionální politiky v ČR
Pocová, Zuzana ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální úrovni. Hlavním výzkumným cílem práce je vysvětlit, jak je realizována politika zaměřující se na podporu zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na příkladu Středočeského kraje. Práce se konkrétně zaměřuje na veřejněpolitické nástroje, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni. Dále na identifikování hlavních aktérů a jejich přesvědčení v rámci problematiky podpory zaměstnanosti na regionální úrovni, neboť na jedné straně stojí přesvědčení, že politika zaměstnanosti je problematikou, kterou má na starosti pouze stát a Úřad práce České republiky. Nicméně na druhé straně existuje přesvědčení, že podpora zaměstnanosti obyvatel by měla být součástí i dalších politik, a především by měla být výsledkem spolupráce různých aktérů. V rámci analýzy aktérů a jejich přesvědčení je v práci využita teorie advokačních koalic a teorie sítí aktérů. Práce vychází jak z primárních dat z expertních rozhovorů, tak i ze sekundárních dat z odborných publikací a legislativních dokumentů. K analýze je v práci využita tematická analýza expertních rozhovorů a obsahová analýza sekundárních dokumentů.
Analýza zaměstnanosti ve venkovském prostoru - případová studie obce Ševětín
ŠŤASTNÁ, Adéla
Diplomová práce analyzuje venkovský prostor z hlediska zaměstnanosti, rozebírá podnikatelskou strukturu a hodnotí celkovou situaci obyvatel. Pro sběr dat je využito studium dokumentů, statistik, rozhovory s vybranými klíčovými osobnostmi a anketa pro veřejnost. Práce je zaměřená na Českobudějovický okres, konkrétně na obec Ševětín.
Vnitřní periferie České republiky - projevují se zde změny k lepšímu?
KRATOCHVÍLOVÁ, Pavla
Cílem této práce je zhodnotit vývoj vnitřních periferií České republiky mezi roky 2001 a 2011 s ohledem na vnitřní zdroje (lidský a sociální potenciál, demografie) těchto lokalit. V teoretické části byly popsány rozdíly mezi periferní a jádrovou oblastí, specifika periferních oblastí, jejich možný vznik a jakým způsobem mohou periferie působit na lidský a sociální kapitál. V praktické části bylo stanoveno pět hypotéz na základě kterých hodnotíme vývoj. Tyto hypotézy byly zaměřeny na Index stáří, Index hospodářské zatížení, vzdělání, zaměstnanost a dojížďku do práce a škol. Výsledky byly hodnoceny nejen mezi vnitřními periferiemi, ale také periferie oproti ostatním oblastem.
Agroturistika jako přínos k zaměstnanosti ve venkovském prostoru
HAVLÍKOVÁ, Denisa
Diplomová práce se věnuje zkoumání vlivu agroturistiky na zaměstnanost ve venkovském prostoru. Nejprve se zabývá popisem cestovního ruchu, jeho základních druhů a forem. Nicméně největší pozornost je věnována agroturistice, přičemž byla charakterizována její historie, vývoj, negativa i pozitiva, význam a její možné typy. Následující kapitoly jsou zaměřené na vymezení venkovského prostoru, popis subvencí, jež napomáhají k rozvoji venkovských oblastí a také objasnění otázky diverzifikace a multifunkčnosti zemědělství. V závěru teoretické části práce je charakterizována problematika zaměstnanosti, nezaměstnanosti, její příčiny a dopady. Dále poskytuje informace o multiplikačním efektu a vlivu cestovního ruchu a agroturistiky na zaměstnanost. Analytická část práce je zaměřena zejména na přínos agroturistiky k zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Data potřebná pro tuto analýzu byla získána pomocí dotazníkového šetření, které bylo provedeno v Jihočeském kraji na farmách nabízející agroturistické služby, a obcích, pod které farmy spadají. Z výsledku je patrné, že agroturističtí farmáři poskytují ostatním lidem pracovní příležitosti na jejich statcích, a tím částečně napomáhají k zaměstnanosti dané obce. Avšak největší vliv na počet pracovních pozic nabízených farmami má sezóna. Agroturistické farmy a jejich činnost přispívají k celkovému rozvoji venkovských oblastí, ať už ve větší či menší míře. A na určité úrovni se podílejí i na zaměstnanosti obcí nacházejících se na venkově.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 402 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.